Overslaan naar inhoud

Ultralytics Licentieovereenkomst voor individuele medewerkers

Dank u voor uw interesse in het bijdragen aan open source software projecten ("Projecten") beschikbaar gesteld door Ultralytics Inc. ("Ultralytics"). Deze Licentieovereenkomst voor individuele bijdragers ("Overeenkomst") beschrijft de voorwaarden met betrekking tot broncode, objectcode, bugfixes, configuratiewijzigingen, tools, specificaties, documentatie, gegevens, materialen, feedback, informatie of andere werken van auteurschap die u indient of hebt ingediend, in welke vorm en op welke manier dan ook, bij Ultralytics met betrekking tot Projecten (gezamenlijk "Bijdragen"). Als u vragen hebt met betrekking tot deze Overeenkomst, kunt u contact opnemen met hello@ultralytics.com.

U stemt ermee in dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op al uw vroegere, huidige en toekomstige Bijdragen. Met uitzondering van de licenties die in deze Overeenkomst worden verleend, behoudt u al uw rechten, aanspraken en belangen in en op uw Bijdragen.

Copyright Licentie. U verleent hierbij, en stemt ermee in, Ultralytics een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije, overdraagbare auteursrechtlicentie te verlenen om uw Bijdragen en dergelijke afgeleide werken te reproduceren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren en te distribueren, met het recht om de voorgaande rechten in sublicentie te geven via meerdere lagen van sublicentiehouders.

Octrooilicentie. Hierbij verleent u, en stemt u ermee in om, aan Ultralytics een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije, overdraagbare patentlicentie te verlenen om uw Bijdragen te maken, te laten maken, te gebruiken, aan te bieden voor verkoop, te verkopen, te importeren en anderszins over te dragen, waarbij een dergelijke licentie alleen van toepassing is op die patentclaims die door u in licentie kunnen worden gegeven en waarop noodzakelijkerwijs inbreuk wordt gemaakt door uw Bijdragen alleen of door de combinatie van uw Bijdragen met het Project waaraan dergelijke Bijdragen zijn geleverd, met het recht om de voorgaande rechten in sublicentie te geven via meerdere lagen van sublicentiehouders.

Morele rechten. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van al uw "morele rechten" in of met betrekking tot uw Bijdragen ten gunste van Ultralytics, haar rechtverkrijgenden en hun respectievelijke directe en indirecte sublicentiehouders, en stemt u ermee in deze niet te doen gelden.

Inhoud/rechten van derden. Als uw Bijdrage broncode, objectcode, bugfixes, configuratiewijzigingen, tools, specificaties, documentatie, gegevens, materialen, feedback, informatie of andere auteursrechtelijk beschermde werken bevat of daarop is gebaseerd die niet door u zijn gemaakt ("Inhoud van derden") of als u zich bewust bent van intellectuele eigendomsrechten van derden of eigendomsrechten in verband met uw Bijdrage ("Rechten van derden"), dan stemt u ermee in om bij de indiening van uw Bijdrage alle details te verstrekken met betrekking tot dergelijke Inhoud van derden en Rechten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, identificatie van welke aspecten van uw Bijdrage Inhoud van derden bevatten of geassocieerd zijn met Rechten van derden, de eigenaar/auteur van de Inhoud van derden en Rechten van derden, waar u de Inhoud van derden hebt verkregen en alle toepasselijke licentievoorwaarden of beperkingen van derden met betrekking tot de Inhoud van derden en Rechten van derden. Voor meer zekerheid zijn de voorgaande verplichtingen met betrekking tot de identificatie van Inhoud van derden en Rechten van derden niet van toepassing op enig deel van een Project dat is opgenomen in jouw Bijdrage aan datzelfde Project.

Verklaringen. U verklaart dat, met uitzondering van de Inhoud van derden en de Rechten van derden die door u in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn geïdentificeerd, u de enige auteur bent van uw Bijdragen en wettelijk gerechtigd bent om de bovengenoemde licenties en verklaringen van afstand met betrekking tot uw Bijdragen te verlenen. Als uw Bijdragen zijn gemaakt in het kader van uw dienstbetrekking bij uw voormalige of huidige werkgever(s), verklaart u dat deze werkgever(s) u heeft (hebben) gemachtigd om uw Bijdragen namens deze werkgever(s) te leveren of dat deze werkgever(s) afstand heeft (hebben) gedaan van al zijn (hun) rechten, aanspraken of belangen in of met betrekking tot uw Bijdragen.

Disclaimer. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, worden uw Bijdragen geleverd op een "asis" basis, zonder enige garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties of voorwaarden van niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. U bent niet verplicht om ondersteuning te bieden voor uw Bijdragen, behalve voor zover u ondersteuning wenst te bieden.

Geen verplichting. U erkent dat Ultralytics niet verplicht is om uw Bijdragen te gebruiken of op te nemen in een van de Projecten. De beslissing om uw Bijdragen te gebruiken of op te nemen in een van de Projecten wordt uitsluitend naar eigen goeddunken genomen door Ultralytics of haar geautoriseerde vertegenwoordigers.

Geschillen. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de principes of regels met betrekking tot wetsconflicten, anders dan dergelijke principes die de toepassing van de wet van New York regelen. De partijen onderwerpen zich hierbij aan de locatie en jurisdictie van de rechtbanken in New York, New York voor doeleinden die verband houden met deze Overeenkomst. In het geval dat een van de bepalingen van deze Overeenkomst door een rechtbank of andere bevoegde jurisdictie onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige delen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

Overdracht. Je gaat ermee akkoord dat Ultralytics deze Overeenkomst en al haar rechten, verplichtingen en licenties uit hoofde hiervan mag overdragen.

FAQ

Wat is het doel van de Ultralytics Licentieovereenkomst voor individuele medewerkers?

De Ultralytics Individual Contributor License Agreement (ICLA) regelt de voorwaarden waaronder je bijdraagt aan de open source projecten van Ultralytics. Het beschrijft de rechten en plichten met betrekking tot je bijdragen, waaronder het verlenen van auteurs- en patentlicenties, het afstand doen van morele rechten en het openbaar maken van inhoud van derden.

Door in te stemmen met de Copyright Licentie mag Ultralytics jouw bijdragen gebruiken en distribueren, inclusief het maken van afgeleide werken. Dit zorgt ervoor dat jouw bijdragen geïntegreerd kunnen worden in Ultralytics projecten en gedeeld kunnen worden met de gemeenschap, wat samenwerking en softwareontwikkeling bevordert.

Hoe biedt de Octrooilicentie voordelen voor zowel bijdragers als Ultralytics?

De Octrooilicentie geeft Ultralytics de rechten om bijdragen die onder je octrooien vallen te gebruiken, te maken en te verkopen, wat cruciaal is voor productontwikkeling en commercialisatie. In ruil daarvoor kunnen je gepatenteerde innovaties op grotere schaal worden gebruikt en herkend, waardoor innovatie binnen de gemeenschap wordt bevorderd.

Wat moet ik doen als mijn bijdrage inhoud van derden bevat?

Als je bijdrage inhoud van derden bevat of als je op de hoogte bent van intellectuele eigendomsrechten van derden, moet je bij het indienen van je bijdrage alle details over deze inhoud en rechten verstrekken. Dit omvat het identificeren van de inhoud van derden, de auteur en de toepasselijke licentievoorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie over inhoud van derden het gedeelte Inhoud/rechten van derden van de Overeenkomst.

Wat gebeurt er als Ultralytics mijn bijdragen niet gebruikt?

Ultralytics is niet verplicht om jouw bijdragen te gebruiken of op te nemen in projecten. De beslissing om bijdragen te gebruiken of te integreren is geheel naar eigen goeddunken van Ultralytics. Dit betekent dat, hoewel jouw bijdragen waardevol zijn, ze niet altijd aansluiten bij de huidige behoeften of richtingen van het project. Voor meer informatie, zie de paragraaf Geen verplichting.Gemaakt op 2023-11-12, Bijgewerkt op 2024-07-04
Auteurs: glenn-jocher (6)