Bỏ để qua phần nội dung

Hướng dẫn thực hành để xác định dự án thị giác máy tính của bạn

Giới thiệu

Bước đầu tiên trong bất kỳ dự án thị giác máy tính nào là xác định những gì bạn muốn đạt được. Điều quan trọng là phải có một lộ trình rõ ràng ngay từ đầu, bao gồm mọi thứ từ thu thập dữ liệu đến triển khai mô hình của bạn.

If you need a quick refresher on the basics of a computer vision project, take a moment to read our guide on the key steps in a computer vision project. It'll give you a solid overview of the whole process. Once you're caught up, come back here to dive into how exactly you can define and refine the goals for your project.

Now, let's get to the heart of defining a clear problem statement for your project and exploring the key decisions you'll need to make along the way.

Xác định một tuyên bố vấn đề rõ ràng

Setting clear goals and objectives for your project is the first big step toward finding the most effective solutions. Let's understand how you can clearly define your project's problem statement:

 • Identify the Core Issue: Pinpoint the specific challenge your computer vision project aims to solve.
 • Determine the Scope: Define the boundaries of your problem.
 • Consider End Users and Stakeholders: Identify who will be affected by the solution.
 • Analyze Project Requirements and Constraints: Assess available resources (time, budget, personnel) and identify any technical or regulatory constraints.

Ví dụ về tuyên bố vấn đề kinh doanh

Let's walk through an example.

Consider a computer vision project where you want to estimate the speed of vehicles on a highway. The core issue is that current speed monitoring methods are inefficient and error-prone due to outdated radar systems and manual processes. The project aims to develop a real-time computer vision system that can replace legacy speed estimation systems.

Speed Estimation Using YOLOv8

Người dùng chính bao gồm các cơ quan quản lý giao thông và thực thi pháp luật, trong khi các bên liên quan thứ cấp là các nhà quy hoạch đường cao tốc và công chúng được hưởng lợi từ những con đường an toàn hơn. Các yêu cầu chính liên quan đến việc đánh giá ngân sách, thời gian và nhân sự, cũng như giải quyết các nhu cầu kỹ thuật như camera độ phân giải cao và xử lý dữ liệu thời gian thực. Ngoài ra, các ràng buộc pháp lý về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu phải được xem xét.

Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được

Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được là chìa khóa cho sự thành công của một dự án thị giác máy tính. Những mục tiêu này phải rõ ràng, có thể đạt được và có giới hạn thời gian.

Ví dụ: nếu bạn đang phát triển một hệ thống để ước tính tốc độ xe trên đường cao tốc. Bạn có thể xem xét các mục tiêu có thể đo lường sau đây:

 • Để đạt được độ chính xác ít nhất 95% trong việc phát hiện tốc độ trong vòng sáu tháng, sử dụng bộ dữ liệu gồm 10.000 hình ảnh xe.
 • Hệ thống sẽ có thể xử lý nguồn cấp dữ liệu video thời gian thực ở tốc độ 30 khung hình / giây với độ trễ tối thiểu.

Bằng cách thiết lập các mục tiêu cụ thể và có thể định lượng, bạn có thể theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đảm bảo dự án luôn đi đúng hướng.

Mối liên hệ giữa tuyên bố vấn đề và các nhiệm vụ thị giác máy tính

Tuyên bố vấn đề của bạn giúp bạn khái niệm hóa nhiệm vụ thị giác máy tính nào có thể giải quyết vấn đề của bạn.

For example, if your problem is monitoring vehicle speeds on a highway, the relevant computer vision task is object tracking. Object tracking is suitable because it allows the system to continuously follow each vehicle in the video feed, which is crucial for accurately calculating their speeds.

Example of Object Tracking

Other tasks, like object detection, are not suitable as they don't provide continuous location or movement information. Once you've identified the appropriate computer vision task, it guides several critical aspects of your project, like model selection, dataset preparation, and model training approaches.

Cái nào đến trước: lựa chọn mô hình, chuẩn bị tập dữ liệu hay phương pháp đào tạo mô hình?

Thứ tự lựa chọn mô hình, chuẩn bị tập dữ liệu và phương pháp đào tạo phụ thuộc vào chi tiết cụ thể của dự án của bạn. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn quyết định:

 • Clear Understanding of the Problem: If your problem and objectives are well-defined, start with model selection. Then, prepare your dataset and decide on the training approach based on the model's requirements.

  • Example: Start by selecting a model for a traffic monitoring system that estimates vehicle speeds. Choose an object tracking model, gather and annotate highway videos, and then train the model with techniques for real-time video processing.
 • Unique or Limited Data: If your project is constrained by unique or limited data, begin with dataset preparation. For instance, if you have a rare dataset of medical images, annotate and prepare the data first. Then, select a model that performs well on such data, followed by choosing a suitable training approach.

  • Example: Prepare the data first for a facial recognition system with a small dataset. Annotate it, then select a model that works well with limited data, such as a pre-trained model for transfer learning. Finally, decide on a training approach, including data augmentation, to expand the dataset.
 • Need for Experimentation: In projects where experimentation is crucial, start with the training approach. This is common in research projects where you might initially test different training techniques. Refine your model selection after identifying a promising method and prepare the dataset based on your findings.

  • Example: In a project exploring new methods for detecting manufacturing defects, start with experimenting on a small data subset. Once you find a promising technique, select a model tailored to those findings and prepare a comprehensive dataset.

Các điểm thảo luận phổ biến trong cộng đồng

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét một vài điểm thảo luận phổ biến trong cộng đồng liên quan đến các nhiệm vụ thị giác máy tính và lập kế hoạch dự án.

Các nhiệm vụ thị giác máy tính khác nhau là gì?

Các tác vụ thị giác máy tính phổ biến nhất bao gồm phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng và phân đoạn hình ảnh.

Overview of Computer Vision Tasks

For a detailed explanation of various tasks, please take a look at the Ultralytics Docs page on YOLOv8 Tasks.

Một mô hình được đào tạo trước có thể nhớ các lớp học mà nó biết trước khi đào tạo tùy chỉnh không?

Không, các mô hình được đào tạo trước không "nhớ" các lớp học theo nghĩa truyền thống. Họ học các mẫu từ các bộ dữ liệu khổng lồ và trong quá trình đào tạo tùy chỉnh (tinh chỉnh), các mẫu này được điều chỉnh cho nhiệm vụ cụ thể của bạn. Năng lực của mô hình bị hạn chế và tập trung vào thông tin mới có thể ghi đè lên một số bài học trước đó.

Overview of Transfer Learning

If you want to use the classes the model was pre-trained on, a practical approach is to use two models: one retains the original performance, and the other is fine-tuned for your specific task. This way, you can combine the outputs of both models. There are other options like freezing layers, using the pre-trained model as a feature extractor, and task-specific branching, but these are more complex solutions and require more expertise.

Các tùy chọn triển khai ảnh hưởng đến dự án thị giác máy tính của tôi như thế nào?

Model deployment options critically impact the performance of your computer vision project. For instance, the deployment environment must handle the computational load of your model. Here are some practical examples:

 • Edge Devices: Deploying on edge devices like smartphones or IoT devices requires lightweight models due to their limited computational resources. Example technologies include TensorFlow Lite and ONNX Runtime, which are optimized for such environments.
 • Cloud Servers: Cloud deployments can handle more complex models with larger computational demands. Cloud platforms like AWS, Google Cloud, and Azure offer robust hardware options that can scale based on the project's needs.
 • On-Premise Servers: For scenarios requiring high data privacy and security, deploying on-premise might be necessary. This involves significant upfront hardware investment but allows full control over the data and infrastructure.
 • Hybrid Solutions: Some projects might benefit from a hybrid approach, where some processing is done on the edge, while more complex analyses are offloaded to the cloud. This can balance performance needs with cost and latency considerations.

Mỗi tùy chọn triển khai cung cấp các lợi ích và thách thức khác nhau và sự lựa chọn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của dự án như hiệu suất, chi phí và bảo mật.

Hỏi đáp

Dưới đây là một số câu hỏi có thể gặp phải trong khi xác định dự án thị giác máy tính của bạn:

 • Q1: How do I set effective and measurable objectives for my computer vision project?
  • A1: To set effective and measurable objectives, follow the SMART criteria: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Define what success looks like, how it will be measured, ensure the goals are attainable with available resources, align them with broader project aims, and set a deadline.

Overview of SMART criteria

 • Q2: Can the scope of a computer vision project change after the problem statement is defined?

  • A2: Yes, the scope of a computer vision project can change as new information becomes available or as project requirements evolve. It's important to regularly review and adjust the problem statement and objectives to reflect any new insights or changes in project direction.
 • Q3: What are some common challenges in defining the problem for a computer vision project?

  • A3: Common challenges include vague or overly broad problem statements, unrealistic objectives, lack of stakeholder alignment, insufficient understanding of technical constraints, and underestimating data requirements. Addressing these challenges requires thorough initial research, clear communication with stakeholders, and iterative refinement of the problem statement and objectives.

Kết nối với cộng đồng

Kết nối với những người đam mê thị giác máy tính khác có thể cực kỳ hữu ích cho các dự án của bạn bằng cách cung cấp hỗ trợ, giải pháp và ý tưởng mới. Dưới đây là một số cách tuyệt vời để tìm hiểu, khắc phục sự cố và kết nối mạng:

Các kênh hỗ trợ cộng đồng

 • GitHub Issues: Head over to the YOLOv8 GitHub repository. You can use the Issues tab to raise questions, report bugs, and suggest features. The community and maintainers can assist with specific problems you encounter.
 • Ultralytics Discord Server: Become part of the Ultralytics Discord server. Connect with fellow users and developers, seek support, exchange knowledge, and discuss ideas.

Hướng dẫn và tài liệu toàn diện

 • Ultralytics YOLOv8 Documentation: Explore the official YOLOv8 documentation for in-depth guides and valuable tips on various computer vision tasks and projects.

Kết thúc

Defining a clear problem and setting measurable goals is key to a successful computer vision project. We've highlighted the importance of being clear and focused from the start. Having specific goals helps avoid oversight. Also, staying connected with others in the community through platforms like GitHub or Discord is important for learning and staying current. In short, good planning and engaging with the community is a huge part of successful computer vision projects.Created 2024-05-29, Updated 2024-06-10
Authors: glenn-jocher (4), abirami-vina (1)

Ý kiến