Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho hub_sdk/helpers/utils.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/hub-sdk/blob/main/hub_sdk/helpers/utils.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !hub_sdk.helpers.utils.threaded(func)

Đa luồng một hàm đích và trả về luồng.

Cách sử dụng: @threaded trang trí.

Mã nguồn trong hub_sdk/helpers/utils.py
def threaded(func):
  """
  Multi-threads a target function and returns thread.

  Usage: @threaded decorator.
  """

  def wrapper(*args, **kwargs):
    """Multi-threads a given function and returns the thread."""
    thread = threading.Thread(target=func, args=args, kwargs=kwargs, daemon=True)
    thread.start()
    return thread

  return wrapper