Bỏ để qua phần nội dung

Tập dữ liệu xView

Bộ dữ liệu xView là một trong những bộ dữ liệu hình ảnh trên cao có sẵn công khai lớn nhất, chứa hình ảnh từ các cảnh phức tạp trên khắp thế giới được chú thích bằng các hộp giới hạn. Mục tiêu của bộ dữ liệu xView là đẩy nhanh tiến độ trong bốn biên giới thị giác máy tính:

 1. Giảm độ phân giải tối thiểu để phát hiện.
 2. Nâng cao hiệu quả học tập.
 3. Cho phép khám phá nhiều lớp đối tượng hơn.
 4. Cải thiện việc phát hiện các lớp học chi tiết.

xView xây dựng dựa trên sự thành công của các thách thức như Đối tượng chung trong ngữ cảnh (COCO) và nhằm mục đích tận dụng thị giác máy tính để phân tích số lượng hình ảnh có sẵn ngày càng tăng từ không gian nhằm hiểu thế giới thị giác theo những cách mới và giải quyết một loạt các ứng dụng quan trọng.

Các tính năng chính

 • xView chứa hơn 1 triệu phiên bản đối tượng trên 60 lớp.
 • Bộ dữ liệu có độ phân giải 0,3 mét, cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao hơn hầu hết các bộ dữ liệu hình ảnh vệ tinh công cộng.
 • xView có một bộ sưu tập đa dạng các đối tượng nhỏ, hiếm, hạt mịn và đa loại với chú thích hộp giới hạn.
 • Đi kèm với mô hình đường cơ sở được đào tạo trước bằng cách sử dụng TensorFlow API phát hiện đối tượng và một ví dụ cho PyTorch.

Cấu trúc tập dữ liệu

Bộ dữ liệu xView bao gồm các hình ảnh vệ tinh được thu thập từ vệ tinh WorldView-3 ở khoảng cách mẫu mặt đất 0,3m. Nó chứa hơn 1 triệu đối tượng trên 60 lớp trong hơn 1.400 km² hình ảnh.

Ứng dụng

Bộ dữ liệu xView được sử dụng rộng rãi để đào tạo và đánh giá các mô hình học sâu để phát hiện đối tượng trong hình ảnh trên cao. Tập hợp các lớp đối tượng đa dạng và hình ảnh có độ phân giải cao của bộ dữ liệu làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu và các học viên trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt là phân tích hình ảnh vệ tinh.

Tập dữ liệu YAML

Tệp YAML (Yet Another Markup Language) được sử dụng để xác định cấu hình tập dữ liệu. Nó chứa thông tin về đường dẫn, lớp và thông tin liên quan khác của tập dữ liệu. Trong trường hợp tập dữ liệu xView, xView.yaml Tệp được duy trì tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/datasets/xView.yaml.

ultralytics/cfg/datasets/xView.yaml

# Ultralytics YOLO 🚀, AGPL-3.0 license
# DIUx xView 2018 Challenge https://challenge.xviewdataset.org by U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
# -------- DOWNLOAD DATA MANUALLY and jar xf val_images.zip to 'datasets/xView' before running train command! --------
# Documentation: https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/xview/
# Example usage: yolo train data=xView.yaml
# parent
# ├── ultralytics
# └── datasets
#   └── xView ← downloads here (20.7 GB)

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/xView # dataset root dir
train: images/autosplit_train.txt # train images (relative to 'path') 90% of 847 train images
val: images/autosplit_val.txt # train images (relative to 'path') 10% of 847 train images

# Classes
names:
 0: Fixed-wing Aircraft
 1: Small Aircraft
 2: Cargo Plane
 3: Helicopter
 4: Passenger Vehicle
 5: Small Car
 6: Bus
 7: Pickup Truck
 8: Utility Truck
 9: Truck
 10: Cargo Truck
 11: Truck w/Box
 12: Truck Tractor
 13: Trailer
 14: Truck w/Flatbed
 15: Truck w/Liquid
 16: Crane Truck
 17: Railway Vehicle
 18: Passenger Car
 19: Cargo Car
 20: Flat Car
 21: Tank car
 22: Locomotive
 23: Maritime Vessel
 24: Motorboat
 25: Sailboat
 26: Tugboat
 27: Barge
 28: Fishing Vessel
 29: Ferry
 30: Yacht
 31: Container Ship
 32: Oil Tanker
 33: Engineering Vehicle
 34: Tower crane
 35: Container Crane
 36: Reach Stacker
 37: Straddle Carrier
 38: Mobile Crane
 39: Dump Truck
 40: Haul Truck
 41: Scraper/Tractor
 42: Front loader/Bulldozer
 43: Excavator
 44: Cement Mixer
 45: Ground Grader
 46: Hut/Tent
 47: Shed
 48: Building
 49: Aircraft Hangar
 50: Damaged Building
 51: Facility
 52: Construction Site
 53: Vehicle Lot
 54: Helipad
 55: Storage Tank
 56: Shipping container lot
 57: Shipping Container
 58: Pylon
 59: Tower

# Download script/URL (optional) ---------------------------------------------------------------------------------------
download: |
 import json
 import os
 from pathlib import Path

 import numpy as np
 from PIL import Image
 from tqdm import tqdm

 from ultralytics.data.utils import autosplit
 from ultralytics.utils.ops import xyxy2xywhn


 def convert_labels(fname=Path('xView/xView_train.geojson')):
   # Convert xView geoJSON labels to YOLO format
   path = fname.parent
   with open(fname) as f:
     print(f'Loading {fname}...')
     data = json.load(f)

   # Make dirs
   labels = Path(path / 'labels' / 'train')
   os.system(f'rm -rf {labels}')
   labels.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

   # xView classes 11-94 to 0-59
   xview_class2index = [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 2, -1, 3, -1, 4, 5, 6, 7, 8, -1, 9, 10, 11,
              12, 13, 14, 15, -1, -1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, -1, 23, 24, 25, -1, 26, 27, -1, 28, -1,
              29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, -1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, -1, -1, -1, -1, 46,
              47, 48, 49, -1, 50, 51, -1, 52, -1, -1, -1, 53, 54, -1, 55, -1, -1, 56, -1, 57, -1, 58, 59]

   shapes = {}
   for feature in tqdm(data['features'], desc=f'Converting {fname}'):
     p = feature['properties']
     if p['bounds_imcoords']:
       id = p['image_id']
       file = path / 'train_images' / id
       if file.exists(): # 1395.tif missing
         try:
           box = np.array([int(num) for num in p['bounds_imcoords'].split(",")])
           assert box.shape[0] == 4, f'incorrect box shape {box.shape[0]}'
           cls = p['type_id']
           cls = xview_class2index[int(cls)] # xView class to 0-60
           assert 59 >= cls >= 0, f'incorrect class index {cls}'

           # Write YOLO label
           if id not in shapes:
             shapes[id] = Image.open(file).size
           box = xyxy2xywhn(box[None].astype(np.float), w=shapes[id][0], h=shapes[id][1], clip=True)
           with open((labels / id).with_suffix('.txt'), 'a') as f:
             f.write(f"{cls} {' '.join(f'{x:.6f}' for x in box[0])}\n") # write label.txt
         except Exception as e:
           print(f'WARNING: skipping one label for {file}: {e}')


 # Download manually from https://challenge.xviewdataset.org
 dir = Path(yaml['path']) # dataset root dir
 # urls = ['https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/train_labels.zip', # train labels
 #     'https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/train_images.zip', # 15G, 847 train images
 #     'https://d307kc0mrhucc3.cloudfront.net/val_images.zip'] # 5G, 282 val images (no labels)
 # download(urls, dir=dir)

 # Convert labels
 convert_labels(dir / 'xView_train.geojson')

 # Move images
 images = Path(dir / 'images')
 images.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 Path(dir / 'train_images').rename(dir / 'images' / 'train')
 Path(dir / 'val_images').rename(dir / 'images' / 'val')

 # Split
 autosplit(dir / 'images' / 'train')

Sử dụng

Để huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu xView cho 100 kỷ nguyên với kích thước hình ảnh là 640, bạn có thể sử dụng các đoạn mã sau. Để biết danh sách đầy đủ các đối số có sẵn, hãy tham khảo trang Đào tạo mẫu.

Ví dụ về tàu hỏa

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="xView.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo detect train data=xView.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640

Dữ liệu mẫu và chú thích

Bộ dữ liệu xView chứa hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao với một tập hợp các đối tượng đa dạng được chú thích bằng cách sử dụng các hộp giới hạn. Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu từ tập dữ liệu, cùng với các chú thích tương ứng của chúng:

Hình ảnh mẫu tập dữ liệu

 • Hình ảnh trên cao: Hình ảnh này minh họa một ví dụ về phát hiện đối tượng trong hình ảnh trên cao, trong đó các đối tượng được chú thích bằng các hộp giới hạn. Bộ dữ liệu cung cấp hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để tạo điều kiện phát triển các mô hình cho nhiệm vụ này.

Ví dụ này cho thấy sự đa dạng và phức tạp của dữ liệu trong tập dữ liệu xView và nhấn mạnh tầm quan trọng của hình ảnh vệ tinh chất lượng cao đối với các tác vụ phát hiện đối tượng.

Trích dẫn và xác nhận

Nếu bạn sử dụng tập dữ liệu xView trong công việc nghiên cứu hoặc phát triển của mình, vui lòng trích dẫn bài báo sau:

@misc{lam2018xview,
   title={xView: Objects in Context in Overhead Imagery},
   author={Darius Lam and Richard Kuzma and Kevin McGee and Samuel Dooley and Michael Laielli and Matthew Klaric and Yaroslav Bulatov and Brendan McCord},
   year={2018},
   eprint={1802.07856},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

Chúng tôi muốn ghi nhận Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU) và những người tạo ra bộ dữ liệu xView vì những đóng góp có giá trị của họ cho cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính. Để biết thêm thông tin về tập dữ liệu xView và người tạo ra nó, hãy truy cập trang web tập dữ liệu xView.Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Laughing-q (1)

Ý kiến