Bỏ để qua phần nội dung

Tập dữ liệu DOTA8

Giới thiệu

Ultralytics DOTA8 là một bộ dữ liệu phát hiện đối tượng định hướng nhỏ nhưng linh hoạt bao gồm 8 hình ảnh đầu tiên của 8 hình ảnh của bộ DOTAv1 được chia, 4 để đào tạo và 4 để xác nhận. Tập dữ liệu này lý tưởng để kiểm tra và gỡ lỗi các mô hình phát hiện đối tượng hoặc để thử nghiệm các phương pháp phát hiện mới. Với 8 hình ảnh, nó đủ nhỏ để dễ dàng quản lý, nhưng đủ đa dạng để kiểm tra các đường ống đào tạo để tìm lỗi và hoạt động như một kiểm tra tỉnh táo trước khi đào tạo các bộ dữ liệu lớn hơn.

Tập dữ liệu này được thiết kế để sử dụng với Ultralytics HUBYOLOv8.

Tập dữ liệu YAML

Tệp YAML (Yet Another Markup Language) được sử dụng để xác định cấu hình tập dữ liệu. Nó chứa thông tin về đường dẫn, lớp và thông tin liên quan khác của tập dữ liệu. Trong trường hợp tập dữ liệu DOTA8, dota8.yaml Tệp được duy trì tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/cfg/datasets/dota8.yaml.

ultralytics/cfg/datasets/dota8.yaml

# Ultralytics YOLO 🚀, AGPL-3.0 license
# DOTA8 dataset 8 images from split DOTAv1 dataset by Ultralytics
# Documentation: https://docs.ultralytics.com/datasets/obb/dota8/
# Example usage: yolo train model=yolov8n-obb.pt data=dota8.yaml
# parent
# ├── ultralytics
# └── datasets
#   └── dota8 ← downloads here (1MB)

# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
path: ../datasets/dota8 # dataset root dir
train: images/train # train images (relative to 'path') 4 images
val: images/val # val images (relative to 'path') 4 images

# Classes for DOTA 1.0
names:
 0: plane
 1: ship
 2: storage tank
 3: baseball diamond
 4: tennis court
 5: basketball court
 6: ground track field
 7: harbor
 8: bridge
 9: large vehicle
 10: small vehicle
 11: helicopter
 12: roundabout
 13: soccer ball field
 14: swimming pool

# Download script/URL (optional)
download: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v1.0/dota8.zip

Sử dụng

Để đào tạo một YOLOv8nMô hình -obb trên tập dữ liệu DOTA8 cho 100 kỷ nguyên với kích thước hình ảnh là 640, bạn có thể sử dụng các đoạn mã sau. Để biết danh sách đầy đủ các đối số có sẵn, hãy tham khảo trang Đào tạo mẫu.

Ví dụ về tàu hỏa

from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n-obb.pt") # load a pretrained model (recommended for training)

# Train the model
results = model.train(data="dota8.yaml", epochs=100, imgsz=640)
# Start training from a pretrained *.pt model
yolo obb train data=dota8.yaml model=yolov8n-obb.pt epochs=100 imgsz=640

Hình ảnh mẫu và chú thích

Dưới đây là một số ví dụ về hình ảnh từ tập dữ liệu DOTA8, cùng với các chú thích tương ứng của chúng:

Hình ảnh mẫu tập dữ liệu

 • Hình ảnh khảm: Hình ảnh này thể hiện một lô đào tạo bao gồm các hình ảnh tập dữ liệu được khảm. Khảm là một kỹ thuật được sử dụng trong quá trình đào tạo kết hợp nhiều hình ảnh thành một hình ảnh duy nhất để tăng sự đa dạng của các đối tượng và cảnh trong mỗi đợt đào tạo. Điều này giúp cải thiện khả năng khái quát hóa mô hình cho các kích thước đối tượng, tỷ lệ khung hình và ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ này cho thấy sự đa dạng và phức tạp của hình ảnh trong tập dữ liệu DOTA8 và lợi ích của việc sử dụng khảm trong quá trình đào tạo.

Trích dẫn và xác nhận

Nếu bạn sử dụng bộ dữ liệu DOTA trong công việc nghiên cứu hoặc phát triển của mình, vui lòng trích dẫn bài báo sau:

@article{9560031,
 author={Ding, Jian and Xue, Nan and Xia, Gui-Song and Bai, Xiang and Yang, Wen and Yang, Michael and Belongie, Serge and Luo, Jiebo and Datcu, Mihai and Pelillo, Marcello and Zhang, Liangpei},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 title={Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges},
 year={2021},
 volume={},
 number={},
 pages={1-1},
 doi={10.1109/TPAMI.2021.3117983}
}

Một lưu ý đặc biệt về lòng biết ơn đối với nhóm đằng sau các bộ dữ liệu DOTA vì nỗ lực đáng khen ngợi của họ trong việc quản lý bộ dữ liệu này. Để hiểu toàn diện về tập dữ liệu và các sắc thái của nó, vui lòng truy cập trang web chính thức của DOTA.Created 2024-01-09, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (2), Laughing-q (1)

Ý kiến