Bỏ để qua phần nội dung

Tổng quan về bộ dữ liệu theo dõi đa đối tượng

Định dạng tập dữ liệu (Sắp ra mắt)

Multi-Object Detector không cần đào tạo độc lập và trực tiếp hỗ trợ các mô hình phát hiện, phân đoạn hoặc Pose được đào tạo trước. Chỉ riêng hỗ trợ cho trình theo dõi đào tạo sẽ sớm ra mắt

Sử dụng

Ví dụ

from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolov8n.pt")
results = model.track(source="https://youtu.be/LNwODJXcvt4", conf=0.3, iou=0.5, show=True)
yolo track model=yolov8n.pt source="https://youtu.be/LNwODJXcvt4" conf=0.3, iou=0.5 show


Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5)

Ý kiến