Bỏ để qua phần nội dung

TFLite, ONNX, CoreML, TensorRT Xuất khẩu

📚 Hướng dẫn này giải thích cách xuất đã qua đào tạo YOLOv5 🚀 Mô hình từ PyTorch đến ONNX và TorchScript Định dạng.

Trước khi bắt đầu

Sao chép repo và cài đặt requirements.txt trong một PythonMôi trường >=3.8.0 , bao gồm PyTorch>=1,8. Mô hìnhbộ dữ liệu tải xuống tự động từ phiên bản mới nhất YOLOv5 phát hành.

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone
cd yolov5
pip install -r requirements.txt # install

Cho TensorRT Ví dụ xuất (yêu cầu GPU) xem Colab của chúng tôi Máy tính xách tay phần phụ lục. Mở trong Colab

Định dạng

YOLOv5 Suy luận được hỗ trợ chính thức ở 11 định dạng:

💡 ProTip: Xuất sang ONNX hoặc OpenVINO để tăng tốc CPU lên đến 3x. Xem Điểm chuẩn CPU. 💡 ProTip: Xuất sang TensorRT để tăng tốc GPU lên đến 5x. Xem Điểm chuẩn GPU.

Định dạng export.py --include Mẫu
PyTorch - yolov5s.pt
TorchScript torchscript yolov5s.torchscript
ONNX onnx yolov5s.onnx
OpenVINO openvino yolov5s_openvino_model/
TensorRT engine yolov5s.engine
CoreML coreml yolov5s.mlmodel
TensorFlow SavedModel saved_model yolov5s_saved_model/
TensorFlow GraphDef pb yolov5s.pb
TensorFlow Lite tflite yolov5s.tflite
TensorFlow Cạnh TPU edgetpu yolov5s_edgetpu.tflite
TensorFlow.Js tfjs yolov5s_web_model/
PaddlePaddle paddle yolov5s_paddle_model/

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn dưới đây chạy trên Colab Pro với YOLOv5 Máy tính xách tay hướng dẫn Mở trong Colab. Để tái tạo:

python benchmarks.py --weights yolov5s.pt --imgsz 640 --device 0

Colab Pro V100 GPU

benchmarks: weights=/content/yolov5/yolov5s.pt, imgsz=640, batch_size=1, data=/content/yolov5/data/coco128.yaml, device=0, half=False, test=False
Checking setup...
YOLOv5 🚀 v6.1-135-g7926afc torch 1.10.0+cu111 CUDA:0 (Tesla V100-SXM2-16GB, 16160MiB)
Setup complete ✅ (8 CPUs, 51.0 GB RAM, 46.7/166.8 GB disk)

Benchmarks complete (458.07s)
          Format mAP@0.5:0.95 Inference time (ms)
0         PyTorch    0.4623        10.19
1       TorchScript    0.4623         6.85
2          ONNX    0.4623        14.63
3        OpenVINO      NaN         NaN
4        TensorRT    0.4617         1.89
5         CoreML      NaN         NaN
6  TensorFlow SavedModel    0.4623        21.28
7   TensorFlow GraphDef    0.4623        21.22
8     TensorFlow Lite      NaN         NaN
9   TensorFlow Edge TPU      NaN         NaN
10     TensorFlow.js      NaN         NaN

Colab Pro CPU

benchmarks: weights=/content/yolov5/yolov5s.pt, imgsz=640, batch_size=1, data=/content/yolov5/data/coco128.yaml, device=cpu, half=False, test=False
Checking setup...
YOLOv5 🚀 v6.1-135-g7926afc torch 1.10.0+cu111 CPU
Setup complete ✅ (8 CPUs, 51.0 GB RAM, 41.5/166.8 GB disk)

Benchmarks complete (241.20s)
          Format mAP@0.5:0.95 Inference time (ms)
0         PyTorch    0.4623        127.61
1       TorchScript    0.4623        131.23
2          ONNX    0.4623        69.34
3        OpenVINO    0.4623        66.52
4        TensorRT      NaN         NaN
5         CoreML      NaN         NaN
6  TensorFlow SavedModel    0.4623        123.79
7   TensorFlow GraphDef    0.4623        121.57
8     TensorFlow Lite    0.4623        316.61
9   TensorFlow Edge TPU      NaN         NaN
10     TensorFlow.js      NaN         NaN

Xuất khẩu một đào tạo YOLOv5 Mẫu

Lệnh này xuất mô hình YOLOv5s được đào tạo sẵn sang TorchScript và ONNX Định dạng. yolov5s.pt là mô hình 'nhỏ', mô hình nhỏ thứ hai có sẵn. Các tùy chọn khác là: yolov5n.pt, yolov5m.pt, yolov5l.ptyolov5x.pt, cùng với các đối tác P6 của họ, tức là yolov5s6.pt hoặc bạn sở hữu điểm kiểm tra đào tạo tùy chỉnh, tức là runs/exp/weights/best.pt. Để biết chi tiết về tất cả các mô hình có sẵn, vui lòng xem README của chúng tôi bàn.

python export.py --weights yolov5s.pt --include torchscript onnx

💡 ProTip: Thêm --half để xuất các mô hình ở độ chính xác một nửa FP16 cho kích thước tệp nhỏ hơn

Ra:

export: data=data/coco128.yaml, weights=['yolov5s.pt'], imgsz=[640, 640], batch_size=1, device=cpu, half=False, inplace=False, train=False, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=12, verbose=False, workspace=4, nms=False, agnostic_nms=False, topk_per_class=100, topk_all=100, iou_thres=0.45, conf_thres=0.25, include=['torchscript', 'onnx']
YOLOv5 🚀 v6.2-104-ge3e5122 Python-3.8.0 torch-1.12.1+cu113 CPU

Downloading https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.2/yolov5s.pt to yolov5s.pt...
100% 14.1M/14.1M [00:00<00:00, 274MB/s]

Fusing layers...
YOLOv5s summary: 213 layers, 7225885 parameters, 0 gradients

PyTorch: starting from yolov5s.pt with output shape (1, 25200, 85) (14.1 MB)

TorchScript: starting export with torch 1.12.1+cu113...
TorchScript: export success 1.7s, saved as yolov5s.torchscript (28.1 MB)

ONNX: starting export with onnx 1.12.0...
ONNX: export success 2.3s, saved as yolov5s.onnx (28.0 MB)

Export complete (5.5s)
Results saved to /content/yolov5
Detect:     python detect.py --weights yolov5s.onnx
Validate:    python val.py --weights yolov5s.onnx
PyTorch Hub:   model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', 'yolov5s.onnx')
Visualize:    https://netron.app/

3 mô hình đã xuất sẽ được lưu cùng với bản gốc PyTorch mẫu:

YOLO Địa điểm xuất khẩu

Netron Viewer được khuyến nghị để trực quan hóa các mô hình đã xuất:

YOLO Trực quan hóa mô hình

Ví dụ sử dụng mô hình đã xuất

detect.py Chạy suy luận trên các mô hình đã xuất:

python detect.py --weights yolov5s.pt         # PyTorch
              yolov5s.torchscript    # TorchScript
              yolov5s.onnx        # ONNX Runtime or OpenCV DNN with dnn=True
              yolov5s_openvino_model   # OpenVINO
              yolov5s.engine       # TensorRT
              yolov5s.mlmodel      # CoreML (macOS only)
              yolov5s_saved_model    # TensorFlow SavedModel
              yolov5s.pb         # TensorFlow GraphDef
              yolov5s.tflite       # TensorFlow Lite
              yolov5s_edgetpu.tflite   # TensorFlow Edge TPU
              yolov5s_paddle_model    # PaddlePaddle

val.py Chạy xác thực trên các mô hình đã xuất:

python val.py --weights yolov5s.pt         # PyTorch
            yolov5s.torchscript    # TorchScript
            yolov5s.onnx        # ONNX Runtime or OpenCV DNN with dnn=True
            yolov5s_openvino_model   # OpenVINO
            yolov5s.engine       # TensorRT
            yolov5s.mlmodel      # CoreML (macOS Only)
            yolov5s_saved_model    # TensorFlow SavedModel
            yolov5s.pb         # TensorFlow GraphDef
            yolov5s.tflite       # TensorFlow Lite
            yolov5s_edgetpu.tflite   # TensorFlow Edge TPU
            yolov5s_paddle_model    # PaddlePaddle

Dùng PyTorch Hub với xuất khẩu YOLOv5 Mô hình:

import torch

# Model
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.pt")
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.torchscript ") # TorchScript
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.onnx") # ONNX Runtime
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_openvino_model") # OpenVINO
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.engine") # TensorRT
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.mlmodel") # CoreML (macOS Only)
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_saved_model") # TensorFlow SavedModel
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.pb") # TensorFlow GraphDef
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s.tflite") # TensorFlow Lite
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_edgetpu.tflite") # TensorFlow Edge TPU
model = torch.hub.load("ultralytics/yolov5", "custom", "yolov5s_paddle_model") # PaddlePaddle

# Images
img = "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg" # or file, Path, PIL, OpenCV, numpy, list

# Inference
results = model(img)

# Results
results.print() # or .show(), .save(), .crop(), .pandas(), etc.

Suy luận DNN OpenCV

Suy luận OpenCV với ONNX Mô hình:

python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx

python detect.py --weights yolov5s.onnx --dnn # detect
python val.py --weights yolov5s.onnx --dnn # validate

Suy luận C++

YOLOv5 Suy luận OpenCV DNN C++ khi xuất ONNX Ví dụ mô hình:

YOLOv5 OpenVINO Ví dụ suy luận C++:

TensorFlow.js Suy luận trình duyệt web

Môi trường được hỗ trợ

Ultralytics cung cấp một loạt các môi trường sẵn sàng sử dụng, mỗi môi trường được cài đặt sẵn các phụ thuộc thiết yếu như CUDA, CUDNN,PythonPyTorch, để khởi động các dự án của bạn.

Tình trạng dự án

YOLOv5 CI

Huy hiệu này cho biết rằng tất cả YOLOv5 Các bài kiểm tra Tích hợp liên tục (CI) GitHub Actions đã vượt qua thành công. Các bài kiểm tra CI này kiểm tra nghiêm ngặt chức năng và hiệu suất của YOLOv5 trên các khía cạnh chính khác nhau: đào tạo, xác nhận, suy luận, xuất khẩuđiểm chuẩn. Chúng đảm bảo hoạt động nhất quán và đáng tin cậy trên macOS, Windows và Ubuntu, với các thử nghiệm được tiến hành 24 giờ một lần và theo mỗi cam kết mới.Created 2023-11-12, Updated 2024-06-10
Authors: glenn-jocher (8)

Ý kiến