Bỏ để qua phần nội dung

Phân tích bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 📊

Giới thiệu

Hướng dẫn này cung cấp tổng quan toàn diện về ba loại trực quan hóa dữ liệu cơ bản: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ tròn. Mỗi phần bao gồm hướng dẫn từng bước và đoạn mã về cách tạo các trực quan hóa này bằng cách sử dụng Python.

Mẫu hình ảnh

Biểu đồ đường Cốt truyện quán bar Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ đường Cốt truyện quán bar Biểu đồ hình tròn

Tại sao đồ thị lại quan trọng

 • Biểu đồ đường lý tưởng để theo dõi các thay đổi trong thời gian ngắn và dài và để so sánh các thay đổi cho nhiều nhóm trong cùng một khoảng thời gian.
 • Mặt khác, biểu đồ thanh phù hợp để so sánh số lượng trên các danh mục khác nhau và hiển thị mối quan hệ giữa một danh mục và giá trị số của nó.
 • Cuối cùng, biểu đồ hình tròn có hiệu quả để minh họa tỷ lệ giữa các danh mục và hiển thị các phần của tổng thể.

Ví dụ về Analytics

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="line",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)
total_counts = 0
frame_count = 0

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()

  if success:
    frame_count += 1
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      for box in boxes:
        total_counts += 1

    analytics.update_line(frame_count, total_counts)

    total_counts = 0
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))
out = cv2.VideoWriter("multiple_line_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="line",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
  max_points=200,
)

frame_count = 0
data = {}
labels = []

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()

  if success:
    frame_count += 1

    results = model.track(frame, persist=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      track_ids = results[0].boxes.id.int().cpu().tolist()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()

      for box, track_id, cls in zip(boxes, track_ids, clss):
        # Store each class label
        if model.names[int(cls)] not in labels:
          labels.append(model.names[int(cls)])

        # Store each class count
        if model.names[int(cls)] in data:
          data[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          data[model.names[int(cls)]] = 0

    # update lines every frame
    analytics.update_multiple_lines(data, labels, frame_count)
    data = {} # clear the data list for next frame
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("pie_chart.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="pie",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)
    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()
      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

      analytics.update_pie(clswise_count)
      clswise_count = {}

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("bar_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="bar",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)
    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()
      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

      analytics.update_bar(clswise_count)
      clswise_count = {}

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8s.pt")

cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("area_plot.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

analytics = solutions.Analytics(
  type="area",
  writer=out,
  im0_shape=(w, h),
  view_img=True,
)

clswise_count = {}
frame_count = 0

while cap.isOpened():
  success, frame = cap.read()
  if success:
    frame_count += 1
    results = model.track(frame, persist=True, verbose=True)

    if results[0].boxes.id is not None:
      boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
      clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()

      for box, cls in zip(boxes, clss):
        if model.names[int(cls)] in clswise_count:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] += 1
        else:
          clswise_count[model.names[int(cls)]] = 1

    analytics.update_area(frame_count, clswise_count)
    clswise_count = {}
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      break
  else:
    break

cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()

Lý lẽ Analytics

Đây là bảng với Analytics Lập luận:

Tên Kiểu Mặc định Sự miêu tả
type str None Loại dữ liệu hoặc đối tượng.
im0_shape tuple None Hình dạng của hình ảnh ban đầu.
writer cv2.VideoWriter None Đối tượng để ghi các tập tin video.
title str ultralytics Tiêu đề cho trực quan hóa.
x_label str x Nhãn cho trục x.
y_label str y Nhãn cho trục y.
bg_color str white Màu nền.
fg_color str black Màu nền trước.
line_color str yellow Màu sắc của các dòng.
line_width int 2 Chiều rộng của các dòng.
fontsize int 13 Cỡ chữ cho văn bản.
view_img bool False Gắn cờ để hiển thị hình ảnh hoặc video.
save_img bool True Gắn cờ để lưu hình ảnh hoặc video.
max_points int 50 For multiple lines, total points drawn on frame, before deleting initial points.
points_width int 15 Width of line points highlighter.

Lập luận model.track

Tên Kiểu Mặc định Sự miêu tả
source im0 None Thư mục nguồn cho hình ảnh hoặc video
persist bool False Các rãnh liên tục giữa các khung hình
tracker str botsort.yaml Phương pháp theo dõi 'bytetrack' hoặc 'botsort'
conf float 0.3 Ngưỡng tin cậy
iou float 0.5 Ngưỡng IOU
classes list None Lọc kết quả theo lớp, tức là lớp = 0 hoặc lớp = [0,2,3]
verbose bool True Hiển thị kết quả theo dõi đối tượng

Kết thúc

Hiểu khi nào và làm thế nào để sử dụng các loại trực quan hóa khác nhau là rất quan trọng để phân tích dữ liệu hiệu quả. Biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình tròn là những công cụ cơ bản có thể giúp bạn truyền tải câu chuyện dữ liệu của mình rõ ràng và hiệu quả hơn.Created 2024-05-23, Updated 2024-06-10
Authors: glenn-jocher (3), IvorZhu331 (1), RizwanMunawar (3)

Ý kiến