Bỏ để qua phần nội dung

Đếm đối tượng bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 🚀

Đếm đối tượng là gì?

Đếm đối tượng với Ultralytics YOLOv8 liên quan đến việc xác định và đếm chính xác các đối tượng cụ thể trong video và luồng camera. YOLOv8 Vượt trội trong các ứng dụng thời gian thực, cung cấp khả năng đếm đối tượng hiệu quả và chính xác cho các tình huống khác nhau như phân tích và giám sát đám đông, nhờ các thuật toán hiện đại và khả năng học sâu.


Xem: Đếm đối tượng bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8

Xem: Class-wise Object Counting using Ultralytics YOLOv8

Ưu điểm của đếm đối tượng?

 • Tối ưu hóa tài nguyên: Đếm đối tượng tạo điều kiện quản lý tài nguyên hiệu quả bằng cách cung cấp số lượng chính xác và tối ưu hóa phân bổ tài nguyên trong các ứng dụng như quản lý hàng tồn kho.
 • Tăng cường bảo mật: Đếm đối tượng tăng cường an ninh và giám sát bằng cách theo dõi và đếm chính xác các thực thể, hỗ trợ phát hiện mối đe dọa chủ động.
 • Ra quyết định sáng suốt: Đếm đối tượng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho việc ra quyết định, tối ưu hóa các quy trình trong bán lẻ, quản lý lưu lượng truy cập và nhiều lĩnh vực khác.

Ứng dụng trong thế giới thực

Hậu cần Nuôi trồng thủy sản
Đếm các gói băng tải bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 Đếm cá trên biển bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8
Đếm các gói băng tải bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 Đếm cá trên biển bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8

Đếm đối tượng bằng cách sử dụng YOLOv8 Ví dụ

import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8n.pt")
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

# Define region points
region_points = [(20, 400), (1080, 404), (1080, 360), (20, 360)]

# Video writer
video_writer = cv2.VideoWriter("object_counting_output.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))

# Init Object Counter
counter = solutions.ObjectCounter(
  view_img=True,
  reg_pts=region_points,
  classes_names=model.names,
  draw_tracks=True,
  line_thickness=2,
)

while cap.isOpened():
  success, im0 = cap.read()
  if not success:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break
  tracks = model.track(im0, persist=True, show=False)

  im0 = counter.start_counting(im0, tracks)
  video_writer.write(im0)

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8n.pt")
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

# Define region points as a polygon with 5 points
region_points = [(20, 400), (1080, 404), (1080, 360), (20, 360), (20, 400)]

# Video writer
video_writer = cv2.VideoWriter("object_counting_output.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))

# Init Object Counter
counter = solutions.ObjectCounter(
  view_img=True,
  reg_pts=region_points,
  classes_names=model.names,
  draw_tracks=True,
  line_thickness=2,
)

while cap.isOpened():
  success, im0 = cap.read()
  if not success:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break
  tracks = model.track(im0, persist=True, show=False)

  im0 = counter.start_counting(im0, tracks)
  video_writer.write(im0)

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8n.pt")
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

# Define line points
line_points = [(20, 400), (1080, 400)]

# Video writer
video_writer = cv2.VideoWriter("object_counting_output.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))

# Init Object Counter
counter = solutions.ObjectCounter(
  view_img=True,
  reg_pts=line_points,
  classes_names=model.names,
  draw_tracks=True,
  line_thickness=2,
)

while cap.isOpened():
  success, im0 = cap.read()
  if not success:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break
  tracks = model.track(im0, persist=True, show=False)

  im0 = counter.start_counting(im0, tracks)
  video_writer.write(im0)

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO, solutions

model = YOLO("yolov8n.pt")
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
assert cap.isOpened(), "Error reading video file"
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

line_points = [(20, 400), (1080, 400)] # line or region points
classes_to_count = [0, 2] # person and car classes for count

# Video writer
video_writer = cv2.VideoWriter("object_counting_output.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"), fps, (w, h))

# Init Object Counter
counter = solutions.ObjectCounter(
  view_img=True,
  reg_pts=line_points,
  classes_names=model.names,
  draw_tracks=True,
  line_thickness=2,
)

while cap.isOpened():
  success, im0 = cap.read()
  if not success:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break
  tracks = model.track(im0, persist=True, show=False, classes=classes_to_count)

  im0 = counter.start_counting(im0, tracks)
  video_writer.write(im0)

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()
Khu vực có thể di chuyển

Bạn có thể di chuyển vùng bất cứ nơi nào trong khung bằng cách nhấp vào các cạnh của nó

Lý lẽ ObjectCounter

Đây là bảng với ObjectCounter Lập luận:

Tên Kiểu Mặc định Sự miêu tả
classes_names dict None Từ điển tên lớp.
reg_pts list [(20, 400), (1260, 400)] Danh sách các điểm xác định khu vực đếm.
count_reg_color tuple (255, 0, 255) Màu RGB của vùng đếm.
count_txt_color tuple (0, 0, 0) Màu RGB của văn bản đếm.
count_bg_color tuple (255, 255, 255) Màu RGB của nền văn bản đếm.
line_thickness int 2 Độ dày dòng cho các hộp giới hạn.
track_thickness int 2 Độ dày của các đường ray.
view_img bool False Gắn cờ để kiểm soát việc có hiển thị luồng video hay không.
view_in_counts bool True Gắn cờ để kiểm soát việc có hiển thị số vào trên luồng video hay không.
view_out_counts bool True Gắn cờ để kiểm soát việc có hiển thị số lượng ra trên luồng video hay không.
draw_tracks bool False Gắn cờ để kiểm soát xem có vẽ các rãnh đối tượng hay không.
track_color tuple None Màu RGB của các bản nhạc.
region_thickness int 5 Độ dày của vùng đếm đối tượng.
line_dist_thresh int 15 Ngưỡng khoảng cách Euclide cho bộ đếm dòng.
cls_txtdisplay_gap int 50 Hiển thị khoảng cách giữa mỗi lớp học.

Lập luận model.track

Tên Kiểu Mặc định Sự miêu tả
source im0 None Thư mục nguồn cho hình ảnh hoặc video
persist bool False Các rãnh liên tục giữa các khung hình
tracker str botsort.yaml Phương pháp theo dõi 'bytetrack' hoặc 'botsort'
conf float 0.3 Ngưỡng tin cậy
iou float 0.5 Ngưỡng IOU
classes list None Lọc kết quả theo lớp, tức là lớp = 0 hoặc lớp = [0,2,3]
verbose bool True Hiển thị kết quả theo dõi đối tượng


Created 2023-12-02, Updated 2024-06-10
Authors: glenn-jocher (14), IvorZhu331 (1), RizwanMunawar (6), AyushExel (1)

Ý kiến