Bỏ để qua phần nội dung

VisionEye View Object Mapping sử dụng Ultralytics YOLOv8 🚀

VisionEye Object Mapping là gì?

Ultralytics YOLOv8 VisionEye cung cấp khả năng cho máy tính xác định và xác định chính xác các đối tượng, mô phỏng độ chính xác quan sát của mắt người. Chức năng này cho phép máy tính phân biệt và tập trung vào các đối tượng cụ thể, giống như cách mắt người quan sát chi tiết từ một quan điểm cụ thể.

Mẫu

Tầm nhìnChế độ xem mắt VisionEye View với tính năng theo dõi đối tượng VisionEye View với tính toán khoảng cách
VisionEye View Object Mapping sử dụng Ultralytics YOLOv8 VisionEye View Object Mapping với Object Tracking bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 VisionEye View với Tính toán khoảng cách bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8
VisionEye View Object Mapping sử dụng Ultralytics YOLOv8 VisionEye View Object Mapping với Object Tracking bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8 VisionEye View với Tính toán khoảng cách bằng cách sử dụng Ultralytics YOLOv8

VisionEye Object Mapping sử dụng YOLOv8

import cv2

from ultralytics import YOLO
from ultralytics.utils.plotting import Annotator, colors

model = YOLO("yolov8n.pt")
names = model.model.names
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("visioneye-pinpoint.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

center_point = (-10, h)

while True:
  ret, im0 = cap.read()
  if not ret:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break

  results = model.predict(im0)
  boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()
  clss = results[0].boxes.cls.cpu().tolist()

  annotator = Annotator(im0, line_width=2)

  for box, cls in zip(boxes, clss):
    annotator.box_label(box, label=names[int(cls)], color=colors(int(cls)))
    annotator.visioneye(box, center_point)

  out.write(im0)
  cv2.imshow("visioneye-pinpoint", im0)

  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

out.release()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
import cv2

from ultralytics import YOLO
from ultralytics.utils.plotting import Annotator, colors

model = YOLO("yolov8n.pt")
cap = cv2.VideoCapture("path/to/video/file.mp4")
w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("visioneye-pinpoint.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

center_point = (-10, h)

while True:
  ret, im0 = cap.read()
  if not ret:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break

  annotator = Annotator(im0, line_width=2)

  results = model.track(im0, persist=True)
  boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()

  if results[0].boxes.id is not None:
    track_ids = results[0].boxes.id.int().cpu().tolist()

    for box, track_id in zip(boxes, track_ids):
      annotator.box_label(box, label=str(track_id), color=colors(int(track_id)))
      annotator.visioneye(box, center_point)

  out.write(im0)
  cv2.imshow("visioneye-pinpoint", im0)

  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

out.release()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
import math

import cv2

from ultralytics import YOLO
from ultralytics.utils.plotting import Annotator

model = YOLO("yolov8s.pt")
cap = cv2.VideoCapture("Path/to/video/file.mp4")

w, h, fps = (int(cap.get(x)) for x in (cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, cv2.CAP_PROP_FPS))

out = cv2.VideoWriter("visioneye-distance-calculation.avi", cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"), fps, (w, h))

center_point = (0, h)
pixel_per_meter = 10

txt_color, txt_background, bbox_clr = ((0, 0, 0), (255, 255, 255), (255, 0, 255))

while True:
  ret, im0 = cap.read()
  if not ret:
    print("Video frame is empty or video processing has been successfully completed.")
    break

  annotator = Annotator(im0, line_width=2)

  results = model.track(im0, persist=True)
  boxes = results[0].boxes.xyxy.cpu()

  if results[0].boxes.id is not None:
    track_ids = results[0].boxes.id.int().cpu().tolist()

    for box, track_id in zip(boxes, track_ids):
      annotator.box_label(box, label=str(track_id), color=bbox_clr)
      annotator.visioneye(box, center_point)

      x1, y1 = int((box[0] + box[2]) // 2), int((box[1] + box[3]) // 2) # Bounding box centroid

      distance = (math.sqrt((x1 - center_point[0]) ** 2 + (y1 - center_point[1]) ** 2)) / pixel_per_meter

      text_size, _ = cv2.getTextSize(f"Distance: {distance:.2f} m", cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, 3)
      cv2.rectangle(im0, (x1, y1 - text_size[1] - 10), (x1 + text_size[0] + 10, y1), txt_background, -1)
      cv2.putText(im0, f"Distance: {distance:.2f} m", (x1, y1 - 5), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, txt_color, 3)

  out.write(im0)
  cv2.imshow("visioneye-distance-calculation", im0)

  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

out.release()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

visioneye Lập luận

Tên Kiểu Mặc định Sự miêu tả
color tuple (235, 219, 11) Màu trung tâm đường và đối tượng
pin_color tuple (255, 0, 255) VisionEye xác định màu sắc

Ghi

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi câu hỏi của bạn trong Ultralytics Phần vấn đề hoặc phần thảo luận được đề cập bên dưới.Created 2023-12-18, Updated 2024-06-18
Authors: glenn-jocher (12), IvorZhu331 (1), RizwanMunawar (1)

Ý kiến