Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/engine/trainer.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/động cơ/trainer.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.engine.trainer.BaseTrainer

BaseTrainer.

Một lớp cơ sở để tạo giảng viên.

Thuộc tính:

Tên Kiểu Sự miêu tả
args SimpleNamespace

Cấu hình cho máy bay huấn luyện.

validator BaseValidator

Phiên bản trình xác thực.

model Module

Phiên bản mô hình.

callbacks defaultdict

Từ điển gọi lại.

save_dir Path

Thư mục để lưu kết quả.

wdir Path

Thư mục để tiết kiệm trọng lượng.

last Path

Đường dẫn đến trạm kiểm soát cuối cùng.

best Path

Đường dẫn đến trạm kiểm soát tốt nhất.

save_period int

Save checkpoint every x epochs (disabled if < 1).

batch_size int

Kích thước hàng loạt để đào tạo.

epochs int

Số lượng kỷ nguyên để đào tạo.

start_epoch int

Bắt đầu kỷ nguyên để đào tạo.

device device

Thiết bị để sử dụng cho đào tạo.

amp bool

Gắn cờ để bật AMP (Độ chính xác hỗn hợp tự động).

scaler GradScaler

Gradient scaler cho AMP.

data str

Đường dẫn đến dữ liệu.

trainset Dataset

Tập dữ liệu đào tạo.

testset Dataset

Tập dữ liệu thử nghiệm.

ema Module

EMA (Exponential Moving Average) của mô hình.

resume bool

Tiếp tục đào tạo từ một trạm kiểm soát.

lf Module

Chức năng mất mát.

scheduler _LRScheduler

Lập lịch trình tỷ lệ học tập.

best_fitness float

Giá trị thể lực tốt nhất đạt được.

fitness float

Giá trị thể dục hiện tại.

loss float

Giá trị tổn thất hiện tại.

tloss float

Tổng giá trị tổn thất.

loss_names list

Danh sách tên bị mất.

csv Path

Đường dẫn đến tệp CSV kết quả.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
class BaseTrainer:
  """
  BaseTrainer.

  A base class for creating trainers.

  Attributes:
    args (SimpleNamespace): Configuration for the trainer.
    validator (BaseValidator): Validator instance.
    model (nn.Module): Model instance.
    callbacks (defaultdict): Dictionary of callbacks.
    save_dir (Path): Directory to save results.
    wdir (Path): Directory to save weights.
    last (Path): Path to the last checkpoint.
    best (Path): Path to the best checkpoint.
    save_period (int): Save checkpoint every x epochs (disabled if < 1).
    batch_size (int): Batch size for training.
    epochs (int): Number of epochs to train for.
    start_epoch (int): Starting epoch for training.
    device (torch.device): Device to use for training.
    amp (bool): Flag to enable AMP (Automatic Mixed Precision).
    scaler (amp.GradScaler): Gradient scaler for AMP.
    data (str): Path to data.
    trainset (torch.utils.data.Dataset): Training dataset.
    testset (torch.utils.data.Dataset): Testing dataset.
    ema (nn.Module): EMA (Exponential Moving Average) of the model.
    resume (bool): Resume training from a checkpoint.
    lf (nn.Module): Loss function.
    scheduler (torch.optim.lr_scheduler._LRScheduler): Learning rate scheduler.
    best_fitness (float): The best fitness value achieved.
    fitness (float): Current fitness value.
    loss (float): Current loss value.
    tloss (float): Total loss value.
    loss_names (list): List of loss names.
    csv (Path): Path to results CSV file.
  """

  def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
    """
    Initializes the BaseTrainer class.

    Args:
      cfg (str, optional): Path to a configuration file. Defaults to DEFAULT_CFG.
      overrides (dict, optional): Configuration overrides. Defaults to None.
    """
    self.args = get_cfg(cfg, overrides)
    self.check_resume(overrides)
    self.device = select_device(self.args.device, self.args.batch)
    self.validator = None
    self.metrics = None
    self.plots = {}
    init_seeds(self.args.seed + 1 + RANK, deterministic=self.args.deterministic)

    # Dirs
    self.save_dir = get_save_dir(self.args)
    self.args.name = self.save_dir.name # update name for loggers
    self.wdir = self.save_dir / "weights" # weights dir
    if RANK in {-1, 0}:
      self.wdir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # make dir
      self.args.save_dir = str(self.save_dir)
      yaml_save(self.save_dir / "args.yaml", vars(self.args)) # save run args
    self.last, self.best = self.wdir / "last.pt", self.wdir / "best.pt" # checkpoint paths
    self.save_period = self.args.save_period

    self.batch_size = self.args.batch
    self.epochs = self.args.epochs
    self.start_epoch = 0
    if RANK == -1:
      print_args(vars(self.args))

    # Device
    if self.device.type in {"cpu", "mps"}:
      self.args.workers = 0 # faster CPU training as time dominated by inference, not dataloading

    # Model and Dataset
    self.model = check_model_file_from_stem(self.args.model) # add suffix, i.e. yolov8n -> yolov8n.pt
    self.trainset, self.testset = self.get_dataset()
    self.ema = None

    # Optimization utils init
    self.lf = None
    self.scheduler = None

    # Epoch level metrics
    self.best_fitness = None
    self.fitness = None
    self.loss = None
    self.tloss = None
    self.loss_names = ["Loss"]
    self.csv = self.save_dir / "results.csv"
    self.plot_idx = [0, 1, 2]

    # Callbacks
    self.callbacks = _callbacks or callbacks.get_default_callbacks()
    if RANK in {-1, 0}:
      callbacks.add_integration_callbacks(self)

  def add_callback(self, event: str, callback):
    """Appends the given callback."""
    self.callbacks[event].append(callback)

  def set_callback(self, event: str, callback):
    """Overrides the existing callbacks with the given callback."""
    self.callbacks[event] = [callback]

  def run_callbacks(self, event: str):
    """Run all existing callbacks associated with a particular event."""
    for callback in self.callbacks.get(event, []):
      callback(self)

  def train(self):
    """Allow device='', device=None on Multi-GPU systems to default to device=0."""
    if isinstance(self.args.device, str) and len(self.args.device): # i.e. device='0' or device='0,1,2,3'
      world_size = len(self.args.device.split(","))
    elif isinstance(self.args.device, (tuple, list)): # i.e. device=[0, 1, 2, 3] (multi-GPU from CLI is list)
      world_size = len(self.args.device)
    elif torch.cuda.is_available(): # i.e. device=None or device='' or device=number
      world_size = 1 # default to device 0
    else: # i.e. device='cpu' or 'mps'
      world_size = 0

    # Run subprocess if DDP training, else train normally
    if world_size > 1 and "LOCAL_RANK" not in os.environ:
      # Argument checks
      if self.args.rect:
        LOGGER.warning("WARNING ⚠️ 'rect=True' is incompatible with Multi-GPU training, setting 'rect=False'")
        self.args.rect = False
      if self.args.batch < 1.0:
        LOGGER.warning(
          "WARNING ⚠️ 'batch<1' for AutoBatch is incompatible with Multi-GPU training, setting "
          "default 'batch=16'"
        )
        self.args.batch = 16

      # Command
      cmd, file = generate_ddp_command(world_size, self)
      try:
        LOGGER.info(f'{colorstr("DDP:")} debug command {" ".join(cmd)}')
        subprocess.run(cmd, check=True)
      except Exception as e:
        raise e
      finally:
        ddp_cleanup(self, str(file))

    else:
      self._do_train(world_size)

  def _setup_scheduler(self):
    """Initialize training learning rate scheduler."""
    if self.args.cos_lr:
      self.lf = one_cycle(1, self.args.lrf, self.epochs) # cosine 1->hyp['lrf']
    else:
      self.lf = lambda x: max(1 - x / self.epochs, 0) * (1.0 - self.args.lrf) + self.args.lrf # linear
    self.scheduler = optim.lr_scheduler.LambdaLR(self.optimizer, lr_lambda=self.lf)

  def _setup_ddp(self, world_size):
    """Initializes and sets the DistributedDataParallel parameters for training."""
    torch.cuda.set_device(RANK)
    self.device = torch.device("cuda", RANK)
    # LOGGER.info(f'DDP info: RANK {RANK}, WORLD_SIZE {world_size}, DEVICE {self.device}')
    os.environ["TORCH_NCCL_BLOCKING_WAIT"] = "1" # set to enforce timeout
    dist.init_process_group(
      backend="nccl" if dist.is_nccl_available() else "gloo",
      timeout=timedelta(seconds=10800), # 3 hours
      rank=RANK,
      world_size=world_size,
    )

  def _setup_train(self, world_size):
    """Builds dataloaders and optimizer on correct rank process."""

    # Model
    self.run_callbacks("on_pretrain_routine_start")
    ckpt = self.setup_model()
    self.model = self.model.to(self.device)
    self.set_model_attributes()

    # Freeze layers
    freeze_list = (
      self.args.freeze
      if isinstance(self.args.freeze, list)
      else range(self.args.freeze)
      if isinstance(self.args.freeze, int)
      else []
    )
    always_freeze_names = [".dfl"] # always freeze these layers
    freeze_layer_names = [f"model.{x}." for x in freeze_list] + always_freeze_names
    for k, v in self.model.named_parameters():
      # v.register_hook(lambda x: torch.nan_to_num(x)) # NaN to 0 (commented for erratic training results)
      if any(x in k for x in freeze_layer_names):
        LOGGER.info(f"Freezing layer '{k}'")
        v.requires_grad = False
      elif not v.requires_grad and v.dtype.is_floating_point: # only floating point Tensor can require gradients
        LOGGER.info(
          f"WARNING ⚠️ setting 'requires_grad=True' for frozen layer '{k}'. "
          "See ultralytics.engine.trainer for customization of frozen layers."
        )
        v.requires_grad = True

    # Check AMP
    self.amp = torch.tensor(self.args.amp).to(self.device) # True or False
    if self.amp and RANK in {-1, 0}: # Single-GPU and DDP
      callbacks_backup = callbacks.default_callbacks.copy() # backup callbacks as check_amp() resets them
      self.amp = torch.tensor(check_amp(self.model), device=self.device)
      callbacks.default_callbacks = callbacks_backup # restore callbacks
    if RANK > -1 and world_size > 1: # DDP
      dist.broadcast(self.amp, src=0) # broadcast the tensor from rank 0 to all other ranks (returns None)
    self.amp = bool(self.amp) # as boolean
    self.scaler = torch.cuda.amp.GradScaler(enabled=self.amp)
    if world_size > 1:
      self.model = nn.parallel.DistributedDataParallel(self.model, device_ids=[RANK])

    # Check imgsz
    gs = max(int(self.model.stride.max() if hasattr(self.model, "stride") else 32), 32) # grid size (max stride)
    self.args.imgsz = check_imgsz(self.args.imgsz, stride=gs, floor=gs, max_dim=1)
    self.stride = gs # for multiscale training

    # Batch size
    if self.batch_size < 1 and RANK == -1: # single-GPU only, estimate best batch size
      self.args.batch = self.batch_size = check_train_batch_size(
        model=self.model,
        imgsz=self.args.imgsz,
        amp=self.amp,
        batch=self.batch_size,
      )

    # Dataloaders
    batch_size = self.batch_size // max(world_size, 1)
    self.train_loader = self.get_dataloader(self.trainset, batch_size=batch_size, rank=RANK, mode="train")
    if RANK in {-1, 0}:
      # Note: When training DOTA dataset, double batch size could get OOM on images with >2000 objects.
      self.test_loader = self.get_dataloader(
        self.testset, batch_size=batch_size if self.args.task == "obb" else batch_size * 2, rank=-1, mode="val"
      )
      self.validator = self.get_validator()
      metric_keys = self.validator.metrics.keys + self.label_loss_items(prefix="val")
      self.metrics = dict(zip(metric_keys, [0] * len(metric_keys)))
      self.ema = ModelEMA(self.model)
      if self.args.plots:
        self.plot_training_labels()

    # Optimizer
    self.accumulate = max(round(self.args.nbs / self.batch_size), 1) # accumulate loss before optimizing
    weight_decay = self.args.weight_decay * self.batch_size * self.accumulate / self.args.nbs # scale weight_decay
    iterations = math.ceil(len(self.train_loader.dataset) / max(self.batch_size, self.args.nbs)) * self.epochs
    self.optimizer = self.build_optimizer(
      model=self.model,
      name=self.args.optimizer,
      lr=self.args.lr0,
      momentum=self.args.momentum,
      decay=weight_decay,
      iterations=iterations,
    )
    # Scheduler
    self._setup_scheduler()
    self.stopper, self.stop = EarlyStopping(patience=self.args.patience), False
    self.resume_training(ckpt)
    self.scheduler.last_epoch = self.start_epoch - 1 # do not move
    self.run_callbacks("on_pretrain_routine_end")

  def _do_train(self, world_size=1):
    """Train completed, evaluate and plot if specified by arguments."""
    if world_size > 1:
      self._setup_ddp(world_size)
    self._setup_train(world_size)

    nb = len(self.train_loader) # number of batches
    nw = max(round(self.args.warmup_epochs * nb), 100) if self.args.warmup_epochs > 0 else -1 # warmup iterations
    last_opt_step = -1
    self.epoch_time = None
    self.epoch_time_start = time.time()
    self.train_time_start = time.time()
    self.run_callbacks("on_train_start")
    LOGGER.info(
      f'Image sizes {self.args.imgsz} train, {self.args.imgsz} val\n'
      f'Using {self.train_loader.num_workers * (world_size or 1)} dataloader workers\n'
      f"Logging results to {colorstr('bold', self.save_dir)}\n"
      f'Starting training for ' + (f"{self.args.time} hours..." if self.args.time else f"{self.epochs} epochs...")
    )
    if self.args.close_mosaic:
      base_idx = (self.epochs - self.args.close_mosaic) * nb
      self.plot_idx.extend([base_idx, base_idx + 1, base_idx + 2])
    epoch = self.start_epoch
    self.optimizer.zero_grad() # zero any resumed gradients to ensure stability on train start
    while True:
      self.epoch = epoch
      self.run_callbacks("on_train_epoch_start")
      with warnings.catch_warnings():
        warnings.simplefilter("ignore") # suppress 'Detected lr_scheduler.step() before optimizer.step()'
        self.scheduler.step()

      self.model.train()
      if RANK != -1:
        self.train_loader.sampler.set_epoch(epoch)
      pbar = enumerate(self.train_loader)
      # Update dataloader attributes (optional)
      if epoch == (self.epochs - self.args.close_mosaic):
        self._close_dataloader_mosaic()
        self.train_loader.reset()

      if RANK in {-1, 0}:
        LOGGER.info(self.progress_string())
        pbar = TQDM(enumerate(self.train_loader), total=nb)
      self.tloss = None
      for i, batch in pbar:
        self.run_callbacks("on_train_batch_start")
        # Warmup
        ni = i + nb * epoch
        if ni <= nw:
          xi = [0, nw] # x interp
          self.accumulate = max(1, int(np.interp(ni, xi, [1, self.args.nbs / self.batch_size]).round()))
          for j, x in enumerate(self.optimizer.param_groups):
            # Bias lr falls from 0.1 to lr0, all other lrs rise from 0.0 to lr0
            x["lr"] = np.interp(
              ni, xi, [self.args.warmup_bias_lr if j == 0 else 0.0, x["initial_lr"] * self.lf(epoch)]
            )
            if "momentum" in x:
              x["momentum"] = np.interp(ni, xi, [self.args.warmup_momentum, self.args.momentum])

        # Forward
        with torch.cuda.amp.autocast(self.amp):
          batch = self.preprocess_batch(batch)
          self.loss, self.loss_items = self.model(batch)
          if RANK != -1:
            self.loss *= world_size
          self.tloss = (
            (self.tloss * i + self.loss_items) / (i + 1) if self.tloss is not None else self.loss_items
          )

        # Backward
        self.scaler.scale(self.loss).backward()

        # Optimize - https://pytorch.org/docs/master/notes/amp_examples.html
        if ni - last_opt_step >= self.accumulate:
          self.optimizer_step()
          last_opt_step = ni

          # Timed stopping
          if self.args.time:
            self.stop = (time.time() - self.train_time_start) > (self.args.time * 3600)
            if RANK != -1: # if DDP training
              broadcast_list = [self.stop if RANK == 0 else None]
              dist.broadcast_object_list(broadcast_list, 0) # broadcast 'stop' to all ranks
              self.stop = broadcast_list[0]
            if self.stop: # training time exceeded
              break

        # Log
        mem = f"{torch.cuda.memory_reserved() / 1E9 if torch.cuda.is_available() else 0:.3g}G" # (GB)
        loss_len = self.tloss.shape[0] if len(self.tloss.shape) else 1
        losses = self.tloss if loss_len > 1 else torch.unsqueeze(self.tloss, 0)
        if RANK in {-1, 0}:
          pbar.set_description(
            ("%11s" * 2 + "%11.4g" * (2 + loss_len))
            % (f"{epoch + 1}/{self.epochs}", mem, *losses, batch["cls"].shape[0], batch["img"].shape[-1])
          )
          self.run_callbacks("on_batch_end")
          if self.args.plots and ni in self.plot_idx:
            self.plot_training_samples(batch, ni)

        self.run_callbacks("on_train_batch_end")

      self.lr = {f"lr/pg{ir}": x["lr"] for ir, x in enumerate(self.optimizer.param_groups)} # for loggers
      self.run_callbacks("on_train_epoch_end")
      if RANK in {-1, 0}:
        final_epoch = epoch + 1 >= self.epochs
        self.ema.update_attr(self.model, include=["yaml", "nc", "args", "names", "stride", "class_weights"])

        # Validation
        if self.args.val or final_epoch or self.stopper.possible_stop or self.stop:
          self.metrics, self.fitness = self.validate()
        self.save_metrics(metrics={**self.label_loss_items(self.tloss), **self.metrics, **self.lr})
        self.stop |= self.stopper(epoch + 1, self.fitness) or final_epoch
        if self.args.time:
          self.stop |= (time.time() - self.train_time_start) > (self.args.time * 3600)

        # Save model
        if self.args.save or final_epoch:
          self.save_model()
          self.run_callbacks("on_model_save")

      # Scheduler
      t = time.time()
      self.epoch_time = t - self.epoch_time_start
      self.epoch_time_start = t
      if self.args.time:
        mean_epoch_time = (t - self.train_time_start) / (epoch - self.start_epoch + 1)
        self.epochs = self.args.epochs = math.ceil(self.args.time * 3600 / mean_epoch_time)
        self._setup_scheduler()
        self.scheduler.last_epoch = self.epoch # do not move
        self.stop |= epoch >= self.epochs # stop if exceeded epochs
      self.run_callbacks("on_fit_epoch_end")
      gc.collect()
      torch.cuda.empty_cache() # clear GPU memory at end of epoch, may help reduce CUDA out of memory errors

      # Early Stopping
      if RANK != -1: # if DDP training
        broadcast_list = [self.stop if RANK == 0 else None]
        dist.broadcast_object_list(broadcast_list, 0) # broadcast 'stop' to all ranks
        self.stop = broadcast_list[0]
      if self.stop:
        break # must break all DDP ranks
      epoch += 1

    if RANK in {-1, 0}:
      # Do final val with best.pt
      LOGGER.info(
        f"\n{epoch - self.start_epoch + 1} epochs completed in "
        f"{(time.time() - self.train_time_start) / 3600:.3f} hours."
      )
      self.final_eval()
      if self.args.plots:
        self.plot_metrics()
      self.run_callbacks("on_train_end")
    gc.collect()
    torch.cuda.empty_cache()
    self.run_callbacks("teardown")

  def save_model(self):
    """Save model training checkpoints with additional metadata."""
    import io

    import pandas as pd # scope for faster 'import ultralytics'

    # Serialize ckpt to a byte buffer once (faster than repeated torch.save() calls)
    buffer = io.BytesIO()
    torch.save(
      {
        "epoch": self.epoch,
        "best_fitness": self.best_fitness,
        "model": None, # resume and final checkpoints derive from EMA
        "ema": deepcopy(self.ema.ema).half(),
        "updates": self.ema.updates,
        "optimizer": convert_optimizer_state_dict_to_fp16(deepcopy(self.optimizer.state_dict())),
        "train_args": vars(self.args), # save as dict
        "train_metrics": {**self.metrics, **{"fitness": self.fitness}},
        "train_results": {k.strip(): v for k, v in pd.read_csv(self.csv).to_dict(orient="list").items()},
        "date": datetime.now().isoformat(),
        "version": __version__,
        "license": "AGPL-3.0 (https://ultralytics.com/license)",
        "docs": "https://docs.ultralytics.com",
      },
      buffer,
    )
    serialized_ckpt = buffer.getvalue() # get the serialized content to save

    # Save checkpoints
    self.last.write_bytes(serialized_ckpt) # save last.pt
    if self.best_fitness == self.fitness:
      self.best.write_bytes(serialized_ckpt) # save best.pt
    if (self.save_period > 0) and (self.epoch > 0) and (self.epoch % self.save_period == 0):
      (self.wdir / f"epoch{self.epoch}.pt").write_bytes(serialized_ckpt) # save epoch, i.e. 'epoch3.pt'

  def get_dataset(self):
    """
    Get train, val path from data dict if it exists.

    Returns None if data format is not recognized.
    """
    try:
      if self.args.task == "classify":
        data = check_cls_dataset(self.args.data)
      elif self.args.data.split(".")[-1] in {"yaml", "yml"} or self.args.task in {
        "detect",
        "segment",
        "pose",
        "obb",
      }:
        data = check_det_dataset(self.args.data)
        if "yaml_file" in data:
          self.args.data = data["yaml_file"] # for validating 'yolo train data=url.zip' usage
    except Exception as e:
      raise RuntimeError(emojis(f"Dataset '{clean_url(self.args.data)}' error ❌ {e}")) from e
    self.data = data
    return data["train"], data.get("val") or data.get("test")

  def setup_model(self):
    """Load/create/download model for any task."""
    if isinstance(self.model, torch.nn.Module): # if model is loaded beforehand. No setup needed
      return

    cfg, weights = self.model, None
    ckpt = None
    if str(self.model).endswith(".pt"):
      weights, ckpt = attempt_load_one_weight(self.model)
      cfg = weights.yaml
    elif isinstance(self.args.pretrained, (str, Path)):
      weights, _ = attempt_load_one_weight(self.args.pretrained)
    self.model = self.get_model(cfg=cfg, weights=weights, verbose=RANK == -1) # calls Model(cfg, weights)
    return ckpt

  def optimizer_step(self):
    """Perform a single step of the training optimizer with gradient clipping and EMA update."""
    self.scaler.unscale_(self.optimizer) # unscale gradients
    torch.nn.utils.clip_grad_norm_(self.model.parameters(), max_norm=10.0) # clip gradients
    self.scaler.step(self.optimizer)
    self.scaler.update()
    self.optimizer.zero_grad()
    if self.ema:
      self.ema.update(self.model)

  def preprocess_batch(self, batch):
    """Allows custom preprocessing model inputs and ground truths depending on task type."""
    return batch

  def validate(self):
    """
    Runs validation on test set using self.validator.

    The returned dict is expected to contain "fitness" key.
    """
    metrics = self.validator(self)
    fitness = metrics.pop("fitness", -self.loss.detach().cpu().numpy()) # use loss as fitness measure if not found
    if not self.best_fitness or self.best_fitness < fitness:
      self.best_fitness = fitness
    return metrics, fitness

  def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
    """Get model and raise NotImplementedError for loading cfg files."""
    raise NotImplementedError("This task trainer doesn't support loading cfg files")

  def get_validator(self):
    """Returns a NotImplementedError when the get_validator function is called."""
    raise NotImplementedError("get_validator function not implemented in trainer")

  def get_dataloader(self, dataset_path, batch_size=16, rank=0, mode="train"):
    """Returns dataloader derived from torch.data.Dataloader."""
    raise NotImplementedError("get_dataloader function not implemented in trainer")

  def build_dataset(self, img_path, mode="train", batch=None):
    """Build dataset."""
    raise NotImplementedError("build_dataset function not implemented in trainer")

  def label_loss_items(self, loss_items=None, prefix="train"):
    """
    Returns a loss dict with labelled training loss items tensor.

    Note:
      This is not needed for classification but necessary for segmentation & detection
    """
    return {"loss": loss_items} if loss_items is not None else ["loss"]

  def set_model_attributes(self):
    """To set or update model parameters before training."""
    self.model.names = self.data["names"]

  def build_targets(self, preds, targets):
    """Builds target tensors for training YOLO model."""
    pass

  def progress_string(self):
    """Returns a string describing training progress."""
    return ""

  # TODO: may need to put these following functions into callback
  def plot_training_samples(self, batch, ni):
    """Plots training samples during YOLO training."""
    pass

  def plot_training_labels(self):
    """Plots training labels for YOLO model."""
    pass

  def save_metrics(self, metrics):
    """Saves training metrics to a CSV file."""
    keys, vals = list(metrics.keys()), list(metrics.values())
    n = len(metrics) + 1 # number of cols
    s = "" if self.csv.exists() else (("%23s," * n % tuple(["epoch"] + keys)).rstrip(",") + "\n") # header
    with open(self.csv, "a") as f:
      f.write(s + ("%23.5g," * n % tuple([self.epoch + 1] + vals)).rstrip(",") + "\n")

  def plot_metrics(self):
    """Plot and display metrics visually."""
    pass

  def on_plot(self, name, data=None):
    """Registers plots (e.g. to be consumed in callbacks)"""
    path = Path(name)
    self.plots[path] = {"data": data, "timestamp": time.time()}

  def final_eval(self):
    """Performs final evaluation and validation for object detection YOLO model."""
    for f in self.last, self.best:
      if f.exists():
        strip_optimizer(f) # strip optimizers
        if f is self.best:
          LOGGER.info(f"\nValidating {f}...")
          self.validator.args.plots = self.args.plots
          self.metrics = self.validator(model=f)
          self.metrics.pop("fitness", None)
          self.run_callbacks("on_fit_epoch_end")

  def check_resume(self, overrides):
    """Check if resume checkpoint exists and update arguments accordingly."""
    resume = self.args.resume
    if resume:
      try:
        exists = isinstance(resume, (str, Path)) and Path(resume).exists()
        last = Path(check_file(resume) if exists else get_latest_run())

        # Check that resume data YAML exists, otherwise strip to force re-download of dataset
        ckpt_args = attempt_load_weights(last).args
        if not Path(ckpt_args["data"]).exists():
          ckpt_args["data"] = self.args.data

        resume = True
        self.args = get_cfg(ckpt_args)
        self.args.model = self.args.resume = str(last) # reinstate model
        for k in "imgsz", "batch", "device": # allow arg updates to reduce memory or update device on resume
          if k in overrides:
            setattr(self.args, k, overrides[k])

      except Exception as e:
        raise FileNotFoundError(
          "Resume checkpoint not found. Please pass a valid checkpoint to resume from, "
          "i.e. 'yolo train resume model=path/to/last.pt'"
        ) from e
    self.resume = resume

  def resume_training(self, ckpt):
    """Resume YOLO training from given epoch and best fitness."""
    if ckpt is None or not self.resume:
      return
    best_fitness = 0.0
    start_epoch = ckpt.get("epoch", -1) + 1
    if ckpt.get("optimizer", None) is not None:
      self.optimizer.load_state_dict(ckpt["optimizer"]) # optimizer
      best_fitness = ckpt["best_fitness"]
    if self.ema and ckpt.get("ema"):
      self.ema.ema.load_state_dict(ckpt["ema"].float().state_dict()) # EMA
      self.ema.updates = ckpt["updates"]
    assert start_epoch > 0, (
      f"{self.args.model} training to {self.epochs} epochs is finished, nothing to resume.\n"
      f"Start a new training without resuming, i.e. 'yolo train model={self.args.model}'"
    )
    LOGGER.info(f"Resuming training {self.args.model} from epoch {start_epoch + 1} to {self.epochs} total epochs")
    if self.epochs < start_epoch:
      LOGGER.info(
        f"{self.model} has been trained for {ckpt['epoch']} epochs. Fine-tuning for {self.epochs} more epochs."
      )
      self.epochs += ckpt["epoch"] # finetune additional epochs
    self.best_fitness = best_fitness
    self.start_epoch = start_epoch
    if start_epoch > (self.epochs - self.args.close_mosaic):
      self._close_dataloader_mosaic()

  def _close_dataloader_mosaic(self):
    """Update dataloaders to stop using mosaic augmentation."""
    if hasattr(self.train_loader.dataset, "mosaic"):
      self.train_loader.dataset.mosaic = False
    if hasattr(self.train_loader.dataset, "close_mosaic"):
      LOGGER.info("Closing dataloader mosaic")
      self.train_loader.dataset.close_mosaic(hyp=self.args)

  def build_optimizer(self, model, name="auto", lr=0.001, momentum=0.9, decay=1e-5, iterations=1e5):
    """
    Constructs an optimizer for the given model, based on the specified optimizer name, learning rate, momentum,
    weight decay, and number of iterations.

    Args:
      model (torch.nn.Module): The model for which to build an optimizer.
      name (str, optional): The name of the optimizer to use. If 'auto', the optimizer is selected
        based on the number of iterations. Default: 'auto'.
      lr (float, optional): The learning rate for the optimizer. Default: 0.001.
      momentum (float, optional): The momentum factor for the optimizer. Default: 0.9.
      decay (float, optional): The weight decay for the optimizer. Default: 1e-5.
      iterations (float, optional): The number of iterations, which determines the optimizer if
        name is 'auto'. Default: 1e5.

    Returns:
      (torch.optim.Optimizer): The constructed optimizer.
    """

    g = [], [], [] # optimizer parameter groups
    bn = tuple(v for k, v in nn.__dict__.items() if "Norm" in k) # normalization layers, i.e. BatchNorm2d()
    if name == "auto":
      LOGGER.info(
        f"{colorstr('optimizer:')} 'optimizer=auto' found, "
        f"ignoring 'lr0={self.args.lr0}' and 'momentum={self.args.momentum}' and "
        f"determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically... "
      )
      nc = getattr(model, "nc", 10) # number of classes
      lr_fit = round(0.002 * 5 / (4 + nc), 6) # lr0 fit equation to 6 decimal places
      name, lr, momentum = ("SGD", 0.01, 0.9) if iterations > 10000 else ("AdamW", lr_fit, 0.9)
      self.args.warmup_bias_lr = 0.0 # no higher than 0.01 for Adam

    for module_name, module in model.named_modules():
      for param_name, param in module.named_parameters(recurse=False):
        fullname = f"{module_name}.{param_name}" if module_name else param_name
        if "bias" in fullname: # bias (no decay)
          g[2].append(param)
        elif isinstance(module, bn): # weight (no decay)
          g[1].append(param)
        else: # weight (with decay)
          g[0].append(param)

    if name in {"Adam", "Adamax", "AdamW", "NAdam", "RAdam"}:
      optimizer = getattr(optim, name, optim.Adam)(g[2], lr=lr, betas=(momentum, 0.999), weight_decay=0.0)
    elif name == "RMSProp":
      optimizer = optim.RMSprop(g[2], lr=lr, momentum=momentum)
    elif name == "SGD":
      optimizer = optim.SGD(g[2], lr=lr, momentum=momentum, nesterov=True)
    else:
      raise NotImplementedError(
        f"Optimizer '{name}' not found in list of available optimizers "
        f"[Adam, AdamW, NAdam, RAdam, RMSProp, SGD, auto]."
        "To request support for addition optimizers please visit https://github.com/ultralytics/ultralytics."
      )

    optimizer.add_param_group({"params": g[0], "weight_decay": decay}) # add g0 with weight_decay
    optimizer.add_param_group({"params": g[1], "weight_decay": 0.0}) # add g1 (BatchNorm2d weights)
    LOGGER.info(
      f"{colorstr('optimizer:')} {type(optimizer).__name__}(lr={lr}, momentum={momentum}) with parameter groups "
      f'{len(g[1])} weight(decay=0.0), {len(g[0])} weight(decay={decay}), {len(g[2])} bias(decay=0.0)'
    )
    return optimizer

__init__(cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None)

Khởi tạo lớp BaseTrainer.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
cfg str

Đường dẫn đến tệp cấu hình. Mặc định là DEFAULT_CFG.

DEFAULT_CFG
overrides dict

Ghi đè cấu hình. Mặc định là Không có.

None
Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def __init__(self, cfg=DEFAULT_CFG, overrides=None, _callbacks=None):
  """
  Initializes the BaseTrainer class.

  Args:
    cfg (str, optional): Path to a configuration file. Defaults to DEFAULT_CFG.
    overrides (dict, optional): Configuration overrides. Defaults to None.
  """
  self.args = get_cfg(cfg, overrides)
  self.check_resume(overrides)
  self.device = select_device(self.args.device, self.args.batch)
  self.validator = None
  self.metrics = None
  self.plots = {}
  init_seeds(self.args.seed + 1 + RANK, deterministic=self.args.deterministic)

  # Dirs
  self.save_dir = get_save_dir(self.args)
  self.args.name = self.save_dir.name # update name for loggers
  self.wdir = self.save_dir / "weights" # weights dir
  if RANK in {-1, 0}:
    self.wdir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # make dir
    self.args.save_dir = str(self.save_dir)
    yaml_save(self.save_dir / "args.yaml", vars(self.args)) # save run args
  self.last, self.best = self.wdir / "last.pt", self.wdir / "best.pt" # checkpoint paths
  self.save_period = self.args.save_period

  self.batch_size = self.args.batch
  self.epochs = self.args.epochs
  self.start_epoch = 0
  if RANK == -1:
    print_args(vars(self.args))

  # Device
  if self.device.type in {"cpu", "mps"}:
    self.args.workers = 0 # faster CPU training as time dominated by inference, not dataloading

  # Model and Dataset
  self.model = check_model_file_from_stem(self.args.model) # add suffix, i.e. yolov8n -> yolov8n.pt
  self.trainset, self.testset = self.get_dataset()
  self.ema = None

  # Optimization utils init
  self.lf = None
  self.scheduler = None

  # Epoch level metrics
  self.best_fitness = None
  self.fitness = None
  self.loss = None
  self.tloss = None
  self.loss_names = ["Loss"]
  self.csv = self.save_dir / "results.csv"
  self.plot_idx = [0, 1, 2]

  # Callbacks
  self.callbacks = _callbacks or callbacks.get_default_callbacks()
  if RANK in {-1, 0}:
    callbacks.add_integration_callbacks(self)

add_callback(event, callback)

Nối thêm callback đã cho.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def add_callback(self, event: str, callback):
  """Appends the given callback."""
  self.callbacks[event].append(callback)

build_dataset(img_path, mode='train', batch=None)

Xây dựng tập dữ liệu.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def build_dataset(self, img_path, mode="train", batch=None):
  """Build dataset."""
  raise NotImplementedError("build_dataset function not implemented in trainer")

build_optimizer(model, name='auto', lr=0.001, momentum=0.9, decay=1e-05, iterations=100000.0)

Xây dựng một trình tối ưu hóa cho mô hình nhất định, dựa trên tên trình tối ưu hóa được chỉ định, tốc độ học tập, động lượng, trọng lượng phân rã và số lần lặp lại.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
model Module

Mô hình để xây dựng một trình tối ưu hóa.

bắt buộc
name str

Tên của trình tối ưu hóa để sử dụng. Nếu 'tự động', trình tối ưu hóa sẽ được chọn dựa trên số lần lặp. Mặc định: "tự động".

'auto'
lr float

Tỷ lệ học tập cho trình tối ưu hóa. Mặc định: 0,001.

0.001
momentum float

Yếu tố động lượng cho trình tối ưu hóa. Mặc định: 0,9.

0.9
decay float

Trọng lượng phân rã cho trình tối ưu hóa. Mặc định: 1e-5.

1e-05
iterations float

Số lần lặp, xác định trình tối ưu hóa nếu Tên là 'tự động'. Mặc định: 1e5.

100000.0

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
Optimizer

Trình tối ưu hóa được xây dựng.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def build_optimizer(self, model, name="auto", lr=0.001, momentum=0.9, decay=1e-5, iterations=1e5):
  """
  Constructs an optimizer for the given model, based on the specified optimizer name, learning rate, momentum,
  weight decay, and number of iterations.

  Args:
    model (torch.nn.Module): The model for which to build an optimizer.
    name (str, optional): The name of the optimizer to use. If 'auto', the optimizer is selected
      based on the number of iterations. Default: 'auto'.
    lr (float, optional): The learning rate for the optimizer. Default: 0.001.
    momentum (float, optional): The momentum factor for the optimizer. Default: 0.9.
    decay (float, optional): The weight decay for the optimizer. Default: 1e-5.
    iterations (float, optional): The number of iterations, which determines the optimizer if
      name is 'auto'. Default: 1e5.

  Returns:
    (torch.optim.Optimizer): The constructed optimizer.
  """

  g = [], [], [] # optimizer parameter groups
  bn = tuple(v for k, v in nn.__dict__.items() if "Norm" in k) # normalization layers, i.e. BatchNorm2d()
  if name == "auto":
    LOGGER.info(
      f"{colorstr('optimizer:')} 'optimizer=auto' found, "
      f"ignoring 'lr0={self.args.lr0}' and 'momentum={self.args.momentum}' and "
      f"determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically... "
    )
    nc = getattr(model, "nc", 10) # number of classes
    lr_fit = round(0.002 * 5 / (4 + nc), 6) # lr0 fit equation to 6 decimal places
    name, lr, momentum = ("SGD", 0.01, 0.9) if iterations > 10000 else ("AdamW", lr_fit, 0.9)
    self.args.warmup_bias_lr = 0.0 # no higher than 0.01 for Adam

  for module_name, module in model.named_modules():
    for param_name, param in module.named_parameters(recurse=False):
      fullname = f"{module_name}.{param_name}" if module_name else param_name
      if "bias" in fullname: # bias (no decay)
        g[2].append(param)
      elif isinstance(module, bn): # weight (no decay)
        g[1].append(param)
      else: # weight (with decay)
        g[0].append(param)

  if name in {"Adam", "Adamax", "AdamW", "NAdam", "RAdam"}:
    optimizer = getattr(optim, name, optim.Adam)(g[2], lr=lr, betas=(momentum, 0.999), weight_decay=0.0)
  elif name == "RMSProp":
    optimizer = optim.RMSprop(g[2], lr=lr, momentum=momentum)
  elif name == "SGD":
    optimizer = optim.SGD(g[2], lr=lr, momentum=momentum, nesterov=True)
  else:
    raise NotImplementedError(
      f"Optimizer '{name}' not found in list of available optimizers "
      f"[Adam, AdamW, NAdam, RAdam, RMSProp, SGD, auto]."
      "To request support for addition optimizers please visit https://github.com/ultralytics/ultralytics."
    )

  optimizer.add_param_group({"params": g[0], "weight_decay": decay}) # add g0 with weight_decay
  optimizer.add_param_group({"params": g[1], "weight_decay": 0.0}) # add g1 (BatchNorm2d weights)
  LOGGER.info(
    f"{colorstr('optimizer:')} {type(optimizer).__name__}(lr={lr}, momentum={momentum}) with parameter groups "
    f'{len(g[1])} weight(decay=0.0), {len(g[0])} weight(decay={decay}), {len(g[2])} bias(decay=0.0)'
  )
  return optimizer

build_targets(preds, targets)

Xây dựng tensor mục tiêu để đào tạo YOLO mẫu.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def build_targets(self, preds, targets):
  """Builds target tensors for training YOLO model."""
  pass

check_resume(overrides)

Kiểm tra xem điểm kiểm tra tiếp tục có tồn tại hay không và cập nhật các đối số cho phù hợp.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def check_resume(self, overrides):
  """Check if resume checkpoint exists and update arguments accordingly."""
  resume = self.args.resume
  if resume:
    try:
      exists = isinstance(resume, (str, Path)) and Path(resume).exists()
      last = Path(check_file(resume) if exists else get_latest_run())

      # Check that resume data YAML exists, otherwise strip to force re-download of dataset
      ckpt_args = attempt_load_weights(last).args
      if not Path(ckpt_args["data"]).exists():
        ckpt_args["data"] = self.args.data

      resume = True
      self.args = get_cfg(ckpt_args)
      self.args.model = self.args.resume = str(last) # reinstate model
      for k in "imgsz", "batch", "device": # allow arg updates to reduce memory or update device on resume
        if k in overrides:
          setattr(self.args, k, overrides[k])

    except Exception as e:
      raise FileNotFoundError(
        "Resume checkpoint not found. Please pass a valid checkpoint to resume from, "
        "i.e. 'yolo train resume model=path/to/last.pt'"
      ) from e
  self.resume = resume

final_eval()

Thực hiện đánh giá cuối cùng và xác nhận để phát hiện đối tượng YOLO mẫu.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def final_eval(self):
  """Performs final evaluation and validation for object detection YOLO model."""
  for f in self.last, self.best:
    if f.exists():
      strip_optimizer(f) # strip optimizers
      if f is self.best:
        LOGGER.info(f"\nValidating {f}...")
        self.validator.args.plots = self.args.plots
        self.metrics = self.validator(model=f)
        self.metrics.pop("fitness", None)
        self.run_callbacks("on_fit_epoch_end")

get_dataloader(dataset_path, batch_size=16, rank=0, mode='train')

Trả về dataloader có nguồn gốc từ torch.dữ liệu. Bộ tải dữ liệu.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def get_dataloader(self, dataset_path, batch_size=16, rank=0, mode="train"):
  """Returns dataloader derived from torch.data.Dataloader."""
  raise NotImplementedError("get_dataloader function not implemented in trainer")

get_dataset()

Nhận train, val path từ dữ liệu ra lệnh nếu nó tồn tại.

Trả về Không có nếu định dạng dữ liệu không được nhận dạng.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def get_dataset(self):
  """
  Get train, val path from data dict if it exists.

  Returns None if data format is not recognized.
  """
  try:
    if self.args.task == "classify":
      data = check_cls_dataset(self.args.data)
    elif self.args.data.split(".")[-1] in {"yaml", "yml"} or self.args.task in {
      "detect",
      "segment",
      "pose",
      "obb",
    }:
      data = check_det_dataset(self.args.data)
      if "yaml_file" in data:
        self.args.data = data["yaml_file"] # for validating 'yolo train data=url.zip' usage
  except Exception as e:
    raise RuntimeError(emojis(f"Dataset '{clean_url(self.args.data)}' error ❌ {e}")) from e
  self.data = data
  return data["train"], data.get("val") or data.get("test")

get_model(cfg=None, weights=None, verbose=True)

Nhận mô hình và nâng cao NotImplementedError để tải tệp cfg.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def get_model(self, cfg=None, weights=None, verbose=True):
  """Get model and raise NotImplementedError for loading cfg files."""
  raise NotImplementedError("This task trainer doesn't support loading cfg files")

get_validator()

Trả về NotImplementedError khi hàm get_validator được gọi.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def get_validator(self):
  """Returns a NotImplementedError when the get_validator function is called."""
  raise NotImplementedError("get_validator function not implemented in trainer")

label_loss_items(loss_items=None, prefix='train')

Trả về lệnh tổn thất với các mục tổn thất huấn luyện được gắn nhãn tensor.

Ghi

Điều này không cần thiết để phân loại nhưng cần thiết để phân đoạn và phát hiện

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def label_loss_items(self, loss_items=None, prefix="train"):
  """
  Returns a loss dict with labelled training loss items tensor.

  Note:
    This is not needed for classification but necessary for segmentation & detection
  """
  return {"loss": loss_items} if loss_items is not None else ["loss"]

on_plot(name, data=None)

Đăng ký các lô (ví dụ: được sử dụng trong callback)

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def on_plot(self, name, data=None):
  """Registers plots (e.g. to be consumed in callbacks)"""
  path = Path(name)
  self.plots[path] = {"data": data, "timestamp": time.time()}

optimizer_step()

Thực hiện một bước duy nhất của trình tối ưu hóa đào tạo với cắt gradient và cập nhật EMA.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def optimizer_step(self):
  """Perform a single step of the training optimizer with gradient clipping and EMA update."""
  self.scaler.unscale_(self.optimizer) # unscale gradients
  torch.nn.utils.clip_grad_norm_(self.model.parameters(), max_norm=10.0) # clip gradients
  self.scaler.step(self.optimizer)
  self.scaler.update()
  self.optimizer.zero_grad()
  if self.ema:
    self.ema.update(self.model)

plot_metrics()

Vẽ và hiển thị số liệu một cách trực quan.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def plot_metrics(self):
  """Plot and display metrics visually."""
  pass

plot_training_labels()

Lô nhãn đào tạo cho YOLO mẫu.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def plot_training_labels(self):
  """Plots training labels for YOLO model."""
  pass

plot_training_samples(batch, ni)

Vẽ mẫu đào tạo trong YOLO Đào tạo.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def plot_training_samples(self, batch, ni):
  """Plots training samples during YOLO training."""
  pass

preprocess_batch(batch)

Cho phép đầu vào mô hình tiền xử lý tùy chỉnh và sự thật cơ bản tùy thuộc vào loại tác vụ.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def preprocess_batch(self, batch):
  """Allows custom preprocessing model inputs and ground truths depending on task type."""
  return batch

progress_string()

Trả về một chuỗi mô tả tiến trình đào tạo.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def progress_string(self):
  """Returns a string describing training progress."""
  return ""

resume_training(ckpt)

Tiếp tục YOLO Tập luyện từ thời đại nhất định và thể lực tốt nhất.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def resume_training(self, ckpt):
  """Resume YOLO training from given epoch and best fitness."""
  if ckpt is None or not self.resume:
    return
  best_fitness = 0.0
  start_epoch = ckpt.get("epoch", -1) + 1
  if ckpt.get("optimizer", None) is not None:
    self.optimizer.load_state_dict(ckpt["optimizer"]) # optimizer
    best_fitness = ckpt["best_fitness"]
  if self.ema and ckpt.get("ema"):
    self.ema.ema.load_state_dict(ckpt["ema"].float().state_dict()) # EMA
    self.ema.updates = ckpt["updates"]
  assert start_epoch > 0, (
    f"{self.args.model} training to {self.epochs} epochs is finished, nothing to resume.\n"
    f"Start a new training without resuming, i.e. 'yolo train model={self.args.model}'"
  )
  LOGGER.info(f"Resuming training {self.args.model} from epoch {start_epoch + 1} to {self.epochs} total epochs")
  if self.epochs < start_epoch:
    LOGGER.info(
      f"{self.model} has been trained for {ckpt['epoch']} epochs. Fine-tuning for {self.epochs} more epochs."
    )
    self.epochs += ckpt["epoch"] # finetune additional epochs
  self.best_fitness = best_fitness
  self.start_epoch = start_epoch
  if start_epoch > (self.epochs - self.args.close_mosaic):
    self._close_dataloader_mosaic()

run_callbacks(event)

Chạy tất cả các callback hiện có được liên kết với một sự kiện cụ thể.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def run_callbacks(self, event: str):
  """Run all existing callbacks associated with a particular event."""
  for callback in self.callbacks.get(event, []):
    callback(self)

save_metrics(metrics)

Lưu chỉ số đào tạo vào tệp CSV.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def save_metrics(self, metrics):
  """Saves training metrics to a CSV file."""
  keys, vals = list(metrics.keys()), list(metrics.values())
  n = len(metrics) + 1 # number of cols
  s = "" if self.csv.exists() else (("%23s," * n % tuple(["epoch"] + keys)).rstrip(",") + "\n") # header
  with open(self.csv, "a") as f:
    f.write(s + ("%23.5g," * n % tuple([self.epoch + 1] + vals)).rstrip(",") + "\n")

save_model()

Lưu các điểm kiểm tra đào tạo mô hình với siêu dữ liệu bổ sung.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def save_model(self):
  """Save model training checkpoints with additional metadata."""
  import io

  import pandas as pd # scope for faster 'import ultralytics'

  # Serialize ckpt to a byte buffer once (faster than repeated torch.save() calls)
  buffer = io.BytesIO()
  torch.save(
    {
      "epoch": self.epoch,
      "best_fitness": self.best_fitness,
      "model": None, # resume and final checkpoints derive from EMA
      "ema": deepcopy(self.ema.ema).half(),
      "updates": self.ema.updates,
      "optimizer": convert_optimizer_state_dict_to_fp16(deepcopy(self.optimizer.state_dict())),
      "train_args": vars(self.args), # save as dict
      "train_metrics": {**self.metrics, **{"fitness": self.fitness}},
      "train_results": {k.strip(): v for k, v in pd.read_csv(self.csv).to_dict(orient="list").items()},
      "date": datetime.now().isoformat(),
      "version": __version__,
      "license": "AGPL-3.0 (https://ultralytics.com/license)",
      "docs": "https://docs.ultralytics.com",
    },
    buffer,
  )
  serialized_ckpt = buffer.getvalue() # get the serialized content to save

  # Save checkpoints
  self.last.write_bytes(serialized_ckpt) # save last.pt
  if self.best_fitness == self.fitness:
    self.best.write_bytes(serialized_ckpt) # save best.pt
  if (self.save_period > 0) and (self.epoch > 0) and (self.epoch % self.save_period == 0):
    (self.wdir / f"epoch{self.epoch}.pt").write_bytes(serialized_ckpt) # save epoch, i.e. 'epoch3.pt'

set_callback(event, callback)

Ghi đè các callback hiện có bằng callback đã cho.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def set_callback(self, event: str, callback):
  """Overrides the existing callbacks with the given callback."""
  self.callbacks[event] = [callback]

set_model_attributes()

Để thiết lập hoặc cập nhật các thông số mô hình trước khi đào tạo.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def set_model_attributes(self):
  """To set or update model parameters before training."""
  self.model.names = self.data["names"]

setup_model()

Tải / tạo / tải xuống mô hình cho bất kỳ tác vụ nào.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def setup_model(self):
  """Load/create/download model for any task."""
  if isinstance(self.model, torch.nn.Module): # if model is loaded beforehand. No setup needed
    return

  cfg, weights = self.model, None
  ckpt = None
  if str(self.model).endswith(".pt"):
    weights, ckpt = attempt_load_one_weight(self.model)
    cfg = weights.yaml
  elif isinstance(self.args.pretrained, (str, Path)):
    weights, _ = attempt_load_one_weight(self.args.pretrained)
  self.model = self.get_model(cfg=cfg, weights=weights, verbose=RANK == -1) # calls Model(cfg, weights)
  return ckpt

train()

Cho phép device = '', device = None trên hệ thống Multi-GPU mặc định là device = 0.

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def train(self):
  """Allow device='', device=None on Multi-GPU systems to default to device=0."""
  if isinstance(self.args.device, str) and len(self.args.device): # i.e. device='0' or device='0,1,2,3'
    world_size = len(self.args.device.split(","))
  elif isinstance(self.args.device, (tuple, list)): # i.e. device=[0, 1, 2, 3] (multi-GPU from CLI is list)
    world_size = len(self.args.device)
  elif torch.cuda.is_available(): # i.e. device=None or device='' or device=number
    world_size = 1 # default to device 0
  else: # i.e. device='cpu' or 'mps'
    world_size = 0

  # Run subprocess if DDP training, else train normally
  if world_size > 1 and "LOCAL_RANK" not in os.environ:
    # Argument checks
    if self.args.rect:
      LOGGER.warning("WARNING ⚠️ 'rect=True' is incompatible with Multi-GPU training, setting 'rect=False'")
      self.args.rect = False
    if self.args.batch < 1.0:
      LOGGER.warning(
        "WARNING ⚠️ 'batch<1' for AutoBatch is incompatible with Multi-GPU training, setting "
        "default 'batch=16'"
      )
      self.args.batch = 16

    # Command
    cmd, file = generate_ddp_command(world_size, self)
    try:
      LOGGER.info(f'{colorstr("DDP:")} debug command {" ".join(cmd)}')
      subprocess.run(cmd, check=True)
    except Exception as e:
      raise e
    finally:
      ddp_cleanup(self, str(file))

  else:
    self._do_train(world_size)

validate()

Chạy xác thực trên bộ thử nghiệm bằng self.validator.

Bản án được trả về dự kiến sẽ chứa khóa "thể dục".

Mã nguồn trong ultralytics/engine/trainer.py
def validate(self):
  """
  Runs validation on test set using self.validator.

  The returned dict is expected to contain "fitness" key.
  """
  metrics = self.validator(self)
  fitness = metrics.pop("fitness", -self.loss.detach().cpu().numpy()) # use loss as fitness measure if not found
  if not self.best_fitness or self.best_fitness < fitness:
    self.best_fitness = fitness
  return metrics, fitness

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1)