Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/solutions/ai_gym.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/giải pháp/ai_gym.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.solutions.ai_gym.AIGym

Một lớp học để quản lý các bước tập thể dục của mọi người trong luồng video thời gian thực dựa trên tư thế của họ.

Mã nguồn trong ultralytics/solutions/ai_gym.py
class AIGym:
  """A class to manage the gym steps of people in a real-time video stream based on their poses."""

  def __init__(
    self,
    kpts_to_check,
    line_thickness=2,
    view_img=False,
    pose_up_angle=145.0,
    pose_down_angle=90.0,
    pose_type="pullup",
  ):
    """
    Initializes the AIGym class with the specified parameters.

    Args:
      kpts_to_check (list): Indices of keypoints to check.
      line_thickness (int, optional): Thickness of the lines drawn. Defaults to 2.
      view_img (bool, optional): Flag to display the image. Defaults to False.
      pose_up_angle (float, optional): Angle threshold for the 'up' pose. Defaults to 145.0.
      pose_down_angle (float, optional): Angle threshold for the 'down' pose. Defaults to 90.0.
      pose_type (str, optional): Type of pose to detect ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Defaults to "pullup".
    """

    # Image and line thickness
    self.im0 = None
    self.tf = line_thickness

    # Keypoints and count information
    self.keypoints = None
    self.poseup_angle = pose_up_angle
    self.posedown_angle = pose_down_angle
    self.threshold = 0.001

    # Store stage, count and angle information
    self.angle = None
    self.count = None
    self.stage = None
    self.pose_type = pose_type
    self.kpts_to_check = kpts_to_check

    # Visual Information
    self.view_img = view_img
    self.annotator = None

    # Check if environment supports imshow
    self.env_check = check_imshow(warn=True)

  def start_counting(self, im0, results, frame_count):
    """
    Function used to count the gym steps.

    Args:
      im0 (ndarray): Current frame from the video stream.
      results (list): Pose estimation data.
      frame_count (int): Current frame count.
    """

    self.im0 = im0

    # Initialize count, angle, and stage lists on the first frame
    if frame_count == 1:
      self.count = [0] * len(results[0])
      self.angle = [0] * len(results[0])
      self.stage = ["-" for _ in results[0]]

    self.keypoints = results[0].keypoints.data
    self.annotator = Annotator(im0, line_width=self.tf)

    for ind, k in enumerate(reversed(self.keypoints)):
      # Estimate angle and draw specific points based on pose type
      if self.pose_type in {"pushup", "pullup", "abworkout", "squat"}:
        self.angle[ind] = self.annotator.estimate_pose_angle(
          k[int(self.kpts_to_check[0])].cpu(),
          k[int(self.kpts_to_check[1])].cpu(),
          k[int(self.kpts_to_check[2])].cpu(),
        )
        self.im0 = self.annotator.draw_specific_points(k, self.kpts_to_check, shape=(640, 640), radius=10)

        # Check and update pose stages and counts based on angle
        if self.pose_type in {"abworkout", "pullup"}:
          if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
            self.stage[ind] = "down"
          if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "down":
            self.stage[ind] = "up"
            self.count[ind] += 1

        elif self.pose_type in {"pushup", "squat"}:
          if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
            self.stage[ind] = "up"
          if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "up":
            self.stage[ind] = "down"
            self.count[ind] += 1

        self.annotator.plot_angle_and_count_and_stage(
          angle_text=self.angle[ind],
          count_text=self.count[ind],
          stage_text=self.stage[ind],
          center_kpt=k[int(self.kpts_to_check[1])],
        )

      # Draw keypoints
      self.annotator.kpts(k, shape=(640, 640), radius=1, kpt_line=True)

    # Display the image if environment supports it and view_img is True
    if self.env_check and self.view_img:
      cv2.imshow("Ultralytics YOLOv8 AI GYM", self.im0)
      if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
        return

    return self.im0

__init__(kpts_to_check, line_thickness=2, view_img=False, pose_up_angle=145.0, pose_down_angle=90.0, pose_type='pullup')

Khởi tạo lớp AIGym với các tham số được chỉ định.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
kpts_to_check list

Các chỉ số của các điểm chính cần kiểm tra.

bắt buộc
line_thickness int

Độ dày của các đường được vẽ. Mặc định là 2.

2
view_img bool

Gắn cờ để hiển thị hình ảnh. Mặc định là False.

False
pose_up_angle float

Ngưỡng góc cho tư thế 'lên'. Mặc định là 145.0.

145.0
pose_down_angle float

Ngưỡng góc cho tư thế 'xuống'. Mặc định là 90.0.

90.0
pose_type str

Loại tư thế để phát hiện ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Mặc định là "pullup".

'pullup'
Mã nguồn trong ultralytics/solutions/ai_gym.py
def __init__(
  self,
  kpts_to_check,
  line_thickness=2,
  view_img=False,
  pose_up_angle=145.0,
  pose_down_angle=90.0,
  pose_type="pullup",
):
  """
  Initializes the AIGym class with the specified parameters.

  Args:
    kpts_to_check (list): Indices of keypoints to check.
    line_thickness (int, optional): Thickness of the lines drawn. Defaults to 2.
    view_img (bool, optional): Flag to display the image. Defaults to False.
    pose_up_angle (float, optional): Angle threshold for the 'up' pose. Defaults to 145.0.
    pose_down_angle (float, optional): Angle threshold for the 'down' pose. Defaults to 90.0.
    pose_type (str, optional): Type of pose to detect ('pullup', 'pushup', 'abworkout'). Defaults to "pullup".
  """

  # Image and line thickness
  self.im0 = None
  self.tf = line_thickness

  # Keypoints and count information
  self.keypoints = None
  self.poseup_angle = pose_up_angle
  self.posedown_angle = pose_down_angle
  self.threshold = 0.001

  # Store stage, count and angle information
  self.angle = None
  self.count = None
  self.stage = None
  self.pose_type = pose_type
  self.kpts_to_check = kpts_to_check

  # Visual Information
  self.view_img = view_img
  self.annotator = None

  # Check if environment supports imshow
  self.env_check = check_imshow(warn=True)

start_counting(im0, results, frame_count)

Chức năng được sử dụng để đếm các bước tập thể dục.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
im0 ndarray

Khung hình hiện tại từ luồng video.

bắt buộc
results list

Đặt dữ liệu ước tính.

bắt buộc
frame_count int

Số khung hình hiện tại.

bắt buộc
Mã nguồn trong ultralytics/solutions/ai_gym.py
def start_counting(self, im0, results, frame_count):
  """
  Function used to count the gym steps.

  Args:
    im0 (ndarray): Current frame from the video stream.
    results (list): Pose estimation data.
    frame_count (int): Current frame count.
  """

  self.im0 = im0

  # Initialize count, angle, and stage lists on the first frame
  if frame_count == 1:
    self.count = [0] * len(results[0])
    self.angle = [0] * len(results[0])
    self.stage = ["-" for _ in results[0]]

  self.keypoints = results[0].keypoints.data
  self.annotator = Annotator(im0, line_width=self.tf)

  for ind, k in enumerate(reversed(self.keypoints)):
    # Estimate angle and draw specific points based on pose type
    if self.pose_type in {"pushup", "pullup", "abworkout", "squat"}:
      self.angle[ind] = self.annotator.estimate_pose_angle(
        k[int(self.kpts_to_check[0])].cpu(),
        k[int(self.kpts_to_check[1])].cpu(),
        k[int(self.kpts_to_check[2])].cpu(),
      )
      self.im0 = self.annotator.draw_specific_points(k, self.kpts_to_check, shape=(640, 640), radius=10)

      # Check and update pose stages and counts based on angle
      if self.pose_type in {"abworkout", "pullup"}:
        if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
          self.stage[ind] = "down"
        if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "down":
          self.stage[ind] = "up"
          self.count[ind] += 1

      elif self.pose_type in {"pushup", "squat"}:
        if self.angle[ind] > self.poseup_angle:
          self.stage[ind] = "up"
        if self.angle[ind] < self.posedown_angle and self.stage[ind] == "up":
          self.stage[ind] = "down"
          self.count[ind] += 1

      self.annotator.plot_angle_and_count_and_stage(
        angle_text=self.angle[ind],
        count_text=self.count[ind],
        stage_text=self.stage[ind],
        center_kpt=k[int(self.kpts_to_check[1])],
      )

    # Draw keypoints
    self.annotator.kpts(k, shape=(640, 640), radius=1, kpt_line=True)

  # Display the image if environment supports it and view_img is True
  if self.env_check and self.view_img:
    cv2.imshow("Ultralytics YOLOv8 AI GYM", self.im0)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
      return

  return self.im0

Created 2023-12-02, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (2), Burhan-Q (1), RizwanMunawar (1)