Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/trackers/byte_tracker.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/trình theo dõi/byte_tracker.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.trackers.byte_tracker.STrack

Căn cứ: BaseTrack

Biểu diễn theo dõi đối tượng đơn sử dụng bộ lọc Kalman để ước tính trạng thái.

Lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến các tracklet riêng lẻ và thực hiện cập nhật trạng thái và dự đoán dựa trên bộ lọc Kalman.

Thuộc tính:

Tên Kiểu Sự miêu tả
shared_kalman KalmanFilterXYAH

Bộ lọc Kalman dùng chung được sử dụng trên tất cả các phiên bản STrack để dự đoán.

_tlwh ndarray

Thuộc tính riêng để lưu trữ tọa độ góc trên cùng bên trái và chiều rộng và chiều cao của hộp giới hạn.

kalman_filter KalmanFilterXYAH

Ví dụ của bộ lọc Kalman được sử dụng cho theo dõi đối tượng cụ thể này.

mean ndarray

Vector ước tính trạng thái trung bình.

covariance ndarray

Hiệp phương sai ước tính nhà nước.

is_activated bool

Cờ Boolean cho biết bản nhạc đã được kích hoạt chưa.

score float

Điểm tự tin của đường đua.

tracklet_len int

Chiều dài của tracklet.

cls any

Nhãn lớp cho đối tượng.

idx int

Chỉ mục hoặc mã định danh cho đối tượng.

frame_id int

ID khung hiện tại.

start_frame int

Khung nơi đối tượng được phát hiện lần đầu tiên.

Phương pháp:

Tên Sự miêu tả
predict

Dự đoán trạng thái tiếp theo của đối tượng bằng bộ lọc Kalman.

multi_predict

Dự đoán các trạng thái tiếp theo cho nhiều bản nhạc.

multi_gmc

Cập nhật nhiều trạng thái theo dõi bằng ma trận tương đồng.

activate

Kích hoạt một tracklet mới.

re_activate

Kích hoạt lại một tracklet bị mất trước đó.

update

Cập nhật trạng thái của một bản nhạc phù hợp.

convert_coords

Chuyển đổi hộp giới hạn sang định dạng x-y-aspect-height.

tlwh_to_xyah

Chuyển đổi hộp giới hạn tlwh sang định dạng xyah.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
class STrack(BaseTrack):
  """
  Single object tracking representation that uses Kalman filtering for state estimation.

  This class is responsible for storing all the information regarding individual tracklets and performs state updates
  and predictions based on Kalman filter.

  Attributes:
    shared_kalman (KalmanFilterXYAH): Shared Kalman filter that is used across all STrack instances for prediction.
    _tlwh (np.ndarray): Private attribute to store top-left corner coordinates and width and height of bounding box.
    kalman_filter (KalmanFilterXYAH): Instance of Kalman filter used for this particular object track.
    mean (np.ndarray): Mean state estimate vector.
    covariance (np.ndarray): Covariance of state estimate.
    is_activated (bool): Boolean flag indicating if the track has been activated.
    score (float): Confidence score of the track.
    tracklet_len (int): Length of the tracklet.
    cls (any): Class label for the object.
    idx (int): Index or identifier for the object.
    frame_id (int): Current frame ID.
    start_frame (int): Frame where the object was first detected.

  Methods:
    predict(): Predict the next state of the object using Kalman filter.
    multi_predict(stracks): Predict the next states for multiple tracks.
    multi_gmc(stracks, H): Update multiple track states using a homography matrix.
    activate(kalman_filter, frame_id): Activate a new tracklet.
    re_activate(new_track, frame_id, new_id): Reactivate a previously lost tracklet.
    update(new_track, frame_id): Update the state of a matched track.
    convert_coords(tlwh): Convert bounding box to x-y-aspect-height format.
    tlwh_to_xyah(tlwh): Convert tlwh bounding box to xyah format.
  """

  shared_kalman = KalmanFilterXYAH()

  def __init__(self, xywh, score, cls):
    """Initialize new STrack instance."""
    super().__init__()
    # xywh+idx or xywha+idx
    assert len(xywh) in {5, 6}, f"expected 5 or 6 values but got {len(xywh)}"
    self._tlwh = np.asarray(xywh2ltwh(xywh[:4]), dtype=np.float32)
    self.kalman_filter = None
    self.mean, self.covariance = None, None
    self.is_activated = False

    self.score = score
    self.tracklet_len = 0
    self.cls = cls
    self.idx = xywh[-1]
    self.angle = xywh[4] if len(xywh) == 6 else None

  def predict(self):
    """Predicts mean and covariance using Kalman filter."""
    mean_state = self.mean.copy()
    if self.state != TrackState.Tracked:
      mean_state[7] = 0
    self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.predict(mean_state, self.covariance)

  @staticmethod
  def multi_predict(stracks):
    """Perform multi-object predictive tracking using Kalman filter for given stracks."""
    if len(stracks) <= 0:
      return
    multi_mean = np.asarray([st.mean.copy() for st in stracks])
    multi_covariance = np.asarray([st.covariance for st in stracks])
    for i, st in enumerate(stracks):
      if st.state != TrackState.Tracked:
        multi_mean[i][7] = 0
    multi_mean, multi_covariance = STrack.shared_kalman.multi_predict(multi_mean, multi_covariance)
    for i, (mean, cov) in enumerate(zip(multi_mean, multi_covariance)):
      stracks[i].mean = mean
      stracks[i].covariance = cov

  @staticmethod
  def multi_gmc(stracks, H=np.eye(2, 3)):
    """Update state tracks positions and covariances using a homography matrix."""
    if len(stracks) > 0:
      multi_mean = np.asarray([st.mean.copy() for st in stracks])
      multi_covariance = np.asarray([st.covariance for st in stracks])

      R = H[:2, :2]
      R8x8 = np.kron(np.eye(4, dtype=float), R)
      t = H[:2, 2]

      for i, (mean, cov) in enumerate(zip(multi_mean, multi_covariance)):
        mean = R8x8.dot(mean)
        mean[:2] += t
        cov = R8x8.dot(cov).dot(R8x8.transpose())

        stracks[i].mean = mean
        stracks[i].covariance = cov

  def activate(self, kalman_filter, frame_id):
    """Start a new tracklet."""
    self.kalman_filter = kalman_filter
    self.track_id = self.next_id()
    self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.initiate(self.convert_coords(self._tlwh))

    self.tracklet_len = 0
    self.state = TrackState.Tracked
    if frame_id == 1:
      self.is_activated = True
    self.frame_id = frame_id
    self.start_frame = frame_id

  def re_activate(self, new_track, frame_id, new_id=False):
    """Reactivates a previously lost track with a new detection."""
    self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.update(
      self.mean, self.covariance, self.convert_coords(new_track.tlwh)
    )
    self.tracklet_len = 0
    self.state = TrackState.Tracked
    self.is_activated = True
    self.frame_id = frame_id
    if new_id:
      self.track_id = self.next_id()
    self.score = new_track.score
    self.cls = new_track.cls
    self.angle = new_track.angle
    self.idx = new_track.idx

  def update(self, new_track, frame_id):
    """
    Update the state of a matched track.

    Args:
      new_track (STrack): The new track containing updated information.
      frame_id (int): The ID of the current frame.
    """
    self.frame_id = frame_id
    self.tracklet_len += 1

    new_tlwh = new_track.tlwh
    self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.update(
      self.mean, self.covariance, self.convert_coords(new_tlwh)
    )
    self.state = TrackState.Tracked
    self.is_activated = True

    self.score = new_track.score
    self.cls = new_track.cls
    self.angle = new_track.angle
    self.idx = new_track.idx

  def convert_coords(self, tlwh):
    """Convert a bounding box's top-left-width-height format to its x-y-aspect-height equivalent."""
    return self.tlwh_to_xyah(tlwh)

  @property
  def tlwh(self):
    """Get current position in bounding box format (top left x, top left y, width, height)."""
    if self.mean is None:
      return self._tlwh.copy()
    ret = self.mean[:4].copy()
    ret[2] *= ret[3]
    ret[:2] -= ret[2:] / 2
    return ret

  @property
  def xyxy(self):
    """Convert bounding box to format (min x, min y, max x, max y), i.e., (top left, bottom right)."""
    ret = self.tlwh.copy()
    ret[2:] += ret[:2]
    return ret

  @staticmethod
  def tlwh_to_xyah(tlwh):
    """Convert bounding box to format (center x, center y, aspect ratio, height), where the aspect ratio is width /
    height.
    """
    ret = np.asarray(tlwh).copy()
    ret[:2] += ret[2:] / 2
    ret[2] /= ret[3]
    return ret

  @property
  def xywh(self):
    """Get current position in bounding box format (center x, center y, width, height)."""
    ret = np.asarray(self.tlwh).copy()
    ret[:2] += ret[2:] / 2
    return ret

  @property
  def xywha(self):
    """Get current position in bounding box format (center x, center y, width, height, angle)."""
    if self.angle is None:
      LOGGER.warning("WARNING ⚠️ `angle` attr not found, returning `xywh` instead.")
      return self.xywh
    return np.concatenate([self.xywh, self.angle[None]])

  @property
  def result(self):
    """Get current tracking results."""
    coords = self.xyxy if self.angle is None else self.xywha
    return coords.tolist() + [self.track_id, self.score, self.cls, self.idx]

  def __repr__(self):
    """Return a string representation of the BYTETracker object with start and end frames and track ID."""
    return f"OT_{self.track_id}_({self.start_frame}-{self.end_frame})"

result property

Nhận kết quả theo dõi hiện tại.

tlwh property

Nhận vị trí hiện tại ở định dạng hộp giới hạn (trên cùng bên trái x, trên cùng bên trái y, chiều rộng, chiều cao).

xywh property

Lấy vị trí hiện tại ở định dạng hộp giới hạn (trung tâm x, trung tâm y, chiều rộng, chiều cao).

xywha property

Lấy vị trí hiện tại ở định dạng hộp giới hạn (trung tâm x, trung tâm y, chiều rộng, chiều cao, góc).

xyxy property

Chuyển đổi hộp giới hạn sang định dạng (tối thiểu x, tối thiểu y, tối đa x, tối đa y), tức là (trên cùng bên trái, dưới cùng bên phải).

__init__(xywh, score, cls)

Khởi tạo phiên bản STrack mới.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def __init__(self, xywh, score, cls):
  """Initialize new STrack instance."""
  super().__init__()
  # xywh+idx or xywha+idx
  assert len(xywh) in {5, 6}, f"expected 5 or 6 values but got {len(xywh)}"
  self._tlwh = np.asarray(xywh2ltwh(xywh[:4]), dtype=np.float32)
  self.kalman_filter = None
  self.mean, self.covariance = None, None
  self.is_activated = False

  self.score = score
  self.tracklet_len = 0
  self.cls = cls
  self.idx = xywh[-1]
  self.angle = xywh[4] if len(xywh) == 6 else None

__repr__()

Trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng BYTETracker với khung bắt đầu và kết thúc và ID theo dõi.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def __repr__(self):
  """Return a string representation of the BYTETracker object with start and end frames and track ID."""
  return f"OT_{self.track_id}_({self.start_frame}-{self.end_frame})"

activate(kalman_filter, frame_id)

Bắt đầu một tracklet mới.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def activate(self, kalman_filter, frame_id):
  """Start a new tracklet."""
  self.kalman_filter = kalman_filter
  self.track_id = self.next_id()
  self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.initiate(self.convert_coords(self._tlwh))

  self.tracklet_len = 0
  self.state = TrackState.Tracked
  if frame_id == 1:
    self.is_activated = True
  self.frame_id = frame_id
  self.start_frame = frame_id

convert_coords(tlwh)

Chuyển đổi định dạng chiều rộng trên cùng bên trái của hộp giới hạn thành định dạng chiều cao khía cạnh x-y tương đương.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def convert_coords(self, tlwh):
  """Convert a bounding box's top-left-width-height format to its x-y-aspect-height equivalent."""
  return self.tlwh_to_xyah(tlwh)

multi_gmc(stracks, H=np.eye(2, 3)) staticmethod

Cập nhật trạng thái theo dõi các vị trí và hiệp phương sai bằng cách sử dụng ma trận tương đồng.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def multi_gmc(stracks, H=np.eye(2, 3)):
  """Update state tracks positions and covariances using a homography matrix."""
  if len(stracks) > 0:
    multi_mean = np.asarray([st.mean.copy() for st in stracks])
    multi_covariance = np.asarray([st.covariance for st in stracks])

    R = H[:2, :2]
    R8x8 = np.kron(np.eye(4, dtype=float), R)
    t = H[:2, 2]

    for i, (mean, cov) in enumerate(zip(multi_mean, multi_covariance)):
      mean = R8x8.dot(mean)
      mean[:2] += t
      cov = R8x8.dot(cov).dot(R8x8.transpose())

      stracks[i].mean = mean
      stracks[i].covariance = cov

multi_predict(stracks) staticmethod

Thực hiện theo dõi dự đoán đa đối tượng bằng cách sử dụng bộ lọc Kalman cho các strack nhất định.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def multi_predict(stracks):
  """Perform multi-object predictive tracking using Kalman filter for given stracks."""
  if len(stracks) <= 0:
    return
  multi_mean = np.asarray([st.mean.copy() for st in stracks])
  multi_covariance = np.asarray([st.covariance for st in stracks])
  for i, st in enumerate(stracks):
    if st.state != TrackState.Tracked:
      multi_mean[i][7] = 0
  multi_mean, multi_covariance = STrack.shared_kalman.multi_predict(multi_mean, multi_covariance)
  for i, (mean, cov) in enumerate(zip(multi_mean, multi_covariance)):
    stracks[i].mean = mean
    stracks[i].covariance = cov

predict()

Dự đoán giá trị trung bình và hiệp phương sai bằng bộ lọc Kalman.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def predict(self):
  """Predicts mean and covariance using Kalman filter."""
  mean_state = self.mean.copy()
  if self.state != TrackState.Tracked:
    mean_state[7] = 0
  self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.predict(mean_state, self.covariance)

re_activate(new_track, frame_id, new_id=False)

Kích hoạt lại bản nhạc bị mất trước đó bằng tính năng phát hiện mới.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def re_activate(self, new_track, frame_id, new_id=False):
  """Reactivates a previously lost track with a new detection."""
  self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.update(
    self.mean, self.covariance, self.convert_coords(new_track.tlwh)
  )
  self.tracklet_len = 0
  self.state = TrackState.Tracked
  self.is_activated = True
  self.frame_id = frame_id
  if new_id:
    self.track_id = self.next_id()
  self.score = new_track.score
  self.cls = new_track.cls
  self.angle = new_track.angle
  self.idx = new_track.idx

tlwh_to_xyah(tlwh) staticmethod

Chuyển đổi hộp giới hạn thành định dạng (trung tâm x, trung tâm y, tỷ lệ khung hình, chiều cao), trong đó tỷ lệ khung hình là chiều rộng / chiều cao.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def tlwh_to_xyah(tlwh):
  """Convert bounding box to format (center x, center y, aspect ratio, height), where the aspect ratio is width /
  height.
  """
  ret = np.asarray(tlwh).copy()
  ret[:2] += ret[2:] / 2
  ret[2] /= ret[3]
  return ret

update(new_track, frame_id)

Cập nhật trạng thái của một bản nhạc phù hợp.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
new_track STrack

Bản nhạc mới chứa thông tin cập nhật.

bắt buộc
frame_id int

ID của khung hiện tại.

bắt buộc
Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def update(self, new_track, frame_id):
  """
  Update the state of a matched track.

  Args:
    new_track (STrack): The new track containing updated information.
    frame_id (int): The ID of the current frame.
  """
  self.frame_id = frame_id
  self.tracklet_len += 1

  new_tlwh = new_track.tlwh
  self.mean, self.covariance = self.kalman_filter.update(
    self.mean, self.covariance, self.convert_coords(new_tlwh)
  )
  self.state = TrackState.Tracked
  self.is_activated = True

  self.score = new_track.score
  self.cls = new_track.cls
  self.angle = new_track.angle
  self.idx = new_track.idxultralytics.trackers.byte_tracker.BYTETracker

BYTETracker: Một thuật toán theo dõi được xây dựng dựa trên YOLOv8 để phát hiện và theo dõi đối tượng.

Lớp chịu trách nhiệm khởi tạo, cập nhật và quản lý các bản nhạc cho các đối tượng được phát hiện trong video Chuỗi. Nó duy trì trạng thái theo dõi, bị mất và xóa các bản nhạc trên khung, sử dụng bộ lọc Kalman cho dự đoán các vị trí đối tượng mới và thực hiện liên kết dữ liệu.

Thuộc tính:

Tên Kiểu Sự miêu tả
tracked_stracks list[STrack]

Danh sách các bản nhạc được kích hoạt thành công.

lost_stracks list[STrack]

Danh sách các bản nhạc bị mất.

removed_stracks list[STrack]

Danh sách các bản nhạc bị xóa.

frame_id int

ID khung hiện tại.

args namespace

Đối số dòng lệnh.

max_time_lost int

Các khung hình tối đa cho một bản nhạc được coi là 'bị mất'.

kalman_filter object

Đối tượng Kalman Filter.

Phương pháp:

Tên Sự miêu tả
update

Cập nhật trình theo dõi đối tượng với các phát hiện mới.

get_kalmanfilter

Trả về một đối tượng bộ lọc Kalman để theo dõi các hộp giới hạn.

init_track

Khởi tạo theo dõi đối tượng với phát hiện.

get_dists

Tính toán khoảng cách giữa các bản nhạc và phát hiện.

multi_predict

Dự đoán vị trí của các bản nhạc.

reset_id

Đặt lại bộ đếm ID của STrack.

joint_stracks

Kết hợp hai danh sách các strack.

sub_stracks

Lọc ra các rãnh có trong danh sách thứ hai từ danh sách đầu tiên.

remove_duplicate_stracks

Loại bỏ các bản nhạc trùng lặp dựa trên IoU.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
class BYTETracker:
  """
  BYTETracker: A tracking algorithm built on top of YOLOv8 for object detection and tracking.

  The class is responsible for initializing, updating, and managing the tracks for detected objects in a video
  sequence. It maintains the state of tracked, lost, and removed tracks over frames, utilizes Kalman filtering for
  predicting the new object locations, and performs data association.

  Attributes:
    tracked_stracks (list[STrack]): List of successfully activated tracks.
    lost_stracks (list[STrack]): List of lost tracks.
    removed_stracks (list[STrack]): List of removed tracks.
    frame_id (int): The current frame ID.
    args (namespace): Command-line arguments.
    max_time_lost (int): The maximum frames for a track to be considered as 'lost'.
    kalman_filter (object): Kalman Filter object.

  Methods:
    update(results, img=None): Updates object tracker with new detections.
    get_kalmanfilter(): Returns a Kalman filter object for tracking bounding boxes.
    init_track(dets, scores, cls, img=None): Initialize object tracking with detections.
    get_dists(tracks, detections): Calculates the distance between tracks and detections.
    multi_predict(tracks): Predicts the location of tracks.
    reset_id(): Resets the ID counter of STrack.
    joint_stracks(tlista, tlistb): Combines two lists of stracks.
    sub_stracks(tlista, tlistb): Filters out the stracks present in the second list from the first list.
    remove_duplicate_stracks(stracksa, stracksb): Removes duplicate stracks based on IoU.
  """

  def __init__(self, args, frame_rate=30):
    """Initialize a YOLOv8 object to track objects with given arguments and frame rate."""
    self.tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
    self.lost_stracks = [] # type: list[STrack]
    self.removed_stracks = [] # type: list[STrack]

    self.frame_id = 0
    self.args = args
    self.max_time_lost = int(frame_rate / 30.0 * args.track_buffer)
    self.kalman_filter = self.get_kalmanfilter()
    self.reset_id()

  def update(self, results, img=None):
    """Updates object tracker with new detections and returns tracked object bounding boxes."""
    self.frame_id += 1
    activated_stracks = []
    refind_stracks = []
    lost_stracks = []
    removed_stracks = []

    scores = results.conf
    bboxes = results.xywhr if hasattr(results, "xywhr") else results.xywh
    # Add index
    bboxes = np.concatenate([bboxes, np.arange(len(bboxes)).reshape(-1, 1)], axis=-1)
    cls = results.cls

    remain_inds = scores >= self.args.track_high_thresh
    inds_low = scores > self.args.track_low_thresh
    inds_high = scores < self.args.track_high_thresh

    inds_second = inds_low & inds_high
    dets_second = bboxes[inds_second]
    dets = bboxes[remain_inds]
    scores_keep = scores[remain_inds]
    scores_second = scores[inds_second]
    cls_keep = cls[remain_inds]
    cls_second = cls[inds_second]

    detections = self.init_track(dets, scores_keep, cls_keep, img)
    # Add newly detected tracklets to tracked_stracks
    unconfirmed = []
    tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
    for track in self.tracked_stracks:
      if not track.is_activated:
        unconfirmed.append(track)
      else:
        tracked_stracks.append(track)
    # Step 2: First association, with high score detection boxes
    strack_pool = self.joint_stracks(tracked_stracks, self.lost_stracks)
    # Predict the current location with KF
    self.multi_predict(strack_pool)
    if hasattr(self, "gmc") and img is not None:
      warp = self.gmc.apply(img, dets)
      STrack.multi_gmc(strack_pool, warp)
      STrack.multi_gmc(unconfirmed, warp)

    dists = self.get_dists(strack_pool, detections)
    matches, u_track, u_detection = matching.linear_assignment(dists, thresh=self.args.match_thresh)

    for itracked, idet in matches:
      track = strack_pool[itracked]
      det = detections[idet]
      if track.state == TrackState.Tracked:
        track.update(det, self.frame_id)
        activated_stracks.append(track)
      else:
        track.re_activate(det, self.frame_id, new_id=False)
        refind_stracks.append(track)
    # Step 3: Second association, with low score detection boxes association the untrack to the low score detections
    detections_second = self.init_track(dets_second, scores_second, cls_second, img)
    r_tracked_stracks = [strack_pool[i] for i in u_track if strack_pool[i].state == TrackState.Tracked]
    # TODO
    dists = matching.iou_distance(r_tracked_stracks, detections_second)
    matches, u_track, u_detection_second = matching.linear_assignment(dists, thresh=0.5)
    for itracked, idet in matches:
      track = r_tracked_stracks[itracked]
      det = detections_second[idet]
      if track.state == TrackState.Tracked:
        track.update(det, self.frame_id)
        activated_stracks.append(track)
      else:
        track.re_activate(det, self.frame_id, new_id=False)
        refind_stracks.append(track)

    for it in u_track:
      track = r_tracked_stracks[it]
      if track.state != TrackState.Lost:
        track.mark_lost()
        lost_stracks.append(track)
    # Deal with unconfirmed tracks, usually tracks with only one beginning frame
    detections = [detections[i] for i in u_detection]
    dists = self.get_dists(unconfirmed, detections)
    matches, u_unconfirmed, u_detection = matching.linear_assignment(dists, thresh=0.7)
    for itracked, idet in matches:
      unconfirmed[itracked].update(detections[idet], self.frame_id)
      activated_stracks.append(unconfirmed[itracked])
    for it in u_unconfirmed:
      track = unconfirmed[it]
      track.mark_removed()
      removed_stracks.append(track)
    # Step 4: Init new stracks
    for inew in u_detection:
      track = detections[inew]
      if track.score < self.args.new_track_thresh:
        continue
      track.activate(self.kalman_filter, self.frame_id)
      activated_stracks.append(track)
    # Step 5: Update state
    for track in self.lost_stracks:
      if self.frame_id - track.end_frame > self.max_time_lost:
        track.mark_removed()
        removed_stracks.append(track)

    self.tracked_stracks = [t for t in self.tracked_stracks if t.state == TrackState.Tracked]
    self.tracked_stracks = self.joint_stracks(self.tracked_stracks, activated_stracks)
    self.tracked_stracks = self.joint_stracks(self.tracked_stracks, refind_stracks)
    self.lost_stracks = self.sub_stracks(self.lost_stracks, self.tracked_stracks)
    self.lost_stracks.extend(lost_stracks)
    self.lost_stracks = self.sub_stracks(self.lost_stracks, self.removed_stracks)
    self.tracked_stracks, self.lost_stracks = self.remove_duplicate_stracks(self.tracked_stracks, self.lost_stracks)
    self.removed_stracks.extend(removed_stracks)
    if len(self.removed_stracks) > 1000:
      self.removed_stracks = self.removed_stracks[-999:] # clip remove stracks to 1000 maximum

    return np.asarray([x.result for x in self.tracked_stracks if x.is_activated], dtype=np.float32)

  def get_kalmanfilter(self):
    """Returns a Kalman filter object for tracking bounding boxes."""
    return KalmanFilterXYAH()

  def init_track(self, dets, scores, cls, img=None):
    """Initialize object tracking with detections and scores using STrack algorithm."""
    return [STrack(xyxy, s, c) for (xyxy, s, c) in zip(dets, scores, cls)] if len(dets) else [] # detections

  def get_dists(self, tracks, detections):
    """Calculates the distance between tracks and detections using IoU and fuses scores."""
    dists = matching.iou_distance(tracks, detections)
    # TODO: mot20
    # if not self.args.mot20:
    dists = matching.fuse_score(dists, detections)
    return dists

  def multi_predict(self, tracks):
    """Returns the predicted tracks using the YOLOv8 network."""
    STrack.multi_predict(tracks)

  @staticmethod
  def reset_id():
    """Resets the ID counter of STrack."""
    STrack.reset_id()

  def reset(self):
    """Reset tracker."""
    self.tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
    self.lost_stracks = [] # type: list[STrack]
    self.removed_stracks = [] # type: list[STrack]
    self.frame_id = 0
    self.kalman_filter = self.get_kalmanfilter()
    self.reset_id()

  @staticmethod
  def joint_stracks(tlista, tlistb):
    """Combine two lists of stracks into a single one."""
    exists = {}
    res = []
    for t in tlista:
      exists[t.track_id] = 1
      res.append(t)
    for t in tlistb:
      tid = t.track_id
      if not exists.get(tid, 0):
        exists[tid] = 1
        res.append(t)
    return res

  @staticmethod
  def sub_stracks(tlista, tlistb):
    """DEPRECATED CODE in https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1890/
    stracks = {t.track_id: t for t in tlista}
    for t in tlistb:
      tid = t.track_id
      if stracks.get(tid, 0):
        del stracks[tid]
    return list(stracks.values())
    """
    track_ids_b = {t.track_id for t in tlistb}
    return [t for t in tlista if t.track_id not in track_ids_b]

  @staticmethod
  def remove_duplicate_stracks(stracksa, stracksb):
    """Remove duplicate stracks with non-maximum IoU distance."""
    pdist = matching.iou_distance(stracksa, stracksb)
    pairs = np.where(pdist < 0.15)
    dupa, dupb = [], []
    for p, q in zip(*pairs):
      timep = stracksa[p].frame_id - stracksa[p].start_frame
      timeq = stracksb[q].frame_id - stracksb[q].start_frame
      if timep > timeq:
        dupb.append(q)
      else:
        dupa.append(p)
    resa = [t for i, t in enumerate(stracksa) if i not in dupa]
    resb = [t for i, t in enumerate(stracksb) if i not in dupb]
    return resa, resb

__init__(args, frame_rate=30)

Khởi tạo một YOLOv8 Đối tượng để theo dõi các đối tượng với các đối số và tốc độ khung hình đã cho.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def __init__(self, args, frame_rate=30):
  """Initialize a YOLOv8 object to track objects with given arguments and frame rate."""
  self.tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
  self.lost_stracks = [] # type: list[STrack]
  self.removed_stracks = [] # type: list[STrack]

  self.frame_id = 0
  self.args = args
  self.max_time_lost = int(frame_rate / 30.0 * args.track_buffer)
  self.kalman_filter = self.get_kalmanfilter()
  self.reset_id()

get_dists(tracks, detections)

Tính toán khoảng cách giữa các bản nhạc và phát hiện bằng cách sử dụng IoU và hợp nhất điểm số.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def get_dists(self, tracks, detections):
  """Calculates the distance between tracks and detections using IoU and fuses scores."""
  dists = matching.iou_distance(tracks, detections)
  # TODO: mot20
  # if not self.args.mot20:
  dists = matching.fuse_score(dists, detections)
  return dists

get_kalmanfilter()

Trả về một đối tượng bộ lọc Kalman để theo dõi các hộp giới hạn.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def get_kalmanfilter(self):
  """Returns a Kalman filter object for tracking bounding boxes."""
  return KalmanFilterXYAH()

init_track(dets, scores, cls, img=None)

Khởi tạo theo dõi đối tượng với các phát hiện và điểm số bằng thuật toán STrack.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def init_track(self, dets, scores, cls, img=None):
  """Initialize object tracking with detections and scores using STrack algorithm."""
  return [STrack(xyxy, s, c) for (xyxy, s, c) in zip(dets, scores, cls)] if len(dets) else [] # detections

joint_stracks(tlista, tlistb) staticmethod

Kết hợp hai danh sách strack thành một danh sách duy nhất.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def joint_stracks(tlista, tlistb):
  """Combine two lists of stracks into a single one."""
  exists = {}
  res = []
  for t in tlista:
    exists[t.track_id] = 1
    res.append(t)
  for t in tlistb:
    tid = t.track_id
    if not exists.get(tid, 0):
      exists[tid] = 1
      res.append(t)
  return res

multi_predict(tracks)

Trả về các rãnh dự đoán bằng cách dùng YOLOv8 mạng lưới.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def multi_predict(self, tracks):
  """Returns the predicted tracks using the YOLOv8 network."""
  STrack.multi_predict(tracks)

remove_duplicate_stracks(stracksa, stracksb) staticmethod

Loại bỏ các rãnh trùng lặp với khoảng cách IoU không tối đa.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def remove_duplicate_stracks(stracksa, stracksb):
  """Remove duplicate stracks with non-maximum IoU distance."""
  pdist = matching.iou_distance(stracksa, stracksb)
  pairs = np.where(pdist < 0.15)
  dupa, dupb = [], []
  for p, q in zip(*pairs):
    timep = stracksa[p].frame_id - stracksa[p].start_frame
    timeq = stracksb[q].frame_id - stracksb[q].start_frame
    if timep > timeq:
      dupb.append(q)
    else:
      dupa.append(p)
  resa = [t for i, t in enumerate(stracksa) if i not in dupa]
  resb = [t for i, t in enumerate(stracksb) if i not in dupb]
  return resa, resb

reset()

Đặt lại trình theo dõi.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def reset(self):
  """Reset tracker."""
  self.tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
  self.lost_stracks = [] # type: list[STrack]
  self.removed_stracks = [] # type: list[STrack]
  self.frame_id = 0
  self.kalman_filter = self.get_kalmanfilter()
  self.reset_id()

reset_id() staticmethod

Đặt lại bộ đếm ID của STrack.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def reset_id():
  """Resets the ID counter of STrack."""
  STrack.reset_id()

sub_stracks(tlista, tlistb) staticmethod

DEPRECATED CODE in https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1890/ stracks = {t.track_id: t for t in tlista} for t in tlistb: tid = t.track_id if stracks.get(tid, 0): del stracks[tid] return list(stracks.values())

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
@staticmethod
def sub_stracks(tlista, tlistb):
  """DEPRECATED CODE in https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1890/
  stracks = {t.track_id: t for t in tlista}
  for t in tlistb:
    tid = t.track_id
    if stracks.get(tid, 0):
      del stracks[tid]
  return list(stracks.values())
  """
  track_ids_b = {t.track_id for t in tlistb}
  return [t for t in tlista if t.track_id not in track_ids_b]

update(results, img=None)

Cập nhật trình theo dõi đối tượng với các phát hiện mới và trả về các hộp giới hạn đối tượng được theo dõi.

Mã nguồn trong ultralytics/trackers/byte_tracker.py
def update(self, results, img=None):
  """Updates object tracker with new detections and returns tracked object bounding boxes."""
  self.frame_id += 1
  activated_stracks = []
  refind_stracks = []
  lost_stracks = []
  removed_stracks = []

  scores = results.conf
  bboxes = results.xywhr if hasattr(results, "xywhr") else results.xywh
  # Add index
  bboxes = np.concatenate([bboxes, np.arange(len(bboxes)).reshape(-1, 1)], axis=-1)
  cls = results.cls

  remain_inds = scores >= self.args.track_high_thresh
  inds_low = scores > self.args.track_low_thresh
  inds_high = scores < self.args.track_high_thresh

  inds_second = inds_low & inds_high
  dets_second = bboxes[inds_second]
  dets = bboxes[remain_inds]
  scores_keep = scores[remain_inds]
  scores_second = scores[inds_second]
  cls_keep = cls[remain_inds]
  cls_second = cls[inds_second]

  detections = self.init_track(dets, scores_keep, cls_keep, img)
  # Add newly detected tracklets to tracked_stracks
  unconfirmed = []
  tracked_stracks = [] # type: list[STrack]
  for track in self.tracked_stracks:
    if not track.is_activated:
      unconfirmed.append(track)
    else:
      tracked_stracks.append(track)
  # Step 2: First association, with high score detection boxes
  strack_pool = self.joint_stracks(tracked_stracks, self.lost_stracks)
  # Predict the current location with KF
  self.multi_predict(strack_pool)
  if hasattr(self, "gmc") and img is not None:
    warp = self.gmc.apply(img, dets)
    STrack.multi_gmc(strack_pool, warp)
    STrack.multi_gmc(unconfirmed, warp)

  dists = self.get_dists(strack_pool, detections)
  matches, u_track, u_detection = matching.linear_assignment(dists, thresh=self.args.match_thresh)

  for itracked, idet in matches:
    track = strack_pool[itracked]
    det = detections[idet]
    if track.state == TrackState.Tracked:
      track.update(det, self.frame_id)
      activated_stracks.append(track)
    else:
      track.re_activate(det, self.frame_id, new_id=False)
      refind_stracks.append(track)
  # Step 3: Second association, with low score detection boxes association the untrack to the low score detections
  detections_second = self.init_track(dets_second, scores_second, cls_second, img)
  r_tracked_stracks = [strack_pool[i] for i in u_track if strack_pool[i].state == TrackState.Tracked]
  # TODO
  dists = matching.iou_distance(r_tracked_stracks, detections_second)
  matches, u_track, u_detection_second = matching.linear_assignment(dists, thresh=0.5)
  for itracked, idet in matches:
    track = r_tracked_stracks[itracked]
    det = detections_second[idet]
    if track.state == TrackState.Tracked:
      track.update(det, self.frame_id)
      activated_stracks.append(track)
    else:
      track.re_activate(det, self.frame_id, new_id=False)
      refind_stracks.append(track)

  for it in u_track:
    track = r_tracked_stracks[it]
    if track.state != TrackState.Lost:
      track.mark_lost()
      lost_stracks.append(track)
  # Deal with unconfirmed tracks, usually tracks with only one beginning frame
  detections = [detections[i] for i in u_detection]
  dists = self.get_dists(unconfirmed, detections)
  matches, u_unconfirmed, u_detection = matching.linear_assignment(dists, thresh=0.7)
  for itracked, idet in matches:
    unconfirmed[itracked].update(detections[idet], self.frame_id)
    activated_stracks.append(unconfirmed[itracked])
  for it in u_unconfirmed:
    track = unconfirmed[it]
    track.mark_removed()
    removed_stracks.append(track)
  # Step 4: Init new stracks
  for inew in u_detection:
    track = detections[inew]
    if track.score < self.args.new_track_thresh:
      continue
    track.activate(self.kalman_filter, self.frame_id)
    activated_stracks.append(track)
  # Step 5: Update state
  for track in self.lost_stracks:
    if self.frame_id - track.end_frame > self.max_time_lost:
      track.mark_removed()
      removed_stracks.append(track)

  self.tracked_stracks = [t for t in self.tracked_stracks if t.state == TrackState.Tracked]
  self.tracked_stracks = self.joint_stracks(self.tracked_stracks, activated_stracks)
  self.tracked_stracks = self.joint_stracks(self.tracked_stracks, refind_stracks)
  self.lost_stracks = self.sub_stracks(self.lost_stracks, self.tracked_stracks)
  self.lost_stracks.extend(lost_stracks)
  self.lost_stracks = self.sub_stracks(self.lost_stracks, self.removed_stracks)
  self.tracked_stracks, self.lost_stracks = self.remove_duplicate_stracks(self.tracked_stracks, self.lost_stracks)
  self.removed_stracks.extend(removed_stracks)
  if len(self.removed_stracks) > 1000:
    self.removed_stracks = self.removed_stracks[-999:] # clip remove stracks to 1000 maximum

  return np.asarray([x.result for x in self.tracked_stracks if x.is_activated], dtype=np.float32)

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1), Laughing-q (1)