Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/hub/auth.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/hub/auth.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.hub.auth.Auth

Quản lý các quy trình xác thực bao gồm xử lý khóa API, xác thực dựa trên cookie và tạo tiêu đề.

Lớp hỗ trợ các phương thức xác thực khác nhau: 1. Trực tiếp sử dụng khóa API. 2. Xác thực bằng cookie của trình duyệt (cụ thể là trong Google Colab). 3. Nhắc người dùng nhập khóa API.

Thuộc tính:

Tên Kiểu Sự miêu tả
id_token str or bool

Token được sử dụng để xác minh danh tính, được khởi tạo là False.

api_key str or bool

Khóa API để xác thực, được khởi tạo là False.

model_key bool

Trình giữ chỗ cho khóa mô hình, được khởi tạo là False.

Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
class Auth:
  """
  Manages authentication processes including API key handling, cookie-based authentication, and header generation.

  The class supports different methods of authentication:
  1. Directly using an API key.
  2. Authenticating using browser cookies (specifically in Google Colab).
  3. Prompting the user to enter an API key.

  Attributes:
    id_token (str or bool): Token used for identity verification, initialized as False.
    api_key (str or bool): API key for authentication, initialized as False.
    model_key (bool): Placeholder for model key, initialized as False.
  """

  id_token = api_key = model_key = False

  def __init__(self, api_key="", verbose=False):
    """
    Initialize the Auth class with an optional API key.

    Args:
      api_key (str, optional): May be an API key or a combination API key and model ID, i.e. key_id
    """
    # Split the input API key in case it contains a combined key_model and keep only the API key part
    api_key = api_key.split("_")[0]

    # Set API key attribute as value passed or SETTINGS API key if none passed
    self.api_key = api_key or SETTINGS.get("api_key", "")

    # If an API key is provided
    if self.api_key:
      # If the provided API key matches the API key in the SETTINGS
      if self.api_key == SETTINGS.get("api_key"):
        # Log that the user is already logged in
        if verbose:
          LOGGER.info(f"{PREFIX}Authenticated ✅")
        return
      else:
        # Attempt to authenticate with the provided API key
        success = self.authenticate()
    # If the API key is not provided and the environment is a Google Colab notebook
    elif IS_COLAB:
      # Attempt to authenticate using browser cookies
      success = self.auth_with_cookies()
    else:
      # Request an API key
      success = self.request_api_key()

    # Update SETTINGS with the new API key after successful authentication
    if success:
      SETTINGS.update({"api_key": self.api_key})
      # Log that the new login was successful
      if verbose:
        LOGGER.info(f"{PREFIX}New authentication successful ✅")
    elif verbose:
      LOGGER.info(f"{PREFIX}Get API key from {API_KEY_URL} and then run 'yolo hub login API_KEY'")

  def request_api_key(self, max_attempts=3):
    """
    Prompt the user to input their API key.

    Returns the model ID.
    """
    import getpass

    for attempts in range(max_attempts):
      LOGGER.info(f"{PREFIX}Login. Attempt {attempts + 1} of {max_attempts}")
      input_key = getpass.getpass(f"Enter API key from {API_KEY_URL} ")
      self.api_key = input_key.split("_")[0] # remove model id if present
      if self.authenticate():
        return True
    raise ConnectionError(emojis(f"{PREFIX}Failed to authenticate ❌"))

  def authenticate(self) -> bool:
    """
    Attempt to authenticate with the server using either id_token or API key.

    Returns:
      (bool): True if authentication is successful, False otherwise.
    """
    try:
      if header := self.get_auth_header():
        r = requests.post(f"{HUB_API_ROOT}/v1/auth", headers=header)
        if not r.json().get("success", False):
          raise ConnectionError("Unable to authenticate.")
        return True
      raise ConnectionError("User has not authenticated locally.")
    except ConnectionError:
      self.id_token = self.api_key = False # reset invalid
      LOGGER.warning(f"{PREFIX}Invalid API key ⚠️")
      return False

  def auth_with_cookies(self) -> bool:
    """
    Attempt to fetch authentication via cookies and set id_token. User must be logged in to HUB and running in a
    supported browser.

    Returns:
      (bool): True if authentication is successful, False otherwise.
    """
    if not IS_COLAB:
      return False # Currently only works with Colab
    try:
      authn = request_with_credentials(f"{HUB_API_ROOT}/v1/auth/auto")
      if authn.get("success", False):
        self.id_token = authn.get("data", {}).get("idToken", None)
        self.authenticate()
        return True
      raise ConnectionError("Unable to fetch browser authentication details.")
    except ConnectionError:
      self.id_token = False # reset invalid
      return False

  def get_auth_header(self):
    """
    Get the authentication header for making API requests.

    Returns:
      (dict): The authentication header if id_token or API key is set, None otherwise.
    """
    if self.id_token:
      return {"authorization": f"Bearer {self.id_token}"}
    elif self.api_key:
      return {"x-api-key": self.api_key}

__init__(api_key='', verbose=False)

Khởi tạo lớp Auth bằng khóa API tùy chọn.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
api_key str

Có thể là khóa API hoặc khóa API kết hợp và ID mô hình, i.e. key_id

''
Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
def __init__(self, api_key="", verbose=False):
  """
  Initialize the Auth class with an optional API key.

  Args:
    api_key (str, optional): May be an API key or a combination API key and model ID, i.e. key_id
  """
  # Split the input API key in case it contains a combined key_model and keep only the API key part
  api_key = api_key.split("_")[0]

  # Set API key attribute as value passed or SETTINGS API key if none passed
  self.api_key = api_key or SETTINGS.get("api_key", "")

  # If an API key is provided
  if self.api_key:
    # If the provided API key matches the API key in the SETTINGS
    if self.api_key == SETTINGS.get("api_key"):
      # Log that the user is already logged in
      if verbose:
        LOGGER.info(f"{PREFIX}Authenticated ✅")
      return
    else:
      # Attempt to authenticate with the provided API key
      success = self.authenticate()
  # If the API key is not provided and the environment is a Google Colab notebook
  elif IS_COLAB:
    # Attempt to authenticate using browser cookies
    success = self.auth_with_cookies()
  else:
    # Request an API key
    success = self.request_api_key()

  # Update SETTINGS with the new API key after successful authentication
  if success:
    SETTINGS.update({"api_key": self.api_key})
    # Log that the new login was successful
    if verbose:
      LOGGER.info(f"{PREFIX}New authentication successful ✅")
  elif verbose:
    LOGGER.info(f"{PREFIX}Get API key from {API_KEY_URL} and then run 'yolo hub login API_KEY'")

auth_with_cookies()

Cố gắng tìm nạp xác thực qua cookie và đặt id_token. Người dùng phải đăng nhập vào HUB và chạy trong một trình duyệt được hỗ trợ.

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
bool

True nếu xác thực thành công, False nếu không.

Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
def auth_with_cookies(self) -> bool:
  """
  Attempt to fetch authentication via cookies and set id_token. User must be logged in to HUB and running in a
  supported browser.

  Returns:
    (bool): True if authentication is successful, False otherwise.
  """
  if not IS_COLAB:
    return False # Currently only works with Colab
  try:
    authn = request_with_credentials(f"{HUB_API_ROOT}/v1/auth/auto")
    if authn.get("success", False):
      self.id_token = authn.get("data", {}).get("idToken", None)
      self.authenticate()
      return True
    raise ConnectionError("Unable to fetch browser authentication details.")
  except ConnectionError:
    self.id_token = False # reset invalid
    return False

authenticate()

Cố gắng xác thực với máy chủ bằng khóa id_token hoặc API.

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
bool

True nếu xác thực thành công, False nếu không.

Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
def authenticate(self) -> bool:
  """
  Attempt to authenticate with the server using either id_token or API key.

  Returns:
    (bool): True if authentication is successful, False otherwise.
  """
  try:
    if header := self.get_auth_header():
      r = requests.post(f"{HUB_API_ROOT}/v1/auth", headers=header)
      if not r.json().get("success", False):
        raise ConnectionError("Unable to authenticate.")
      return True
    raise ConnectionError("User has not authenticated locally.")
  except ConnectionError:
    self.id_token = self.api_key = False # reset invalid
    LOGGER.warning(f"{PREFIX}Invalid API key ⚠️")
    return False

get_auth_header()

Lấy tiêu đề xác thực để thực hiện yêu cầu API.

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
dict

Tiêu đề xác thực nếu id_token hoặc khóa API được đặt, Không có cách nào khác.

Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
def get_auth_header(self):
  """
  Get the authentication header for making API requests.

  Returns:
    (dict): The authentication header if id_token or API key is set, None otherwise.
  """
  if self.id_token:
    return {"authorization": f"Bearer {self.id_token}"}
  elif self.api_key:
    return {"x-api-key": self.api_key}

request_api_key(max_attempts=3)

Nhắc người dùng nhập khóa API của họ.

Trả về ID model.

Mã nguồn trong ultralytics/hub/auth.py
def request_api_key(self, max_attempts=3):
  """
  Prompt the user to input their API key.

  Returns the model ID.
  """
  import getpass

  for attempts in range(max_attempts):
    LOGGER.info(f"{PREFIX}Login. Attempt {attempts + 1} of {max_attempts}")
    input_key = getpass.getpass(f"Enter API key from {API_KEY_URL} ")
    self.api_key = input_key.split("_")[0] # remove model id if present
    if self.authenticate():
      return True
  raise ConnectionError(emojis(f"{PREFIX}Failed to authenticate ❌"))

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1)