Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/nn/autobackend.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/nn/autobackend.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.nn.autobackend.AutoBackend

Căn cứ: Module

Xử lý lựa chọn backend động để chạy suy luận bằng cách sử dụng Ultralytics YOLO Mô hình.

Lớp AutoBackend được thiết kế để cung cấp một lớp trừu tượng cho các công cụ suy luận khác nhau. Nó hỗ trợ rộng Phạm vi định dạng, mỗi định dạng có quy ước đặt tên cụ thể như được nêu dưới đây:

Supported Formats and Naming Conventions:
  | Format        | File Suffix   |
  |-----------------------|------------------|
  | PyTorch        | *.pt       |
  | TorchScript      | *.torchscript  |
  | ONNX Runtime     | *.onnx      |
  | ONNX OpenCV DNN    | *.onnx (dnn=True)|
  | OpenVINO       | *openvino_model/ |
  | CoreML        | *.mlpackage   |
  | TensorRT       | *.engine     |
  | TensorFlow SavedModel | *_saved_model  |
  | TensorFlow GraphDef  | *.pb       |
  | TensorFlow Lite    | *.tflite     |
  | TensorFlow Edge TPU  | *_edgetpu.tflite |
  | PaddlePaddle     | *_paddle_model  |
  | NCNN         | *_ncnn_model   |

Lớp này cung cấp khả năng chuyển đổi phụ trợ động dựa trên định dạng mô hình đầu vào, giúp triển khai dễ dàng hơn mô hình trên các nền tảng khác nhau.

Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
class AutoBackend(nn.Module):
  """
  Handles dynamic backend selection for running inference using Ultralytics YOLO models.

  The AutoBackend class is designed to provide an abstraction layer for various inference engines. It supports a wide
  range of formats, each with specific naming conventions as outlined below:

    Supported Formats and Naming Conventions:
      | Format        | File Suffix   |
      |-----------------------|------------------|
      | PyTorch        | *.pt       |
      | TorchScript      | *.torchscript  |
      | ONNX Runtime     | *.onnx      |
      | ONNX OpenCV DNN    | *.onnx (dnn=True)|
      | OpenVINO       | *openvino_model/ |
      | CoreML        | *.mlpackage   |
      | TensorRT       | *.engine     |
      | TensorFlow SavedModel | *_saved_model  |
      | TensorFlow GraphDef  | *.pb       |
      | TensorFlow Lite    | *.tflite     |
      | TensorFlow Edge TPU  | *_edgetpu.tflite |
      | PaddlePaddle     | *_paddle_model  |
      | NCNN         | *_ncnn_model   |

  This class offers dynamic backend switching capabilities based on the input model format, making it easier to deploy
  models across various platforms.
  """

  @torch.no_grad()
  def __init__(
    self,
    weights="yolov8n.pt",
    device=torch.device("cpu"),
    dnn=False,
    data=None,
    fp16=False,
    batch=1,
    fuse=True,
    verbose=True,
  ):
    """
    Initialize the AutoBackend for inference.

    Args:
      weights (str): Path to the model weights file. Defaults to 'yolov8n.pt'.
      device (torch.device): Device to run the model on. Defaults to CPU.
      dnn (bool): Use OpenCV DNN module for ONNX inference. Defaults to False.
      data (str | Path | optional): Path to the additional data.yaml file containing class names. Optional.
      fp16 (bool): Enable half-precision inference. Supported only on specific backends. Defaults to False.
      batch (int): Batch-size to assume for inference.
      fuse (bool): Fuse Conv2D + BatchNorm layers for optimization. Defaults to True.
      verbose (bool): Enable verbose logging. Defaults to True.
    """
    super().__init__()
    w = str(weights[0] if isinstance(weights, list) else weights)
    nn_module = isinstance(weights, torch.nn.Module)
    (
      pt,
      jit,
      onnx,
      xml,
      engine,
      coreml,
      saved_model,
      pb,
      tflite,
      edgetpu,
      tfjs,
      paddle,
      ncnn,
      triton,
    ) = self._model_type(w)
    fp16 &= pt or jit or onnx or xml or engine or nn_module or triton # FP16
    nhwc = coreml or saved_model or pb or tflite or edgetpu # BHWC formats (vs torch BCWH)
    stride = 32 # default stride
    model, metadata = None, None

    # Set device
    cuda = torch.cuda.is_available() and device.type != "cpu" # use CUDA
    if cuda and not any([nn_module, pt, jit, engine, onnx]): # GPU dataloader formats
      device = torch.device("cpu")
      cuda = False

    # Download if not local
    if not (pt or triton or nn_module):
      w = attempt_download_asset(w)

    # In-memory PyTorch model
    if nn_module:
      model = weights.to(device)
      if fuse:
        model = model.fuse(verbose=verbose)
      if hasattr(model, "kpt_shape"):
        kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
      stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
      names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
      model.half() if fp16 else model.float()
      self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
      pt = True

    # PyTorch
    elif pt:
      from ultralytics.nn.tasks import attempt_load_weights

      model = attempt_load_weights(
        weights if isinstance(weights, list) else w, device=device, inplace=True, fuse=fuse
      )
      if hasattr(model, "kpt_shape"):
        kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
      stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
      names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
      model.half() if fp16 else model.float()
      self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()

    # TorchScript
    elif jit:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TorchScript inference...")
      extra_files = {"config.txt": ""} # model metadata
      model = torch.jit.load(w, _extra_files=extra_files, map_location=device)
      model.half() if fp16 else model.float()
      if extra_files["config.txt"]: # load metadata dict
        metadata = json.loads(extra_files["config.txt"], object_hook=lambda x: dict(x.items()))

    # ONNX OpenCV DNN
    elif dnn:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX OpenCV DNN inference...")
      check_requirements("opencv-python>=4.5.4")
      net = cv2.dnn.readNetFromONNX(w)

    # ONNX Runtime
    elif onnx:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX Runtime inference...")
      check_requirements(("onnx", "onnxruntime-gpu" if cuda else "onnxruntime"))
      if IS_RASPBERRYPI or IS_JETSON:
        # Fix 'numpy.linalg._umath_linalg' has no attribute '_ilp64' for TF SavedModel on RPi and Jetson
        check_requirements("numpy==1.23.5")
      import onnxruntime

      providers = ["CUDAExecutionProvider", "CPUExecutionProvider"] if cuda else ["CPUExecutionProvider"]
      session = onnxruntime.InferenceSession(w, providers=providers)
      output_names = [x.name for x in session.get_outputs()]
      metadata = session.get_modelmeta().custom_metadata_map

    # OpenVINO
    elif xml:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for OpenVINO inference...")
      check_requirements("openvino>=2024.0.0")
      import openvino as ov

      core = ov.Core()
      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.xml
        w = next(w.glob("*.xml")) # get *.xml file from *_openvino_model dir
      ov_model = core.read_model(model=str(w), weights=w.with_suffix(".bin"))
      if ov_model.get_parameters()[0].get_layout().empty:
        ov_model.get_parameters()[0].set_layout(ov.Layout("NCHW"))

      # OpenVINO inference modes are 'LATENCY', 'THROUGHPUT' (not recommended), or 'CUMULATIVE_THROUGHPUT'
      inference_mode = "CUMULATIVE_THROUGHPUT" if batch > 1 else "LATENCY"
      LOGGER.info(f"Using OpenVINO {inference_mode} mode for batch={batch} inference...")
      ov_compiled_model = core.compile_model(
        ov_model,
        device_name="AUTO", # AUTO selects best available device, do not modify
        config={"PERFORMANCE_HINT": inference_mode},
      )
      input_name = ov_compiled_model.input().get_any_name()
      metadata = w.parent / "metadata.yaml"

    # TensorRT
    elif engine:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorRT inference...")
      try:
        import tensorrt as trt # noqa https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-download
      except ImportError:
        if LINUX:
          check_requirements("nvidia-tensorrt", cmds="-U --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com")
        import tensorrt as trt # noqa
      check_version(trt.__version__, "7.0.0", hard=True) # require tensorrt>=7.0.0
      if device.type == "cpu":
        device = torch.device("cuda:0")
      Binding = namedtuple("Binding", ("name", "dtype", "shape", "data", "ptr"))
      logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
      # Read file
      with open(w, "rb") as f, trt.Runtime(logger) as runtime:
        try:
          meta_len = int.from_bytes(f.read(4), byteorder="little") # read metadata length
          metadata = json.loads(f.read(meta_len).decode("utf-8")) # read metadata
        except UnicodeDecodeError:
          f.seek(0) # engine file may lack embedded Ultralytics metadata
        model = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) # read engine

      # Model context
      try:
        context = model.create_execution_context()
      except Exception as e: # model is None
        LOGGER.error(f"ERROR: TensorRT model exported with a different version than {trt.__version__}\n")
        raise e

      bindings = OrderedDict()
      output_names = []
      fp16 = False # default updated below
      dynamic = False
      is_trt10 = not hasattr(model, "num_bindings")
      num = range(model.num_io_tensors) if is_trt10 else range(model.num_bindings)
      for i in num:
        if is_trt10:
          name = model.get_tensor_name(i)
          dtype = trt.nptype(model.get_tensor_dtype(name))
          is_input = model.get_tensor_mode(name) == trt.TensorIOMode.INPUT
          if is_input:
            if -1 in tuple(model.get_tensor_shape(name)):
              dynamic = True
              context.set_input_shape(name, tuple(model.get_tensor_profile_shape(name, 0)[1]))
              if dtype == np.float16:
                fp16 = True
          else:
            output_names.append(name)
          shape = tuple(context.get_tensor_shape(name))
        else: # TensorRT < 10.0
          name = model.get_binding_name(i)
          dtype = trt.nptype(model.get_binding_dtype(i))
          is_input = model.binding_is_input(i)
          if model.binding_is_input(i):
            if -1 in tuple(model.get_binding_shape(i)): # dynamic
              dynamic = True
              context.set_binding_shape(i, tuple(model.get_profile_shape(0, i)[1]))
            if dtype == np.float16:
              fp16 = True
          else:
            output_names.append(name)
          shape = tuple(context.get_binding_shape(i))
        im = torch.from_numpy(np.empty(shape, dtype=dtype)).to(device)
        bindings[name] = Binding(name, dtype, shape, im, int(im.data_ptr()))
      binding_addrs = OrderedDict((n, d.ptr) for n, d in bindings.items())
      batch_size = bindings["images"].shape[0] # if dynamic, this is instead max batch size

    # CoreML
    elif coreml:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for CoreML inference...")
      import coremltools as ct

      model = ct.models.MLModel(w)
      metadata = dict(model.user_defined_metadata)

    # TF SavedModel
    elif saved_model:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow SavedModel inference...")
      import tensorflow as tf

      keras = False # assume TF1 saved_model
      model = tf.keras.models.load_model(w) if keras else tf.saved_model.load(w)
      metadata = Path(w) / "metadata.yaml"

    # TF GraphDef
    elif pb: # https://www.tensorflow.org/guide/migrate#a_graphpb_or_graphpbtxt
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow GraphDef inference...")
      import tensorflow as tf

      from ultralytics.engine.exporter import gd_outputs

      def wrap_frozen_graph(gd, inputs, outputs):
        """Wrap frozen graphs for deployment."""
        x = tf.compat.v1.wrap_function(lambda: tf.compat.v1.import_graph_def(gd, name=""), []) # wrapped
        ge = x.graph.as_graph_element
        return x.prune(tf.nest.map_structure(ge, inputs), tf.nest.map_structure(ge, outputs))

      gd = tf.Graph().as_graph_def() # TF GraphDef
      with open(w, "rb") as f:
        gd.ParseFromString(f.read())
      frozen_func = wrap_frozen_graph(gd, inputs="x:0", outputs=gd_outputs(gd))
      with contextlib.suppress(StopIteration): # find metadata in SavedModel alongside GraphDef
        metadata = next(Path(w).resolve().parent.rglob(f"{Path(w).stem}_saved_model*/metadata.yaml"))

    # TFLite or TFLite Edge TPU
    elif tflite or edgetpu: # https://www.tensorflow.org/lite/guide/python#install_tensorflow_lite_for_python
      try: # https://coral.ai/docs/edgetpu/tflite-python/#update-existing-tf-lite-code-for-the-edge-tpu
        from tflite_runtime.interpreter import Interpreter, load_delegate
      except ImportError:
        import tensorflow as tf

        Interpreter, load_delegate = tf.lite.Interpreter, tf.lite.experimental.load_delegate
      if edgetpu: # TF Edge TPU https://coral.ai/software/#edgetpu-runtime
        LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite Edge TPU inference...")
        delegate = {"Linux": "libedgetpu.so.1", "Darwin": "libedgetpu.1.dylib", "Windows": "edgetpu.dll"}[
          platform.system()
        ]
        interpreter = Interpreter(model_path=w, experimental_delegates=[load_delegate(delegate)])
      else: # TFLite
        LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite inference...")
        interpreter = Interpreter(model_path=w) # load TFLite model
      interpreter.allocate_tensors() # allocate
      input_details = interpreter.get_input_details() # inputs
      output_details = interpreter.get_output_details() # outputs
      # Load metadata
      with contextlib.suppress(zipfile.BadZipFile):
        with zipfile.ZipFile(w, "r") as model:
          meta_file = model.namelist()[0]
          metadata = ast.literal_eval(model.read(meta_file).decode("utf-8"))

    # TF.js
    elif tfjs:
      raise NotImplementedError("YOLOv8 TF.js inference is not currently supported.")

    # PaddlePaddle
    elif paddle:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for PaddlePaddle inference...")
      check_requirements("paddlepaddle-gpu" if cuda else "paddlepaddle")
      import paddle.inference as pdi # noqa

      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.pdmodel
        w = next(w.rglob("*.pdmodel")) # get *.pdmodel file from *_paddle_model dir
      config = pdi.Config(str(w), str(w.with_suffix(".pdiparams")))
      if cuda:
        config.enable_use_gpu(memory_pool_init_size_mb=2048, device_id=0)
      predictor = pdi.create_predictor(config)
      input_handle = predictor.get_input_handle(predictor.get_input_names()[0])
      output_names = predictor.get_output_names()
      metadata = w.parents[1] / "metadata.yaml"

    # NCNN
    elif ncnn:
      LOGGER.info(f"Loading {w} for NCNN inference...")
      check_requirements("git+https://github.com/Tencent/ncnn.git" if ARM64 else "ncnn") # requires NCNN
      import ncnn as pyncnn

      net = pyncnn.Net()
      net.opt.use_vulkan_compute = cuda
      w = Path(w)
      if not w.is_file(): # if not *.param
        w = next(w.glob("*.param")) # get *.param file from *_ncnn_model dir
      net.load_param(str(w))
      net.load_model(str(w.with_suffix(".bin")))
      metadata = w.parent / "metadata.yaml"

    # NVIDIA Triton Inference Server
    elif triton:
      check_requirements("tritonclient[all]")
      from ultralytics.utils.triton import TritonRemoteModel

      model = TritonRemoteModel(w)

    # Any other format (unsupported)
    else:
      from ultralytics.engine.exporter import export_formats

      raise TypeError(
        f"model='{w}' is not a supported model format. "
        f"See https://docs.ultralytics.com/modes/predict for help.\n\n{export_formats()}"
      )

    # Load external metadata YAML
    if isinstance(metadata, (str, Path)) and Path(metadata).exists():
      metadata = yaml_load(metadata)
    if metadata and isinstance(metadata, dict):
      for k, v in metadata.items():
        if k in {"stride", "batch"}:
          metadata[k] = int(v)
        elif k in {"imgsz", "names", "kpt_shape"} and isinstance(v, str):
          metadata[k] = eval(v)
      stride = metadata["stride"]
      task = metadata["task"]
      batch = metadata["batch"]
      imgsz = metadata["imgsz"]
      names = metadata["names"]
      kpt_shape = metadata.get("kpt_shape")
    elif not (pt or triton or nn_module):
      LOGGER.warning(f"WARNING ⚠️ Metadata not found for 'model={weights}'")

    # Check names
    if "names" not in locals(): # names missing
      names = default_class_names(data)
    names = check_class_names(names)

    # Disable gradients
    if pt:
      for p in model.parameters():
        p.requires_grad = False

    self.__dict__.update(locals()) # assign all variables to self

  def forward(self, im, augment=False, visualize=False, embed=None):
    """
    Runs inference on the YOLOv8 MultiBackend model.

    Args:
      im (torch.Tensor): The image tensor to perform inference on.
      augment (bool): whether to perform data augmentation during inference, defaults to False
      visualize (bool): whether to visualize the output predictions, defaults to False
      embed (list, optional): A list of feature vectors/embeddings to return.

    Returns:
      (tuple): Tuple containing the raw output tensor, and processed output for visualization (if visualize=True)
    """
    b, ch, h, w = im.shape # batch, channel, height, width
    if self.fp16 and im.dtype != torch.float16:
      im = im.half() # to FP16
    if self.nhwc:
      im = im.permute(0, 2, 3, 1) # torch BCHW to numpy BHWC shape(1,320,192,3)

    # PyTorch
    if self.pt or self.nn_module:
      y = self.model(im, augment=augment, visualize=visualize, embed=embed)

    # TorchScript
    elif self.jit:
      y = self.model(im)

    # ONNX OpenCV DNN
    elif self.dnn:
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      self.net.setInput(im)
      y = self.net.forward()

    # ONNX Runtime
    elif self.onnx:
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      y = self.session.run(self.output_names, {self.session.get_inputs()[0].name: im})

    # OpenVINO
    elif self.xml:
      im = im.cpu().numpy() # FP32

      if self.inference_mode in {"THROUGHPUT", "CUMULATIVE_THROUGHPUT"}: # optimized for larger batch-sizes
        n = im.shape[0] # number of images in batch
        results = [None] * n # preallocate list with None to match the number of images

        def callback(request, userdata):
          """Places result in preallocated list using userdata index."""
          results[userdata] = request.results

        # Create AsyncInferQueue, set the callback and start asynchronous inference for each input image
        async_queue = self.ov.runtime.AsyncInferQueue(self.ov_compiled_model)
        async_queue.set_callback(callback)
        for i in range(n):
          # Start async inference with userdata=i to specify the position in results list
          async_queue.start_async(inputs={self.input_name: im[i : i + 1]}, userdata=i) # keep image as BCHW
        async_queue.wait_all() # wait for all inference requests to complete
        y = np.concatenate([list(r.values())[0] for r in results])

      else: # inference_mode = "LATENCY", optimized for fastest first result at batch-size 1
        y = list(self.ov_compiled_model(im).values())

    # TensorRT
    elif self.engine:
      if self.dynamic or im.shape != self.bindings["images"].shape:
        if self.is_trt10:
          self.context.set_input_shape("images", im.shape)
          self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
          for name in self.output_names:
            self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_tensor_shape(name)))
        else:
          i = self.model.get_binding_index("images")
          self.context.set_binding_shape(i, im.shape)
          self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
          for name in self.output_names:
            i = self.model.get_binding_index(name)
            self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_binding_shape(i)))

      s = self.bindings["images"].shape
      assert im.shape == s, f"input size {im.shape} {'>' if self.dynamic else 'not equal to'} max model size {s}"
      self.binding_addrs["images"] = int(im.data_ptr())
      self.context.execute_v2(list(self.binding_addrs.values()))
      y = [self.bindings[x].data for x in sorted(self.output_names)]

    # CoreML
    elif self.coreml:
      im = im[0].cpu().numpy()
      im_pil = Image.fromarray((im * 255).astype("uint8"))
      # im = im.resize((192, 320), Image.BILINEAR)
      y = self.model.predict({"image": im_pil}) # coordinates are xywh normalized
      if "confidence" in y:
        raise TypeError(
          "Ultralytics only supports inference of non-pipelined CoreML models exported with "
          f"'nms=False', but 'model={w}' has an NMS pipeline created by an 'nms=True' export."
        )
        # TODO: CoreML NMS inference handling
        # from ultralytics.utils.ops import xywh2xyxy
        # box = xywh2xyxy(y['coordinates'] * [[w, h, w, h]]) # xyxy pixels
        # conf, cls = y['confidence'].max(1), y['confidence'].argmax(1).astype(np.float32)
        # y = np.concatenate((box, conf.reshape(-1, 1), cls.reshape(-1, 1)), 1)
      elif len(y) == 1: # classification model
        y = list(y.values())
      elif len(y) == 2: # segmentation model
        y = list(reversed(y.values())) # reversed for segmentation models (pred, proto)

    # PaddlePaddle
    elif self.paddle:
      im = im.cpu().numpy().astype(np.float32)
      self.input_handle.copy_from_cpu(im)
      self.predictor.run()
      y = [self.predictor.get_output_handle(x).copy_to_cpu() for x in self.output_names]

    # NCNN
    elif self.ncnn:
      mat_in = self.pyncnn.Mat(im[0].cpu().numpy())
      with self.net.create_extractor() as ex:
        ex.input(self.net.input_names()[0], mat_in)
        # WARNING: 'output_names' sorted as a temporary fix for https://github.com/pnnx/pnnx/issues/130
        y = [np.array(ex.extract(x)[1])[None] for x in sorted(self.net.output_names())]

    # NVIDIA Triton Inference Server
    elif self.triton:
      im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
      y = self.model(im)

    # TensorFlow (SavedModel, GraphDef, Lite, Edge TPU)
    else:
      im = im.cpu().numpy()
      if self.saved_model: # SavedModel
        y = self.model(im, training=False) if self.keras else self.model(im)
        if not isinstance(y, list):
          y = [y]
      elif self.pb: # GraphDef
        y = self.frozen_func(x=self.tf.constant(im))
        if (self.task == "segment" or len(y) == 2) and len(self.names) == 999: # segments and names not defined
          ip, ib = (0, 1) if len(y[0].shape) == 4 else (1, 0) # index of protos, boxes
          nc = y[ib].shape[1] - y[ip].shape[3] - 4 # y = (1, 160, 160, 32), (1, 116, 8400)
          self.names = {i: f"class{i}" for i in range(nc)}
      else: # Lite or Edge TPU
        details = self.input_details[0]
        is_int = details["dtype"] in {np.int8, np.int16} # is TFLite quantized int8 or int16 model
        if is_int:
          scale, zero_point = details["quantization"]
          im = (im / scale + zero_point).astype(details["dtype"]) # de-scale
        self.interpreter.set_tensor(details["index"], im)
        self.interpreter.invoke()
        y = []
        for output in self.output_details:
          x = self.interpreter.get_tensor(output["index"])
          if is_int:
            scale, zero_point = output["quantization"]
            x = (x.astype(np.float32) - zero_point) * scale # re-scale
          if x.ndim == 3: # if task is not classification, excluding masks (ndim=4) as well
            # Denormalize xywh by image size. See https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
            # xywh are normalized in TFLite/EdgeTPU to mitigate quantization error of integer models
            x[:, [0, 2]] *= w
            x[:, [1, 3]] *= h
          y.append(x)
      # TF segment fixes: export is reversed vs ONNX export and protos are transposed
      if len(y) == 2: # segment with (det, proto) output order reversed
        if len(y[1].shape) != 4:
          y = list(reversed(y)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 160, 160, 32)
        y[1] = np.transpose(y[1], (0, 3, 1, 2)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 32, 160, 160)
      y = [x if isinstance(x, np.ndarray) else x.numpy() for x in y]

    # for x in y:
    #   print(type(x), len(x)) if isinstance(x, (list, tuple)) else print(type(x), x.shape) # debug shapes
    if isinstance(y, (list, tuple)):
      return self.from_numpy(y[0]) if len(y) == 1 else [self.from_numpy(x) for x in y]
    else:
      return self.from_numpy(y)

  def from_numpy(self, x):
    """
    Convert a numpy array to a tensor.

    Args:
      x (np.ndarray): The array to be converted.

    Returns:
      (torch.Tensor): The converted tensor
    """
    return torch.tensor(x).to(self.device) if isinstance(x, np.ndarray) else x

  def warmup(self, imgsz=(1, 3, 640, 640)):
    """
    Warm up the model by running one forward pass with a dummy input.

    Args:
      imgsz (tuple): The shape of the dummy input tensor in the format (batch_size, channels, height, width)
    """
    import torchvision # noqa (import here so torchvision import time not recorded in postprocess time)

    warmup_types = self.pt, self.jit, self.onnx, self.engine, self.saved_model, self.pb, self.triton, self.nn_module
    if any(warmup_types) and (self.device.type != "cpu" or self.triton):
      im = torch.empty(*imgsz, dtype=torch.half if self.fp16 else torch.float, device=self.device) # input
      for _ in range(2 if self.jit else 1):
        self.forward(im) # warmup

  @staticmethod
  def _model_type(p="path/to/model.pt"):
    """
    This function takes a path to a model file and returns the model type. Possibles types are pt, jit, onnx, xml,
    engine, coreml, saved_model, pb, tflite, edgetpu, tfjs, ncnn or paddle.

    Args:
      p: path to the model file. Defaults to path/to/model.pt

    Examples:
      >>> model = AutoBackend(weights="path/to/model.onnx")
      >>> model_type = model._model_type() # returns "onnx"
    """
    from ultralytics.engine.exporter import export_formats

    sf = list(export_formats().Suffix) # export suffixes
    if not is_url(p) and not isinstance(p, str):
      check_suffix(p, sf) # checks
    name = Path(p).name
    types = [s in name for s in sf]
    types[5] |= name.endswith(".mlmodel") # retain support for older Apple CoreML *.mlmodel formats
    types[8] &= not types[9] # tflite &= not edgetpu
    if any(types):
      triton = False
    else:
      from urllib.parse import urlsplit

      url = urlsplit(p)
      triton = bool(url.netloc) and bool(url.path) and url.scheme in {"http", "grpc"}

    return types + [triton]

__init__(weights='yolov8n.pt', device=torch.device('cpu'), dnn=False, data=None, fp16=False, batch=1, fuse=True, verbose=True)

Khởi tạo AutoBackend để suy luận.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
weights str

Đường dẫn đến tệp trọng số mô hình. Mặc định là 'yolov8n.pt'.

'yolov8n.pt'
device device

Thiết bị để chạy mô hình trên. Mặc định là CPU.

device('cpu')
dnn bool

Sử dụng mô-đun OpenCV DNN cho ONNX suy luận. Mặc định là False.

False
data str | Path | optional

Đường dẫn đến tệp data.yaml bổ sung chứa tên lớp. Tùy chọn.

None
fp16 bool

Cho phép suy luận nửa chính xác. Chỉ được hỗ trợ trên các chương trình phụ trợ cụ thể. Mặc định là False.

False
batch int

Kích thước hàng loạt để giả định cho suy luận.

1
fuse bool

Hợp nhất các lớp Conv2D + BatchNorm để tối ưu hóa. Mặc định là True.

True
verbose bool

Bật ghi nhật ký chi tiết. Mặc định là True.

True
Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
@torch.no_grad()
def __init__(
  self,
  weights="yolov8n.pt",
  device=torch.device("cpu"),
  dnn=False,
  data=None,
  fp16=False,
  batch=1,
  fuse=True,
  verbose=True,
):
  """
  Initialize the AutoBackend for inference.

  Args:
    weights (str): Path to the model weights file. Defaults to 'yolov8n.pt'.
    device (torch.device): Device to run the model on. Defaults to CPU.
    dnn (bool): Use OpenCV DNN module for ONNX inference. Defaults to False.
    data (str | Path | optional): Path to the additional data.yaml file containing class names. Optional.
    fp16 (bool): Enable half-precision inference. Supported only on specific backends. Defaults to False.
    batch (int): Batch-size to assume for inference.
    fuse (bool): Fuse Conv2D + BatchNorm layers for optimization. Defaults to True.
    verbose (bool): Enable verbose logging. Defaults to True.
  """
  super().__init__()
  w = str(weights[0] if isinstance(weights, list) else weights)
  nn_module = isinstance(weights, torch.nn.Module)
  (
    pt,
    jit,
    onnx,
    xml,
    engine,
    coreml,
    saved_model,
    pb,
    tflite,
    edgetpu,
    tfjs,
    paddle,
    ncnn,
    triton,
  ) = self._model_type(w)
  fp16 &= pt or jit or onnx or xml or engine or nn_module or triton # FP16
  nhwc = coreml or saved_model or pb or tflite or edgetpu # BHWC formats (vs torch BCWH)
  stride = 32 # default stride
  model, metadata = None, None

  # Set device
  cuda = torch.cuda.is_available() and device.type != "cpu" # use CUDA
  if cuda and not any([nn_module, pt, jit, engine, onnx]): # GPU dataloader formats
    device = torch.device("cpu")
    cuda = False

  # Download if not local
  if not (pt or triton or nn_module):
    w = attempt_download_asset(w)

  # In-memory PyTorch model
  if nn_module:
    model = weights.to(device)
    if fuse:
      model = model.fuse(verbose=verbose)
    if hasattr(model, "kpt_shape"):
      kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
    stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
    names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
    model.half() if fp16 else model.float()
    self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()
    pt = True

  # PyTorch
  elif pt:
    from ultralytics.nn.tasks import attempt_load_weights

    model = attempt_load_weights(
      weights if isinstance(weights, list) else w, device=device, inplace=True, fuse=fuse
    )
    if hasattr(model, "kpt_shape"):
      kpt_shape = model.kpt_shape # pose-only
    stride = max(int(model.stride.max()), 32) # model stride
    names = model.module.names if hasattr(model, "module") else model.names # get class names
    model.half() if fp16 else model.float()
    self.model = model # explicitly assign for to(), cpu(), cuda(), half()

  # TorchScript
  elif jit:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TorchScript inference...")
    extra_files = {"config.txt": ""} # model metadata
    model = torch.jit.load(w, _extra_files=extra_files, map_location=device)
    model.half() if fp16 else model.float()
    if extra_files["config.txt"]: # load metadata dict
      metadata = json.loads(extra_files["config.txt"], object_hook=lambda x: dict(x.items()))

  # ONNX OpenCV DNN
  elif dnn:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX OpenCV DNN inference...")
    check_requirements("opencv-python>=4.5.4")
    net = cv2.dnn.readNetFromONNX(w)

  # ONNX Runtime
  elif onnx:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for ONNX Runtime inference...")
    check_requirements(("onnx", "onnxruntime-gpu" if cuda else "onnxruntime"))
    if IS_RASPBERRYPI or IS_JETSON:
      # Fix 'numpy.linalg._umath_linalg' has no attribute '_ilp64' for TF SavedModel on RPi and Jetson
      check_requirements("numpy==1.23.5")
    import onnxruntime

    providers = ["CUDAExecutionProvider", "CPUExecutionProvider"] if cuda else ["CPUExecutionProvider"]
    session = onnxruntime.InferenceSession(w, providers=providers)
    output_names = [x.name for x in session.get_outputs()]
    metadata = session.get_modelmeta().custom_metadata_map

  # OpenVINO
  elif xml:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for OpenVINO inference...")
    check_requirements("openvino>=2024.0.0")
    import openvino as ov

    core = ov.Core()
    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.xml
      w = next(w.glob("*.xml")) # get *.xml file from *_openvino_model dir
    ov_model = core.read_model(model=str(w), weights=w.with_suffix(".bin"))
    if ov_model.get_parameters()[0].get_layout().empty:
      ov_model.get_parameters()[0].set_layout(ov.Layout("NCHW"))

    # OpenVINO inference modes are 'LATENCY', 'THROUGHPUT' (not recommended), or 'CUMULATIVE_THROUGHPUT'
    inference_mode = "CUMULATIVE_THROUGHPUT" if batch > 1 else "LATENCY"
    LOGGER.info(f"Using OpenVINO {inference_mode} mode for batch={batch} inference...")
    ov_compiled_model = core.compile_model(
      ov_model,
      device_name="AUTO", # AUTO selects best available device, do not modify
      config={"PERFORMANCE_HINT": inference_mode},
    )
    input_name = ov_compiled_model.input().get_any_name()
    metadata = w.parent / "metadata.yaml"

  # TensorRT
  elif engine:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorRT inference...")
    try:
      import tensorrt as trt # noqa https://developer.nvidia.com/nvidia-tensorrt-download
    except ImportError:
      if LINUX:
        check_requirements("nvidia-tensorrt", cmds="-U --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com")
      import tensorrt as trt # noqa
    check_version(trt.__version__, "7.0.0", hard=True) # require tensorrt>=7.0.0
    if device.type == "cpu":
      device = torch.device("cuda:0")
    Binding = namedtuple("Binding", ("name", "dtype", "shape", "data", "ptr"))
    logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
    # Read file
    with open(w, "rb") as f, trt.Runtime(logger) as runtime:
      try:
        meta_len = int.from_bytes(f.read(4), byteorder="little") # read metadata length
        metadata = json.loads(f.read(meta_len).decode("utf-8")) # read metadata
      except UnicodeDecodeError:
        f.seek(0) # engine file may lack embedded Ultralytics metadata
      model = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) # read engine

    # Model context
    try:
      context = model.create_execution_context()
    except Exception as e: # model is None
      LOGGER.error(f"ERROR: TensorRT model exported with a different version than {trt.__version__}\n")
      raise e

    bindings = OrderedDict()
    output_names = []
    fp16 = False # default updated below
    dynamic = False
    is_trt10 = not hasattr(model, "num_bindings")
    num = range(model.num_io_tensors) if is_trt10 else range(model.num_bindings)
    for i in num:
      if is_trt10:
        name = model.get_tensor_name(i)
        dtype = trt.nptype(model.get_tensor_dtype(name))
        is_input = model.get_tensor_mode(name) == trt.TensorIOMode.INPUT
        if is_input:
          if -1 in tuple(model.get_tensor_shape(name)):
            dynamic = True
            context.set_input_shape(name, tuple(model.get_tensor_profile_shape(name, 0)[1]))
            if dtype == np.float16:
              fp16 = True
        else:
          output_names.append(name)
        shape = tuple(context.get_tensor_shape(name))
      else: # TensorRT < 10.0
        name = model.get_binding_name(i)
        dtype = trt.nptype(model.get_binding_dtype(i))
        is_input = model.binding_is_input(i)
        if model.binding_is_input(i):
          if -1 in tuple(model.get_binding_shape(i)): # dynamic
            dynamic = True
            context.set_binding_shape(i, tuple(model.get_profile_shape(0, i)[1]))
          if dtype == np.float16:
            fp16 = True
        else:
          output_names.append(name)
        shape = tuple(context.get_binding_shape(i))
      im = torch.from_numpy(np.empty(shape, dtype=dtype)).to(device)
      bindings[name] = Binding(name, dtype, shape, im, int(im.data_ptr()))
    binding_addrs = OrderedDict((n, d.ptr) for n, d in bindings.items())
    batch_size = bindings["images"].shape[0] # if dynamic, this is instead max batch size

  # CoreML
  elif coreml:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for CoreML inference...")
    import coremltools as ct

    model = ct.models.MLModel(w)
    metadata = dict(model.user_defined_metadata)

  # TF SavedModel
  elif saved_model:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow SavedModel inference...")
    import tensorflow as tf

    keras = False # assume TF1 saved_model
    model = tf.keras.models.load_model(w) if keras else tf.saved_model.load(w)
    metadata = Path(w) / "metadata.yaml"

  # TF GraphDef
  elif pb: # https://www.tensorflow.org/guide/migrate#a_graphpb_or_graphpbtxt
    LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow GraphDef inference...")
    import tensorflow as tf

    from ultralytics.engine.exporter import gd_outputs

    def wrap_frozen_graph(gd, inputs, outputs):
      """Wrap frozen graphs for deployment."""
      x = tf.compat.v1.wrap_function(lambda: tf.compat.v1.import_graph_def(gd, name=""), []) # wrapped
      ge = x.graph.as_graph_element
      return x.prune(tf.nest.map_structure(ge, inputs), tf.nest.map_structure(ge, outputs))

    gd = tf.Graph().as_graph_def() # TF GraphDef
    with open(w, "rb") as f:
      gd.ParseFromString(f.read())
    frozen_func = wrap_frozen_graph(gd, inputs="x:0", outputs=gd_outputs(gd))
    with contextlib.suppress(StopIteration): # find metadata in SavedModel alongside GraphDef
      metadata = next(Path(w).resolve().parent.rglob(f"{Path(w).stem}_saved_model*/metadata.yaml"))

  # TFLite or TFLite Edge TPU
  elif tflite or edgetpu: # https://www.tensorflow.org/lite/guide/python#install_tensorflow_lite_for_python
    try: # https://coral.ai/docs/edgetpu/tflite-python/#update-existing-tf-lite-code-for-the-edge-tpu
      from tflite_runtime.interpreter import Interpreter, load_delegate
    except ImportError:
      import tensorflow as tf

      Interpreter, load_delegate = tf.lite.Interpreter, tf.lite.experimental.load_delegate
    if edgetpu: # TF Edge TPU https://coral.ai/software/#edgetpu-runtime
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite Edge TPU inference...")
      delegate = {"Linux": "libedgetpu.so.1", "Darwin": "libedgetpu.1.dylib", "Windows": "edgetpu.dll"}[
        platform.system()
      ]
      interpreter = Interpreter(model_path=w, experimental_delegates=[load_delegate(delegate)])
    else: # TFLite
      LOGGER.info(f"Loading {w} for TensorFlow Lite inference...")
      interpreter = Interpreter(model_path=w) # load TFLite model
    interpreter.allocate_tensors() # allocate
    input_details = interpreter.get_input_details() # inputs
    output_details = interpreter.get_output_details() # outputs
    # Load metadata
    with contextlib.suppress(zipfile.BadZipFile):
      with zipfile.ZipFile(w, "r") as model:
        meta_file = model.namelist()[0]
        metadata = ast.literal_eval(model.read(meta_file).decode("utf-8"))

  # TF.js
  elif tfjs:
    raise NotImplementedError("YOLOv8 TF.js inference is not currently supported.")

  # PaddlePaddle
  elif paddle:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for PaddlePaddle inference...")
    check_requirements("paddlepaddle-gpu" if cuda else "paddlepaddle")
    import paddle.inference as pdi # noqa

    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.pdmodel
      w = next(w.rglob("*.pdmodel")) # get *.pdmodel file from *_paddle_model dir
    config = pdi.Config(str(w), str(w.with_suffix(".pdiparams")))
    if cuda:
      config.enable_use_gpu(memory_pool_init_size_mb=2048, device_id=0)
    predictor = pdi.create_predictor(config)
    input_handle = predictor.get_input_handle(predictor.get_input_names()[0])
    output_names = predictor.get_output_names()
    metadata = w.parents[1] / "metadata.yaml"

  # NCNN
  elif ncnn:
    LOGGER.info(f"Loading {w} for NCNN inference...")
    check_requirements("git+https://github.com/Tencent/ncnn.git" if ARM64 else "ncnn") # requires NCNN
    import ncnn as pyncnn

    net = pyncnn.Net()
    net.opt.use_vulkan_compute = cuda
    w = Path(w)
    if not w.is_file(): # if not *.param
      w = next(w.glob("*.param")) # get *.param file from *_ncnn_model dir
    net.load_param(str(w))
    net.load_model(str(w.with_suffix(".bin")))
    metadata = w.parent / "metadata.yaml"

  # NVIDIA Triton Inference Server
  elif triton:
    check_requirements("tritonclient[all]")
    from ultralytics.utils.triton import TritonRemoteModel

    model = TritonRemoteModel(w)

  # Any other format (unsupported)
  else:
    from ultralytics.engine.exporter import export_formats

    raise TypeError(
      f"model='{w}' is not a supported model format. "
      f"See https://docs.ultralytics.com/modes/predict for help.\n\n{export_formats()}"
    )

  # Load external metadata YAML
  if isinstance(metadata, (str, Path)) and Path(metadata).exists():
    metadata = yaml_load(metadata)
  if metadata and isinstance(metadata, dict):
    for k, v in metadata.items():
      if k in {"stride", "batch"}:
        metadata[k] = int(v)
      elif k in {"imgsz", "names", "kpt_shape"} and isinstance(v, str):
        metadata[k] = eval(v)
    stride = metadata["stride"]
    task = metadata["task"]
    batch = metadata["batch"]
    imgsz = metadata["imgsz"]
    names = metadata["names"]
    kpt_shape = metadata.get("kpt_shape")
  elif not (pt or triton or nn_module):
    LOGGER.warning(f"WARNING ⚠️ Metadata not found for 'model={weights}'")

  # Check names
  if "names" not in locals(): # names missing
    names = default_class_names(data)
  names = check_class_names(names)

  # Disable gradients
  if pt:
    for p in model.parameters():
      p.requires_grad = False

  self.__dict__.update(locals()) # assign all variables to self

forward(im, augment=False, visualize=False, embed=None)

Chạy suy luận trên YOLOv8 Mô hình MultiBackend.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
im Tensor

Hình ảnh tensor để thực hiện suy luận.

bắt buộc
augment bool

có thực hiện tăng cường dữ liệu trong quá trình suy luận hay không, mặc định là False

False
visualize bool

có trực quan hóa các dự đoán đầu ra hay không, mặc định là False

False
embed list

Danh sách các vectơ tính năng/nhúng để trả về.

None

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
tuple

Tuple chứa đầu ra thô tensorvà đầu ra được xử lý để trực quan hóa (if visualize = True)

Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
def forward(self, im, augment=False, visualize=False, embed=None):
  """
  Runs inference on the YOLOv8 MultiBackend model.

  Args:
    im (torch.Tensor): The image tensor to perform inference on.
    augment (bool): whether to perform data augmentation during inference, defaults to False
    visualize (bool): whether to visualize the output predictions, defaults to False
    embed (list, optional): A list of feature vectors/embeddings to return.

  Returns:
    (tuple): Tuple containing the raw output tensor, and processed output for visualization (if visualize=True)
  """
  b, ch, h, w = im.shape # batch, channel, height, width
  if self.fp16 and im.dtype != torch.float16:
    im = im.half() # to FP16
  if self.nhwc:
    im = im.permute(0, 2, 3, 1) # torch BCHW to numpy BHWC shape(1,320,192,3)

  # PyTorch
  if self.pt or self.nn_module:
    y = self.model(im, augment=augment, visualize=visualize, embed=embed)

  # TorchScript
  elif self.jit:
    y = self.model(im)

  # ONNX OpenCV DNN
  elif self.dnn:
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    self.net.setInput(im)
    y = self.net.forward()

  # ONNX Runtime
  elif self.onnx:
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    y = self.session.run(self.output_names, {self.session.get_inputs()[0].name: im})

  # OpenVINO
  elif self.xml:
    im = im.cpu().numpy() # FP32

    if self.inference_mode in {"THROUGHPUT", "CUMULATIVE_THROUGHPUT"}: # optimized for larger batch-sizes
      n = im.shape[0] # number of images in batch
      results = [None] * n # preallocate list with None to match the number of images

      def callback(request, userdata):
        """Places result in preallocated list using userdata index."""
        results[userdata] = request.results

      # Create AsyncInferQueue, set the callback and start asynchronous inference for each input image
      async_queue = self.ov.runtime.AsyncInferQueue(self.ov_compiled_model)
      async_queue.set_callback(callback)
      for i in range(n):
        # Start async inference with userdata=i to specify the position in results list
        async_queue.start_async(inputs={self.input_name: im[i : i + 1]}, userdata=i) # keep image as BCHW
      async_queue.wait_all() # wait for all inference requests to complete
      y = np.concatenate([list(r.values())[0] for r in results])

    else: # inference_mode = "LATENCY", optimized for fastest first result at batch-size 1
      y = list(self.ov_compiled_model(im).values())

  # TensorRT
  elif self.engine:
    if self.dynamic or im.shape != self.bindings["images"].shape:
      if self.is_trt10:
        self.context.set_input_shape("images", im.shape)
        self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
        for name in self.output_names:
          self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_tensor_shape(name)))
      else:
        i = self.model.get_binding_index("images")
        self.context.set_binding_shape(i, im.shape)
        self.bindings["images"] = self.bindings["images"]._replace(shape=im.shape)
        for name in self.output_names:
          i = self.model.get_binding_index(name)
          self.bindings[name].data.resize_(tuple(self.context.get_binding_shape(i)))

    s = self.bindings["images"].shape
    assert im.shape == s, f"input size {im.shape} {'>' if self.dynamic else 'not equal to'} max model size {s}"
    self.binding_addrs["images"] = int(im.data_ptr())
    self.context.execute_v2(list(self.binding_addrs.values()))
    y = [self.bindings[x].data for x in sorted(self.output_names)]

  # CoreML
  elif self.coreml:
    im = im[0].cpu().numpy()
    im_pil = Image.fromarray((im * 255).astype("uint8"))
    # im = im.resize((192, 320), Image.BILINEAR)
    y = self.model.predict({"image": im_pil}) # coordinates are xywh normalized
    if "confidence" in y:
      raise TypeError(
        "Ultralytics only supports inference of non-pipelined CoreML models exported with "
        f"'nms=False', but 'model={w}' has an NMS pipeline created by an 'nms=True' export."
      )
      # TODO: CoreML NMS inference handling
      # from ultralytics.utils.ops import xywh2xyxy
      # box = xywh2xyxy(y['coordinates'] * [[w, h, w, h]]) # xyxy pixels
      # conf, cls = y['confidence'].max(1), y['confidence'].argmax(1).astype(np.float32)
      # y = np.concatenate((box, conf.reshape(-1, 1), cls.reshape(-1, 1)), 1)
    elif len(y) == 1: # classification model
      y = list(y.values())
    elif len(y) == 2: # segmentation model
      y = list(reversed(y.values())) # reversed for segmentation models (pred, proto)

  # PaddlePaddle
  elif self.paddle:
    im = im.cpu().numpy().astype(np.float32)
    self.input_handle.copy_from_cpu(im)
    self.predictor.run()
    y = [self.predictor.get_output_handle(x).copy_to_cpu() for x in self.output_names]

  # NCNN
  elif self.ncnn:
    mat_in = self.pyncnn.Mat(im[0].cpu().numpy())
    with self.net.create_extractor() as ex:
      ex.input(self.net.input_names()[0], mat_in)
      # WARNING: 'output_names' sorted as a temporary fix for https://github.com/pnnx/pnnx/issues/130
      y = [np.array(ex.extract(x)[1])[None] for x in sorted(self.net.output_names())]

  # NVIDIA Triton Inference Server
  elif self.triton:
    im = im.cpu().numpy() # torch to numpy
    y = self.model(im)

  # TensorFlow (SavedModel, GraphDef, Lite, Edge TPU)
  else:
    im = im.cpu().numpy()
    if self.saved_model: # SavedModel
      y = self.model(im, training=False) if self.keras else self.model(im)
      if not isinstance(y, list):
        y = [y]
    elif self.pb: # GraphDef
      y = self.frozen_func(x=self.tf.constant(im))
      if (self.task == "segment" or len(y) == 2) and len(self.names) == 999: # segments and names not defined
        ip, ib = (0, 1) if len(y[0].shape) == 4 else (1, 0) # index of protos, boxes
        nc = y[ib].shape[1] - y[ip].shape[3] - 4 # y = (1, 160, 160, 32), (1, 116, 8400)
        self.names = {i: f"class{i}" for i in range(nc)}
    else: # Lite or Edge TPU
      details = self.input_details[0]
      is_int = details["dtype"] in {np.int8, np.int16} # is TFLite quantized int8 or int16 model
      if is_int:
        scale, zero_point = details["quantization"]
        im = (im / scale + zero_point).astype(details["dtype"]) # de-scale
      self.interpreter.set_tensor(details["index"], im)
      self.interpreter.invoke()
      y = []
      for output in self.output_details:
        x = self.interpreter.get_tensor(output["index"])
        if is_int:
          scale, zero_point = output["quantization"]
          x = (x.astype(np.float32) - zero_point) * scale # re-scale
        if x.ndim == 3: # if task is not classification, excluding masks (ndim=4) as well
          # Denormalize xywh by image size. See https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
          # xywh are normalized in TFLite/EdgeTPU to mitigate quantization error of integer models
          x[:, [0, 2]] *= w
          x[:, [1, 3]] *= h
        y.append(x)
    # TF segment fixes: export is reversed vs ONNX export and protos are transposed
    if len(y) == 2: # segment with (det, proto) output order reversed
      if len(y[1].shape) != 4:
        y = list(reversed(y)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 160, 160, 32)
      y[1] = np.transpose(y[1], (0, 3, 1, 2)) # should be y = (1, 116, 8400), (1, 32, 160, 160)
    y = [x if isinstance(x, np.ndarray) else x.numpy() for x in y]

  # for x in y:
  #   print(type(x), len(x)) if isinstance(x, (list, tuple)) else print(type(x), x.shape) # debug shapes
  if isinstance(y, (list, tuple)):
    return self.from_numpy(y[0]) if len(y) == 1 else [self.from_numpy(x) for x in y]
  else:
    return self.from_numpy(y)

from_numpy(x)

Chuyển đổi mảng numpy thành một tensor.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
x ndarray

Mảng sẽ được chuyển đổi.

bắt buộc

Trở lại:

Kiểu Sự miêu tả
Tensor

Các chuyển đổi tensor

Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
def from_numpy(self, x):
  """
  Convert a numpy array to a tensor.

  Args:
    x (np.ndarray): The array to be converted.

  Returns:
    (torch.Tensor): The converted tensor
  """
  return torch.tensor(x).to(self.device) if isinstance(x, np.ndarray) else x

warmup(imgsz=(1, 3, 640, 640))

Làm nóng mô hình bằng cách chạy một đường chuyền về phía trước với đầu vào giả.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
imgsz tuple

Hình dạng của đầu vào giả tensor ở định dạng (batch_size, kênh, chiều cao, chiều rộng)

(1, 3, 640, 640)
Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
def warmup(self, imgsz=(1, 3, 640, 640)):
  """
  Warm up the model by running one forward pass with a dummy input.

  Args:
    imgsz (tuple): The shape of the dummy input tensor in the format (batch_size, channels, height, width)
  """
  import torchvision # noqa (import here so torchvision import time not recorded in postprocess time)

  warmup_types = self.pt, self.jit, self.onnx, self.engine, self.saved_model, self.pb, self.triton, self.nn_module
  if any(warmup_types) and (self.device.type != "cpu" or self.triton):
    im = torch.empty(*imgsz, dtype=torch.half if self.fp16 else torch.float, device=self.device) # input
    for _ in range(2 if self.jit else 1):
      self.forward(im) # warmupultralytics.nn.autobackend.check_class_names(names)

Kiểm tra tên lớp.

Ánh xạ mã lớp imagenet thành tên mà con người có thể đọc được nếu cần. Chuyển đổi danh sách thành chính tả.

Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
def check_class_names(names):
  """
  Check class names.

  Map imagenet class codes to human-readable names if required. Convert lists to dicts.
  """
  if isinstance(names, list): # names is a list
    names = dict(enumerate(names)) # convert to dict
  if isinstance(names, dict):
    # Convert 1) string keys to int, i.e. '0' to 0, and non-string values to strings, i.e. True to 'True'
    names = {int(k): str(v) for k, v in names.items()}
    n = len(names)
    if max(names.keys()) >= n:
      raise KeyError(
        f"{n}-class dataset requires class indices 0-{n - 1}, but you have invalid class indices "
        f"{min(names.keys())}-{max(names.keys())} defined in your dataset YAML."
      )
    if isinstance(names[0], str) and names[0].startswith("n0"): # imagenet class codes, i.e. 'n01440764'
      names_map = yaml_load(ROOT / "cfg/datasets/ImageNet.yaml")["map"] # human-readable names
      names = {k: names_map[v] for k, v in names.items()}
  return namesultralytics.nn.autobackend.default_class_names(data=None)

Áp dụng tên lớp mặc định cho tệp YAML đầu vào hoặc trả về tên lớp số.

Mã nguồn trong ultralytics/nn/autobackend.py
def default_class_names(data=None):
  """Applies default class names to an input YAML file or returns numerical class names."""
  if data:
    with contextlib.suppress(Exception):
      return yaml_load(check_yaml(data))["names"]
  return {i: f"class{i}" for i in range(999)} # return default if above errors

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (6), Burhan-Q (1)