Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/models/fastsam/utils.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/Mô hình/fastsam/utils.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.models.fastsam.utils.adjust_bboxes_to_image_border(boxes, image_shape, threshold=20)

Điều chỉnh các hộp giới hạn để bám vào đường viền hình ảnh nếu chúng nằm trong một ngưỡng nhất định.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
boxes Tensor

(n, 4)

bắt buộc
image_shape tuple

(cao, rộng)

bắt buộc
threshold int

Ngưỡng pixel

20

Trở lại:

Tên Kiểu Sự miêu tả
adjusted_boxes Tensor

hộp giới hạn được điều chỉnh

Mã nguồn trong ultralytics/models/fastsam/utils.py
def adjust_bboxes_to_image_border(boxes, image_shape, threshold=20):
  """
  Adjust bounding boxes to stick to image border if they are within a certain threshold.

  Args:
    boxes (torch.Tensor): (n, 4)
    image_shape (tuple): (height, width)
    threshold (int): pixel threshold

  Returns:
    adjusted_boxes (torch.Tensor): adjusted bounding boxes
  """

  # Image dimensions
  h, w = image_shape

  # Adjust boxes
  boxes[boxes[:, 0] < threshold, 0] = 0 # x1
  boxes[boxes[:, 1] < threshold, 1] = 0 # y1
  boxes[boxes[:, 2] > w - threshold, 2] = w # x2
  boxes[boxes[:, 3] > h - threshold, 3] = h # y2
  return boxesultralytics.models.fastsam.utils.bbox_iou(box1, boxes, iou_thres=0.9, image_shape=(640, 640), raw_output=False)

Tính toán Giao lộ-Over-Union của một hộp giới hạn đối với một mảng các hộp giới hạn khác.

Thông số:

Tên Kiểu Sự miêu tả Mặc định
box1 Tensor

(4, )

bắt buộc
boxes Tensor

(n, 4)

bắt buộc
iou_thres float

Ngưỡng IoU

0.9
image_shape tuple

(cao, rộng)

(640, 640)
raw_output bool

Nếu True, hãy trả về các giá trị IoT thô thay vì các chỉ số

False

Trở lại:

Tên Kiểu Sự miêu tả
high_iou_indices Tensor

Chỉ số của các hộp có IoU > thres

Mã nguồn trong ultralytics/models/fastsam/utils.py
def bbox_iou(box1, boxes, iou_thres=0.9, image_shape=(640, 640), raw_output=False):
  """
  Compute the Intersection-Over-Union of a bounding box with respect to an array of other bounding boxes.

  Args:
    box1 (torch.Tensor): (4, )
    boxes (torch.Tensor): (n, 4)
    iou_thres (float): IoU threshold
    image_shape (tuple): (height, width)
    raw_output (bool): If True, return the raw IoU values instead of the indices

  Returns:
    high_iou_indices (torch.Tensor): Indices of boxes with IoU > thres
  """
  boxes = adjust_bboxes_to_image_border(boxes, image_shape)
  # Obtain coordinates for intersections
  x1 = torch.max(box1[0], boxes[:, 0])
  y1 = torch.max(box1[1], boxes[:, 1])
  x2 = torch.min(box1[2], boxes[:, 2])
  y2 = torch.min(box1[3], boxes[:, 3])

  # Compute the area of intersection
  intersection = (x2 - x1).clamp(0) * (y2 - y1).clamp(0)

  # Compute the area of both individual boxes
  box1_area = (box1[2] - box1[0]) * (box1[3] - box1[1])
  box2_area = (boxes[:, 2] - boxes[:, 0]) * (boxes[:, 3] - boxes[:, 1])

  # Compute the area of union
  union = box1_area + box2_area - intersection

  # Compute the IoU
  iou = intersection / union # Should be shape (n, )
  if raw_output:
    return 0 if iou.numel() == 0 else iou

  # return indices of boxes with IoU > thres
  return torch.nonzero(iou > iou_thres).flatten()

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1), Laughing-q (1)