Bỏ để qua phần nội dung

Tài liệu tham khảo cho ultralytics/utils/callbacks/raytune.py

Ghi

Tệp này có sẵn tại https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/ultralytics/utils/callbacks/raytune.py. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề, vui lòng giúp khắc phục nó bằng cách đóng góp Yêu cầu 🛠️ kéo. Cảm ơn bạn 🙏 !ultralytics.utils.callbacks.raytune.on_fit_epoch_end(trainer)

Gửi số liệu đào tạo đến Ray Tune vào cuối mỗi kỷ nguyên.

Mã nguồn trong ultralytics/utils/callbacks/raytune.py
def on_fit_epoch_end(trainer):
  """Sends training metrics to Ray Tune at end of each epoch."""
  if ray.train._internal.session._get_session(): # replacement for deprecated ray.tune.is_session_enabled()
    metrics = trainer.metrics
    metrics["epoch"] = trainer.epoch
    session.report(metrics)

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1)