์ฝ˜ํ…์ธ ๋กœ ๊ฑด๋„ˆ๋›ฐ๊ธฐ

์ฐธ์กฐ ultralytics/models/yolo/segment/val.py

์ฐธ๊ณ 

์ด ํŒŒ์ผ์€ https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/models/ yolo/segment/val .py์—์„œ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๋ฉด ํ’€ ๋ฆฌํ€˜์ŠคํŠธ ๐Ÿ› ๏ธ ์— ๊ธฐ์—ฌํ•˜์—ฌ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ํ•ด๊ฒฐํ•˜๋„๋ก ๋„์™€์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ๐Ÿ™!ultralytics.models.yolo.segment.val.SegmentationValidator

๋ฒ ์ด์Šค: DetectionValidator

์„ธ๋ถ„ํ™” ๋ชจ๋ธ์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ์œ ํšจ์„ฑ ๊ฒ€์‚ฌ๋ฅผ ์œ„ํ•ด DetectionValidator ํด๋ž˜์Šค๋ฅผ ํ™•์žฅํ•˜๋Š” ํด๋ž˜์Šค์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ˆ
from ultralytics.models.yolo.segment import SegmentationValidator

args = dict(model='yolov8n-seg.pt', data='coco8-seg.yaml')
validator = SegmentationValidator(args=args)
validator()
์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
class SegmentationValidator(DetectionValidator):
  """
  A class extending the DetectionValidator class for validation based on a segmentation model.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.models.yolo.segment import SegmentationValidator

    args = dict(model='yolov8n-seg.pt', data='coco8-seg.yaml')
    validator = SegmentationValidator(args=args)
    validator()
    ```
  """

  def __init__(self, dataloader=None, save_dir=None, pbar=None, args=None, _callbacks=None):
    """Initialize SegmentationValidator and set task to 'segment', metrics to SegmentMetrics."""
    super().__init__(dataloader, save_dir, pbar, args, _callbacks)
    self.plot_masks = None
    self.process = None
    self.args.task = "segment"
    self.metrics = SegmentMetrics(save_dir=self.save_dir, on_plot=self.on_plot)

  def preprocess(self, batch):
    """Preprocesses batch by converting masks to float and sending to device."""
    batch = super().preprocess(batch)
    batch["masks"] = batch["masks"].to(self.device).float()
    return batch

  def init_metrics(self, model):
    """Initialize metrics and select mask processing function based on save_json flag."""
    super().init_metrics(model)
    self.plot_masks = []
    if self.args.save_json:
      check_requirements("pycocotools>=2.0.6")
      self.process = ops.process_mask_upsample # more accurate
    else:
      self.process = ops.process_mask # faster
    self.stats = dict(tp_m=[], tp=[], conf=[], pred_cls=[], target_cls=[], target_img=[])

  def get_desc(self):
    """Return a formatted description of evaluation metrics."""
    return ("%22s" + "%11s" * 10) % (
      "Class",
      "Images",
      "Instances",
      "Box(P",
      "R",
      "mAP50",
      "mAP50-95)",
      "Mask(P",
      "R",
      "mAP50",
      "mAP50-95)",
    )

  def postprocess(self, preds):
    """Post-processes YOLO predictions and returns output detections with proto."""
    p = ops.non_max_suppression(
      preds[0],
      self.args.conf,
      self.args.iou,
      labels=self.lb,
      multi_label=True,
      agnostic=self.args.single_cls,
      max_det=self.args.max_det,
      nc=self.nc,
    )
    proto = preds[1][-1] if len(preds[1]) == 3 else preds[1] # second output is len 3 if pt, but only 1 if exported
    return p, proto

  def _prepare_batch(self, si, batch):
    """Prepares a batch for training or inference by processing images and targets."""
    prepared_batch = super()._prepare_batch(si, batch)
    midx = [si] if self.args.overlap_mask else batch["batch_idx"] == si
    prepared_batch["masks"] = batch["masks"][midx]
    return prepared_batch

  def _prepare_pred(self, pred, pbatch, proto):
    """Prepares a batch for training or inference by processing images and targets."""
    predn = super()._prepare_pred(pred, pbatch)
    pred_masks = self.process(proto, pred[:, 6:], pred[:, :4], shape=pbatch["imgsz"])
    return predn, pred_masks

  def update_metrics(self, preds, batch):
    """Metrics."""
    for si, (pred, proto) in enumerate(zip(preds[0], preds[1])):
      self.seen += 1
      npr = len(pred)
      stat = dict(
        conf=torch.zeros(0, device=self.device),
        pred_cls=torch.zeros(0, device=self.device),
        tp=torch.zeros(npr, self.niou, dtype=torch.bool, device=self.device),
        tp_m=torch.zeros(npr, self.niou, dtype=torch.bool, device=self.device),
      )
      pbatch = self._prepare_batch(si, batch)
      cls, bbox = pbatch.pop("cls"), pbatch.pop("bbox")
      nl = len(cls)
      stat["target_cls"] = cls
      stat["target_img"] = cls.unique()
      if npr == 0:
        if nl:
          for k in self.stats.keys():
            self.stats[k].append(stat[k])
          if self.args.plots:
            self.confusion_matrix.process_batch(detections=None, gt_bboxes=bbox, gt_cls=cls)
        continue

      # Masks
      gt_masks = pbatch.pop("masks")
      # Predictions
      if self.args.single_cls:
        pred[:, 5] = 0
      predn, pred_masks = self._prepare_pred(pred, pbatch, proto)
      stat["conf"] = predn[:, 4]
      stat["pred_cls"] = predn[:, 5]

      # Evaluate
      if nl:
        stat["tp"] = self._process_batch(predn, bbox, cls)
        stat["tp_m"] = self._process_batch(
          predn, bbox, cls, pred_masks, gt_masks, self.args.overlap_mask, masks=True
        )
        if self.args.plots:
          self.confusion_matrix.process_batch(predn, bbox, cls)

      for k in self.stats.keys():
        self.stats[k].append(stat[k])

      pred_masks = torch.as_tensor(pred_masks, dtype=torch.uint8)
      if self.args.plots and self.batch_i < 3:
        self.plot_masks.append(pred_masks[:15].cpu()) # filter top 15 to plot

      # Save
      if self.args.save_json:
        pred_masks = ops.scale_image(
          pred_masks.permute(1, 2, 0).contiguous().cpu().numpy(),
          pbatch["ori_shape"],
          ratio_pad=batch["ratio_pad"][si],
        )
        self.pred_to_json(predn, batch["im_file"][si], pred_masks)
      # if self.args.save_txt:
      #  save_one_txt(predn, save_conf, shape, file=save_dir / 'labels' / f'{path.stem}.txt')

  def finalize_metrics(self, *args, **kwargs):
    """Sets speed and confusion matrix for evaluation metrics."""
    self.metrics.speed = self.speed
    self.metrics.confusion_matrix = self.confusion_matrix

  def _process_batch(self, detections, gt_bboxes, gt_cls, pred_masks=None, gt_masks=None, overlap=False, masks=False):
    """
    Return correct prediction matrix.

    Args:
      detections (array[N, 6]), x1, y1, x2, y2, conf, class
      labels (array[M, 5]), class, x1, y1, x2, y2

    Returns:
      correct (array[N, 10]), for 10 IoU levels
    """
    if masks:
      if overlap:
        nl = len(gt_cls)
        index = torch.arange(nl, device=gt_masks.device).view(nl, 1, 1) + 1
        gt_masks = gt_masks.repeat(nl, 1, 1) # shape(1,640,640) -> (n,640,640)
        gt_masks = torch.where(gt_masks == index, 1.0, 0.0)
      if gt_masks.shape[1:] != pred_masks.shape[1:]:
        gt_masks = F.interpolate(gt_masks[None], pred_masks.shape[1:], mode="bilinear", align_corners=False)[0]
        gt_masks = gt_masks.gt_(0.5)
      iou = mask_iou(gt_masks.view(gt_masks.shape[0], -1), pred_masks.view(pred_masks.shape[0], -1))
    else: # boxes
      iou = box_iou(gt_bboxes, detections[:, :4])

    return self.match_predictions(detections[:, 5], gt_cls, iou)

  def plot_val_samples(self, batch, ni):
    """Plots validation samples with bounding box labels."""
    plot_images(
      batch["img"],
      batch["batch_idx"],
      batch["cls"].squeeze(-1),
      batch["bboxes"],
      masks=batch["masks"],
      paths=batch["im_file"],
      fname=self.save_dir / f"val_batch{ni}_labels.jpg",
      names=self.names,
      on_plot=self.on_plot,
    )

  def plot_predictions(self, batch, preds, ni):
    """Plots batch predictions with masks and bounding boxes."""
    plot_images(
      batch["img"],
      *output_to_target(preds[0], max_det=15), # not set to self.args.max_det due to slow plotting speed
      torch.cat(self.plot_masks, dim=0) if len(self.plot_masks) else self.plot_masks,
      paths=batch["im_file"],
      fname=self.save_dir / f"val_batch{ni}_pred.jpg",
      names=self.names,
      on_plot=self.on_plot,
    ) # pred
    self.plot_masks.clear()

  def pred_to_json(self, predn, filename, pred_masks):
    """
    Save one JSON result.

    Examples:
       >>> result = {"image_id": 42, "category_id": 18, "bbox": [258.15, 41.29, 348.26, 243.78], "score": 0.236}
    """
    from pycocotools.mask import encode # noqa

    def single_encode(x):
      """Encode predicted masks as RLE and append results to jdict."""
      rle = encode(np.asarray(x[:, :, None], order="F", dtype="uint8"))[0]
      rle["counts"] = rle["counts"].decode("utf-8")
      return rle

    stem = Path(filename).stem
    image_id = int(stem) if stem.isnumeric() else stem
    box = ops.xyxy2xywh(predn[:, :4]) # xywh
    box[:, :2] -= box[:, 2:] / 2 # xy center to top-left corner
    pred_masks = np.transpose(pred_masks, (2, 0, 1))
    with ThreadPool(NUM_THREADS) as pool:
      rles = pool.map(single_encode, pred_masks)
    for i, (p, b) in enumerate(zip(predn.tolist(), box.tolist())):
      self.jdict.append(
        {
          "image_id": image_id,
          "category_id": self.class_map[int(p[5])],
          "bbox": [round(x, 3) for x in b],
          "score": round(p[4], 5),
          "segmentation": rles[i],
        }
      )

  def eval_json(self, stats):
    """Return COCO-style object detection evaluation metrics."""
    if self.args.save_json and self.is_coco and len(self.jdict):
      anno_json = self.data["path"] / "annotations/instances_val2017.json" # annotations
      pred_json = self.save_dir / "predictions.json" # predictions
      LOGGER.info(f"\nEvaluating pycocotools mAP using {pred_json} and {anno_json}...")
      try: # https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoEvalDemo.ipynb
        check_requirements("pycocotools>=2.0.6")
        from pycocotools.coco import COCO # noqa
        from pycocotools.cocoeval import COCOeval # noqa

        for x in anno_json, pred_json:
          assert x.is_file(), f"{x} file not found"
        anno = COCO(str(anno_json)) # init annotations api
        pred = anno.loadRes(str(pred_json)) # init predictions api (must pass string, not Path)
        for i, eval in enumerate([COCOeval(anno, pred, "bbox"), COCOeval(anno, pred, "segm")]):
          if self.is_coco:
            eval.params.imgIds = [int(Path(x).stem) for x in self.dataloader.dataset.im_files] # im to eval
          eval.evaluate()
          eval.accumulate()
          eval.summarize()
          idx = i * 4 + 2
          stats[self.metrics.keys[idx + 1]], stats[self.metrics.keys[idx]] = eval.stats[
            :2
          ] # update mAP50-95 and mAP50
      except Exception as e:
        LOGGER.warning(f"pycocotools unable to run: {e}")
    return stats

__init__(dataloader=None, save_dir=None, pbar=None, args=None, _callbacks=None)

์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฒ€์ฆ๊ธฐ๋ฅผ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•˜๊ณ  ์ž‘์—…์„ '์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ'๋กœ, ๋ฉ”ํŠธ๋ฆญ์„ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ๋ฉ”ํŠธ๋ฆญ์œผ๋กœ ์„ค์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def __init__(self, dataloader=None, save_dir=None, pbar=None, args=None, _callbacks=None):
  """Initialize SegmentationValidator and set task to 'segment', metrics to SegmentMetrics."""
  super().__init__(dataloader, save_dir, pbar, args, _callbacks)
  self.plot_masks = None
  self.process = None
  self.args.task = "segment"
  self.metrics = SegmentMetrics(save_dir=self.save_dir, on_plot=self.on_plot)

eval_json(stats)

COCO ์Šคํƒ€์ผ์˜ ๊ฐ์ฒด ๊ฐ์ง€ ํ‰๊ฐ€ ์ง€ํ‘œ๋ฅผ ๋ฐ˜ํ™˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def eval_json(self, stats):
  """Return COCO-style object detection evaluation metrics."""
  if self.args.save_json and self.is_coco and len(self.jdict):
    anno_json = self.data["path"] / "annotations/instances_val2017.json" # annotations
    pred_json = self.save_dir / "predictions.json" # predictions
    LOGGER.info(f"\nEvaluating pycocotools mAP using {pred_json} and {anno_json}...")
    try: # https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoEvalDemo.ipynb
      check_requirements("pycocotools>=2.0.6")
      from pycocotools.coco import COCO # noqa
      from pycocotools.cocoeval import COCOeval # noqa

      for x in anno_json, pred_json:
        assert x.is_file(), f"{x} file not found"
      anno = COCO(str(anno_json)) # init annotations api
      pred = anno.loadRes(str(pred_json)) # init predictions api (must pass string, not Path)
      for i, eval in enumerate([COCOeval(anno, pred, "bbox"), COCOeval(anno, pred, "segm")]):
        if self.is_coco:
          eval.params.imgIds = [int(Path(x).stem) for x in self.dataloader.dataset.im_files] # im to eval
        eval.evaluate()
        eval.accumulate()
        eval.summarize()
        idx = i * 4 + 2
        stats[self.metrics.keys[idx + 1]], stats[self.metrics.keys[idx]] = eval.stats[
          :2
        ] # update mAP50-95 and mAP50
    except Exception as e:
      LOGGER.warning(f"pycocotools unable to run: {e}")
  return stats

finalize_metrics(*args, **kwargs)

ํ‰๊ฐ€ ์ง€ํ‘œ์— ๋Œ€ํ•œ ์†๋„ ๋ฐ ํ˜ผ๋™ ํ–‰๋ ฌ์„ ์„ค์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def finalize_metrics(self, *args, **kwargs):
  """Sets speed and confusion matrix for evaluation metrics."""
  self.metrics.speed = self.speed
  self.metrics.confusion_matrix = self.confusion_matrix

get_desc()

ํ‰๊ฐ€ ์ง€ํ‘œ์— ๋Œ€ํ•œ ํ˜•์‹ํ™”๋œ ์„ค๋ช…์„ ๋ฐ˜ํ™˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def get_desc(self):
  """Return a formatted description of evaluation metrics."""
  return ("%22s" + "%11s" * 10) % (
    "Class",
    "Images",
    "Instances",
    "Box(P",
    "R",
    "mAP50",
    "mAP50-95)",
    "Mask(P",
    "R",
    "mAP50",
    "mAP50-95)",
  )

init_metrics(model)

๋ฉ”ํŠธ๋ฆญ์„ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•˜๊ณ  save_json ํ”Œ๋ž˜๊ทธ์— ๋”ฐ๋ผ ๋งˆ์Šคํฌ ์ฒ˜๋ฆฌ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์„ ํƒํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def init_metrics(self, model):
  """Initialize metrics and select mask processing function based on save_json flag."""
  super().init_metrics(model)
  self.plot_masks = []
  if self.args.save_json:
    check_requirements("pycocotools>=2.0.6")
    self.process = ops.process_mask_upsample # more accurate
  else:
    self.process = ops.process_mask # faster
  self.stats = dict(tp_m=[], tp=[], conf=[], pred_cls=[], target_cls=[], target_img=[])

plot_predictions(batch, preds, ni)

๋งˆ์Šคํฌ ๋ฐ ๊ฒฝ๊ณ„ ์ƒ์ž๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ๋ฐฐ์น˜ ์˜ˆ์ธก์„ ํ”Œ๋กฏํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def plot_predictions(self, batch, preds, ni):
  """Plots batch predictions with masks and bounding boxes."""
  plot_images(
    batch["img"],
    *output_to_target(preds[0], max_det=15), # not set to self.args.max_det due to slow plotting speed
    torch.cat(self.plot_masks, dim=0) if len(self.plot_masks) else self.plot_masks,
    paths=batch["im_file"],
    fname=self.save_dir / f"val_batch{ni}_pred.jpg",
    names=self.names,
    on_plot=self.on_plot,
  ) # pred
  self.plot_masks.clear()

plot_val_samples(batch, ni)

๋ฐ”์šด๋”ฉ ๋ฐ•์Šค ๋ ˆ์ด๋ธ”์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์œ ํšจ์„ฑ ๊ฒ€์‚ฌ ์ƒ˜ํ”Œ์„ ํ”Œ๋กฏํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def plot_val_samples(self, batch, ni):
  """Plots validation samples with bounding box labels."""
  plot_images(
    batch["img"],
    batch["batch_idx"],
    batch["cls"].squeeze(-1),
    batch["bboxes"],
    masks=batch["masks"],
    paths=batch["im_file"],
    fname=self.save_dir / f"val_batch{ni}_labels.jpg",
    names=self.names,
    on_plot=self.on_plot,
  )

postprocess(preds)

YOLO ์˜ˆ์ธก์„ ํ›„์ฒ˜๋ฆฌํ•˜๊ณ  ํ”„๋กœํ† ๋กœ ์ถœ๋ ฅ ๊ฐ์ง€๋ฅผ ๋ฐ˜ํ™˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def postprocess(self, preds):
  """Post-processes YOLO predictions and returns output detections with proto."""
  p = ops.non_max_suppression(
    preds[0],
    self.args.conf,
    self.args.iou,
    labels=self.lb,
    multi_label=True,
    agnostic=self.args.single_cls,
    max_det=self.args.max_det,
    nc=self.nc,
  )
  proto = preds[1][-1] if len(preds[1]) == 3 else preds[1] # second output is len 3 if pt, but only 1 if exported
  return p, proto

pred_to_json(predn, filename, pred_masks)

JSON ๊ฒฐ๊ณผ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ์ €์žฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ˆ์‹œ:

>>> result = {"image_id": 42, "category_id": 18, "bbox": [258.15, 41.29, 348.26, 243.78], "score": 0.236}
์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def pred_to_json(self, predn, filename, pred_masks):
  """
  Save one JSON result.

  Examples:
     >>> result = {"image_id": 42, "category_id": 18, "bbox": [258.15, 41.29, 348.26, 243.78], "score": 0.236}
  """
  from pycocotools.mask import encode # noqa

  def single_encode(x):
    """Encode predicted masks as RLE and append results to jdict."""
    rle = encode(np.asarray(x[:, :, None], order="F", dtype="uint8"))[0]
    rle["counts"] = rle["counts"].decode("utf-8")
    return rle

  stem = Path(filename).stem
  image_id = int(stem) if stem.isnumeric() else stem
  box = ops.xyxy2xywh(predn[:, :4]) # xywh
  box[:, :2] -= box[:, 2:] / 2 # xy center to top-left corner
  pred_masks = np.transpose(pred_masks, (2, 0, 1))
  with ThreadPool(NUM_THREADS) as pool:
    rles = pool.map(single_encode, pred_masks)
  for i, (p, b) in enumerate(zip(predn.tolist(), box.tolist())):
    self.jdict.append(
      {
        "image_id": image_id,
        "category_id": self.class_map[int(p[5])],
        "bbox": [round(x, 3) for x in b],
        "score": round(p[4], 5),
        "segmentation": rles[i],
      }
    )

preprocess(batch)

๋งˆ์Šคํฌ๋ฅผ ํ”Œ๋กœํŠธ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๊ณ  ๋””๋ฐ”์ด์Šค๋กœ ์ „์†กํ•˜์—ฌ ์ผ๊ด„ ์ฒ˜๋ฆฌ๋ฅผ ์‚ฌ์ „ ์ฒ˜๋ฆฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def preprocess(self, batch):
  """Preprocesses batch by converting masks to float and sending to device."""
  batch = super().preprocess(batch)
  batch["masks"] = batch["masks"].to(self.device).float()
  return batch

update_metrics(preds, batch)

๋ฉ”ํŠธ๋ฆญ.

์˜ ์†Œ์Šค ์ฝ”๋“œ ultralytics/models/yolo/segment/val.py
def update_metrics(self, preds, batch):
  """Metrics."""
  for si, (pred, proto) in enumerate(zip(preds[0], preds[1])):
    self.seen += 1
    npr = len(pred)
    stat = dict(
      conf=torch.zeros(0, device=self.device),
      pred_cls=torch.zeros(0, device=self.device),
      tp=torch.zeros(npr, self.niou, dtype=torch.bool, device=self.device),
      tp_m=torch.zeros(npr, self.niou, dtype=torch.bool, device=self.device),
    )
    pbatch = self._prepare_batch(si, batch)
    cls, bbox = pbatch.pop("cls"), pbatch.pop("bbox")
    nl = len(cls)
    stat["target_cls"] = cls
    stat["target_img"] = cls.unique()
    if npr == 0:
      if nl:
        for k in self.stats.keys():
          self.stats[k].append(stat[k])
        if self.args.plots:
          self.confusion_matrix.process_batch(detections=None, gt_bboxes=bbox, gt_cls=cls)
      continue

    # Masks
    gt_masks = pbatch.pop("masks")
    # Predictions
    if self.args.single_cls:
      pred[:, 5] = 0
    predn, pred_masks = self._prepare_pred(pred, pbatch, proto)
    stat["conf"] = predn[:, 4]
    stat["pred_cls"] = predn[:, 5]

    # Evaluate
    if nl:
      stat["tp"] = self._process_batch(predn, bbox, cls)
      stat["tp_m"] = self._process_batch(
        predn, bbox, cls, pred_masks, gt_masks, self.args.overlap_mask, masks=True
      )
      if self.args.plots:
        self.confusion_matrix.process_batch(predn, bbox, cls)

    for k in self.stats.keys():
      self.stats[k].append(stat[k])

    pred_masks = torch.as_tensor(pred_masks, dtype=torch.uint8)
    if self.args.plots and self.batch_i < 3:
      self.plot_masks.append(pred_masks[:15].cpu()) # filter top 15 to plot

    # Save
    if self.args.save_json:
      pred_masks = ops.scale_image(
        pred_masks.permute(1, 2, 0).contiguous().cpu().numpy(),
        pbatch["ori_shape"],
        ratio_pad=batch["ratio_pad"][si],
      )
      self.pred_to_json(predn, batch["im_file"][si], pred_masks)

Created 2023-11-12, Updated 2024-06-02
Authors: glenn-jocher (5), Burhan-Q (1)