Overslaan naar inhoud

Referentie voor ultralytics/data/annotator.py

Opmerking

Dit bestand is beschikbaar op https://github.com/ultralytics/ ultralytics/blob/main/ ultralytics/data/annotator .py. Als je een probleem ziet, help het dan oplossen door een Pull Request 🛠️ bij te dragen. Bedankt 🙏!ultralytics.data.annotator.auto_annotate(data, det_model='yolov8x.pt', sam_model='sam_b.pt', device='', output_dir=None)

Annoteert afbeeldingen automatisch met behulp van een YOLO objectdetectiemodel en een SAM segmentatiemodel.

Parameters:

Naam Type Beschrijving Standaard
data str

Pad naar een map met afbeeldingen die geannoteerd moeten worden.

vereist
det_model str

Voorgetraind YOLO detectiemodel. Standaard ingesteld op 'yolov8x.pt'.

'yolov8x.pt'
sam_model str

Voorgetraind SAM segmentatiemodel. Standaard ingesteld op 'sam_b.pt'.

'sam_b.pt'
device str

Apparaat om de modellen op uit te voeren. Standaard een lege string (CPU of GPU, indien beschikbaar).

''
output_dir str | None | optional

Directory om de geannoteerde resultaten op te slaan. Standaard een map 'labels' in dezelfde map als 'gegevens'.

None
Voorbeeld
from ultralytics.data.annotator import auto_annotate

auto_annotate(data='ultralytics/assets', det_model='yolov8n.pt', sam_model='mobile_sam.pt')
Broncode in ultralytics/data/annotator.py
def auto_annotate(data, det_model="yolov8x.pt", sam_model="sam_b.pt", device="", output_dir=None):
  """
  Automatically annotates images using a YOLO object detection model and a SAM segmentation model.

  Args:
    data (str): Path to a folder containing images to be annotated.
    det_model (str, optional): Pre-trained YOLO detection model. Defaults to 'yolov8x.pt'.
    sam_model (str, optional): Pre-trained SAM segmentation model. Defaults to 'sam_b.pt'.
    device (str, optional): Device to run the models on. Defaults to an empty string (CPU or GPU, if available).
    output_dir (str | None | optional): Directory to save the annotated results.
      Defaults to a 'labels' folder in the same directory as 'data'.

  Example:
    ```python
    from ultralytics.data.annotator import auto_annotate

    auto_annotate(data='ultralytics/assets', det_model='yolov8n.pt', sam_model='mobile_sam.pt')
    ```
  """
  det_model = YOLO(det_model)
  sam_model = SAM(sam_model)

  data = Path(data)
  if not output_dir:
    output_dir = data.parent / f"{data.stem}_auto_annotate_labels"
  Path(output_dir).mkdir(exist_ok=True, parents=True)

  det_results = det_model(data, stream=True, device=device)

  for result in det_results:
    class_ids = result.boxes.cls.int().tolist() # noqa
    if len(class_ids):
      boxes = result.boxes.xyxy # Boxes object for bbox outputs
      sam_results = sam_model(result.orig_img, bboxes=boxes, verbose=False, save=False, device=device)
      segments = sam_results[0].masks.xyn # noqa

      with open(f"{Path(output_dir) / Path(result.path).stem}.txt", "w") as f:
        for i in range(len(segments)):
          s = segments[i]
          if len(s) == 0:
            continue
          segment = map(str, segments[i].reshape(-1).tolist())
          f.write(f"{class_ids[i]} " + " ".join(segment) + "\n")

Aangemaakt 2023-11-12, Bijgewerkt 2024-06-02
Auteurs: glenn-jocher (6), Burhan-Q (1)